Sivu päivitetty 5.4.2018
Innovative Social Investment: Strenghtening Communities in Europe (InnoSI)

Innovative Social Investment: Strenghtening Communities in Europe (InnoSI)

Monitieteellisessä InnoSI-tutkimushankkeessa etsitään, arvioidaan ja vertaillaan paikallisia ja alueellisia sosiaalisia investointeja ja lisätään päätöksentekijöiden tietämystä sosiaalisista investoinneista ja niiden mahdollisuuksista hyvinvointiyhteiskunnan uudistamisessa. Tämä on tarpeen, sillä sosiaalisen investoinnin suhteen eurooppalaiset yhteiskunnat etenevät eri tahdissa. Toisin kuin valtaosassa sosiaalisen investoinnin tutkimuksia, jotka on toteutettu kansallisella tasolla, InnoSI-hankkeessa pääpaino on alue- ja paikallistasolla tapahtuvassa sosiaalisessa innovoinnissa.

Suomessa Turun AMK:n projektikumppanina on Kuntaliitto.

Tapahtumat

Näytä lisää

Turun AMK ja Kuntaliitto järjestävät projektin aikana Euroopan laajuiseen tulevaisuustyöhön liittyvien yhteistoiminnallisten tapahtumien sarjan:

 1. Sosiaaliset investoinnit Suomessa -työpaja 30.10.2015
  Kutsu työpajaan
 2. Sosiaalisten investointien mahdollisuudet Suomessa ja Euroopassa -työpaja (toukokuussa 2016 osana Kuntien tulevaisuusfoorumia)
 3. Kansallinen Delphi-kysely (huhti-kesäkuussa 2016)
 4. Social Innovation Camp -tapahtuma (marraskuussa 2016)

Innosi-projekti

Näytä lisää

Talousvaikeuksista ja sosiodemografisista tekijöistä kumpuavien ongelmien ratkaiseminen edellyttää hyvinvointiyhteiskuntien ja hyvinvointipolitiikan strategista uudistamista. InnoSI-hankkeessa ongelmaa lähestytään sosiaalisen investoinnin näkökulmasta. Kysymys on kansalaisten inhimillisen ja yhteisöjen sosiaalisen pääoman kasvattamisesta tavalla, joka edistää kansalaisten ja yhteisön sopeutumista taloudelliseen kehitykseen. Kansalaisten suojelemisen sijaan sosiaalisessa investoinnissa pääpaino on kansalaisten aktivoimisessa ja integroimisessa osaksi markkinoiden toimintaan. Nimensä mukaisesta sosiaalisessa investoinnissa panostukset sosiaalipolitiikkaan ja laajemmin hyvinvointiin nähdään investointeina – ei kuluerinä.

Monitieteellisessä InnoSI-tutkimushankkeessa etsitään, arvioidaan ja vertaillaan paikallisia ja alueellisia sosiaalisia investointeja ja lisätään päätöksentekijöiden tietämystä sosiaalisista investoinneista ja niiden mahdollisuuksista hyvinvointiyhteiskunnan uudistamisessa. Tämä on tarpeen, sillä sosiaalisen investoinnin suhteen eurooppalaiset yhteiskunnat etenevät eri tahdissa. Toisin kuin valtaosassa sosiaalisen investoinnin tutkimuksia, jotka on toteutettu kansallisella tasolla, InnoSI-hankkeessa pääpaino on alue- ja paikallistasolla tapahtuvassa sosiaalisessa innovoinnissa. Tämä on perusteltua, sillä se antaa mahdollisuuden paljastaa mekanismeja ja kontekstuaalisia tekijöitä, jotka vaikuttavat sosiaalisten investointien tehokkuuteen. Top–down -ajattelun sijaan eurooppalaiseen kehitykseen pyritään vaikuttamaan bottom–up -ajattelun mukaisesti. 

