Sivu päivitetty 30.1.2018
Uudenkaupungin makean veden altaan käyttö- ja hoitosuunnitelma

Uudenkaupungin makean veden altaan käyttö- ja hoitosuunnitelma

Hankkeen tavoitteena on 25 000 ihmisen raakavesilähteen vedenlaadun, sekä altaan luonto- ja virkistyskäyttöarvojen turvaaminen, riskikartoitukset ja riskeihin varautumien ja mm. olemassa olevien pitkäaikaisten seuranta-aineistojen koostaminen. Uudenkaupungin Veden pintavesilaitos pumppaa makeavesialtaasta päivittäin noin 8 000 m3 raakavettä. Altaaseen laskee laajalta valuma-alueelta Sirppujoki, joka osaltaan vaikuttaa veden laatuun. Sirppujoen valuma-aluetta rasittavat happamat sulfaattimaat.

Hanke tuottaa makeavesialtaan ja sen valuma-alueen käytön ja hoidon tueksi osallistavaa suunnittelua, maastokartoituksia, riskikartoituksia, pienimuotoisia parannustoimenpiteitä, sekä tuo esiin kehittämistarpeita ja -ehdotuksia, joiden avulla hyvä vedenlaatu, sekä luonto- ja virkistyskäyttöarvot saadaan tulevaisuudessakin turvattua. Samalla hanke tuottaa aineistoa myös päätöksenteon tueksi, mm. vireillä olevan säännöstelyn lupaehtoasian taustaksi. Hankkeen lopputuotoksena saadaan alueen maanomistajat ja käyttäjät laajasti osallistava käyttö- ja hoitosuunnitelma.