Sivu päivitetty 5.4.2018
SOCPEDA - Empowering Social Pedagogic Child Welfare Training in Finland and Japan

SOCPEDA - Empowering Social Pedagogic Child Welfare Training in Finland and Japan

SOCPEDA-projekti (2017-2019) tutkii eroja ja yhtäläisyyksiä lastensuojelun koulutussisällöissä Suomessa ja Japanissa. Projekti on liikkuvuushanke (opiskelija-/opettajavaihdot), jossa valmistellaan tulevaisuuden koulutusyhteistyötä erityisesti sosiaalipedagogisen lastensuojelutyön opetuksen ja käytäntöjen kehittämisessä.

Molemmissa maissa on yhteinen intressi lastensuojelutyön kehittämiseen. Japanin hallituksen uusi kiinnostava käsite ”Society 5.0” kuvaa tulevaisuuden yhteiskuntaa funktionaalisena yhteiskuntana, joka kykenee tarjoamaan oikea-aikaisia ja oikeasisältöisiä inhimillisen kasvun ja hyvinvoinnin palveluita kansalaisilleen. Tarjolla on jännittävä visio yhteiskunnan toimintaohjelmasta, joka toimii integroivana alustana erilaisten palveluntuottajien digi- ja keinoälypalveluille, myös sosiaali- ja terveydenhuollon saralla.

Suomessa systeemien välistä palveluintegraatiota lapsi- ja perhepalveluissa toteutetaan hallituksen LAPE-muutosohjelmalla.

Tavoitteet

Tässä projektissa tavoitteena on kartoittaa lastensuojelun innovaatioita, lastensuojelutyön epäkohtia ja hyvän käytännön edeltävyysehtoja molemmissa maissa.

Tämän tiedon pohjalta kehitetään korkeakouluopetukseen lastensuojelutyön opintomoduuli, joka edistää monitieteistä opetusta sekä vahvistaa sosiaalipedagogista orientaatiota lastensuojelutyön opetuksessa. Lapsi- ja perhepalveluja ja digitaalisten palvelualustojen käyttäjälähtöisyyttä ja innovatiivisuutta arvioidaan paikallisten työelämäkumppaneiden kanssa.

Yhdistävä tekijä kumppaneilla Nagamuran ja Itä-Suomen yliopistoissa sekä Turun ammattikorkeakoulussa on tarve lastensuojelutyön koulutuksen kehittämiseen. Japanilainen yhteiskunta sekä sen korkeatasoinen teknologiaosaaminen  ja suomalainen ’uudistuva’ pohjoismainen hyvinvointivaltio tarjoavat mielenkiintoiset puitteet projektille.