InnoSI-hanke rakentuu neljälle aiemmassa tutkimuksessa tunnistettuun, mutta kuitenkin melko huonosti ymmärrettyyn ajatukseen: i) vaikka sosiaalinen investointi edellyttääkin kansallisten ja paikallisten toimijoiden yhteispeliä, todellinen vaikuttavuus syntyy paikallisella tasolla ja tiiviissä vuorovaikutuksessa kansalaisten kanssa, ii) sosiaalinen innovointi edellyttää innovatiivisia rahoitusratkaisuja ja kokeiluja sallivaa lainsäädäntöä, iii) yksilölliset interventiot elinkaaren kriittisissä vaiheissa lisäävät sosiaalisen investoinnin vaikuttavuutta, iv) sosiaalinen investointi näkyy sekä yhteisö- että yksilötasolla.

Hankkeessa hyödynnetään sekä laadullisia että määrällisiä tutkimusmenetelmiä. Hankkeessa toteutetaan 20 tapaustutkimusta kymmenessä EU:n jäsenmaassa.  Tämän lisäksi aineistona hyödynnetään tilastoja sekä hallinnollisia ja poliittisia asiakirjoja. Tutkimustuloksista johdetaan eurooppalaiseen, kansalliseen ja alueelliseen päätöksentekoon sopivia toimintasuosituksia. Tämän lisäksi tutkimushanke edistää innovatiivisia sosiaalisia investointeja saattamalla yhteen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita. Hanke tukee myös yhteiskunnallisen yrittäjyyden kehittymistä. Tulosten levittämistä edistetään vahvalla yhteistyöllä kansallisten ja alueellisten käytännön toimijoiden kanssa (10 impact-partneria).

Tavoitteet

Näytä lisää

TAVOITE 1

Tunnistetaan ja arvioidaan olemassa tai kehkeytymässä olevia paikalliseen ja alueelliseen sosiaaliseen innovointiin ja investointiin perustuvaa sosiaaliturvajärjestelmän/hyvinvointivointiyhteiskunnan strategisia uudistamispyrkimyksiä.

Toimenpiteet:

 • yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin toiminnan ja roolien arviointi
 • toimintaa ohjaavan oikeudellisen puitteiston tunnistaminen
 • sukupuoliulottuvuuden arviointi
 • sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden ja eläkejärjestelmän kestävyyden arviointi
 • innovatiivisten paikallisten/alueellisten ratkaisujen yhteensopivuuden ja täydentävyyden tarkastelu suhteessa sosiaaliturvajärjestelmään keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä
 • sosiaalisten innovaatioiden vaikuttavuuden arviointi eri toimijoiden näkökulmista
 • arviointitiedon saattaminen päätöksentekijöiden ulottuville

TAVOITE 2

Tutkitaan edellisessä vaiheessa (tavoite 1) tunnistettujen uudistamispyrkimysten yhteisö- ja yksilötason vaikutuksia.

Toimenpiteet:

 • sosiaalisen investoinnin ja yksilön identiteetin muodostumisen välisen suhteen arviointi 
 • sosiaalisen investoinnin yhteisö- ja yksilötason psykologisten vaikutusten arviointi erityisesti sukupuoli- ja sukupolvinäkökulmasta
 • sosiaalisen investoinnin merkitys yksilön ja julkisen suhteen

TAVOITE 3

Etsitään edellisissä vaiheissa (tavoite 1 & 2) hyviksi arvioiduille ratkaisuille tehokkaita toimeenpanon ja levittämisen muotoja.

Toimenpiteet:

 • sosiaalisen investoinnin kustannusten ja hyötyjen mallintaminen (huomiota myös ei-taloudellisiin tekijöihin)
 • vaikuttavien sosiaalisten investointien muotojen tunnistaminen (ml. hallinnolliset uudistukset ja julkiset palvelut)

Tuotokset

Turun AMK:n koordinoiman ennakointityöpaketin tuloksena syntyi

 • Eurooppalaiset trendit
 • Neljä tulevaisuustarinaa
 • From Signals to Future Stories. A handbook for applying foresight in the field of welfare. (suomenkielinen versio "Signaaleista tulevaisuuden tarinoihin. Ennakoinnin lyhyt käsikirja" tulossa elokuussa 2017)

Voit tutustua projektin tuotoksiin alla olevien linkkien kautta.

Trend report Future Stories report From Signals to Future Stories. A hanbook for applying foresight in the field of welfare.