Sivu päivitetty 4.6.2015
Timperipalkki

Innovaatiot – ideoista tuotteita ja toimintamalleja

Turun AMK:n innovaatiotoiminta tukee alueen kehittymistä ja tuottaa  uutta lisäarvoa. Kehitämme entistä parempia tai kokonaan uusia tuotteita, palveluja tai toimintatapoja eri alojen tarpeisiin. Turun AMK:ssa kehitetyille tuotteille on myönnetty myös patentteja ja hyödyllisyysmallisuojia.

Innovaatiopedagogiikka

Innovaatiopedagogiikka on yksi toimintamme kulmakiviä. Se perustuu opiskelijoiden innovaatiovalmiuksien kehittämiseen yhdistämällä opetus, tutkimus- ja kehitystyö sekä yhteistyö työelämän toimijoiden kanssa.

Innovaatiopedagogiikkaan liittyvät koulutustuotteet on kerätty Innopeda®-tavaramerkin alle. Yksinoikeus tavaramerkkiin kattaa koko Euroopan yhteisön alueen.

Uudet toimintavavat

Näytä lisää

Brinkhallista kulttuurityöelämään – uutta tarjontaa, uusi oppimisympäristö

Brinkhallin kartanon ja Taideakatemian yhteistyöstä syntyi taideopiskelijoille uudenlainen oppimisympäristö. Brinkhallin kartanon tavoitteena oli lisätä kartanon kulttuuritapahtumien tarjontaa ja tunnettavuutta ympärivuotisena kulttuurikeskuksena. Kartano mallinsi ulkopuolista asiakasta, jolle opiskelijat tuottivat oman taidetuotantonsa. ESR-hankkeessa toteutettu yhteistyö Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaineen kanssa mahdollisti elämyksellisen historianoppimisen kehittämisen. Turun AMK:n teatteri-ilmaisun opiskelijat mm. suunnittelivat ja toteuttivat draamakierroksia Brinkhallin kartanossa osana opintojaan.

Uusi tapa tehdä omakuvia

Turun AMK:n kuvataiteen koulutusohjelman koordinoima 2000 & 11 OMAKUVAA -projekti oli osa Turku Euroopan kulttuuripääkaupunkina 2011 virallista ohjelmaa. Yhteisötaiteellisissa työpajoissa valmistuneet omakuvat olivat esillä näyttelyissä taidemuseoissa, gallerioissa ja julkisissa kaupunkitiloissa Turussa ja Helsingissä loka-joulukuussa 2011. Työpajassa osallistujien oli mahdollista toteuttaa omakuvansa monilla eri tekniikoilla: valokuvina, kollaaseina, maalauksina, veistoksina, piirustuksina tai videoina. Osallistua saattoi myös kertoen ja kirjoittaen. Projektin seminaarien, tapahtumien ja omakuvia tuottaneen työpajatyöskentelyn tuloksia ja metodeja koottiin yhteen näyttävässä kuvakirjassa.
Yhteisöhanke jatkuu Contemporary Self-Portraits -projektina.
Lue lisää: www.turku2011.fi/omakuva
Lisätietoja: Taina Erävaara

Tutkimuspaja yhdistää työelämän, oppimisen ja tutkimustyön

Vuodesta 2004 alkaen Turun AMK:ssa kehitelty tutkimuspaja-oppimisympäristö on tutkivaa oppimista työelämän kehittämisprojekteissa. Keskeistä konseptissa on todellinen, uuden tiedon ja osaamisen tarpeesta työelämässä syntynyt aihe, opiskelijoiden erilaiset roolit sekä monimuotoinen oppiminen: itseopiskeluna, neuvonnan ja ohjauksen välityksellä, vertaistuen kautta ja seuraamalla varttuneempien tutkijoiden toimintaa.
Lisätiedot: Jouko Lehtonen

CDIO - insinöörikoulutuksen kehittäminen

Näytä lisää

CDIO-kehitysohjelma käynnistyi Yhdysvalloissa MIT:ssä (Massachussetts Institute of Technology) 1990-luvun lopussa. Ohjelma tähtää insinööriopintojen työelämälähtöisyyden lisäämiseen aktiivisten opetusmenetelmien ja tekemällä oppimisen kautta. Turun ammattikorkeakoulu on ollut verkoston jäsen vuodesta 2007, ja valittiin aikanaan mukaan ensimmäisenä suomalaisena korkeakouluna. Kansainvälisen yhteistyön tarkoituksena on edistää myös insinöörikorkeakoulutuksen arviointia ja kansainvälistä vertailtavuutta. Lisätietoja: Juha Kontio

BisnesAkatemia

Turun AMK:n BisnesAkatemia Salossa on innovatiivinen oppimisympäristö, jossa koulutuksen tavoitteena on valmentaa opiskelijasta yrittäjyyteen ja innovaatiotoimintaan erikoistunut liiketoimintaosaaja. Opiskelu tapahtuu Bisnesakatemian tiimeissä erilaisia projekteja tekemällä. Opiskelijat tukevat toisiaan oppimaan oppimisessa ja yrittäjämäisen asenteen muodostamisessa sekä taitojen että sisältöjen suhteen. Valmentajaopettajat tukevat opiskelijoita henkilökohtaisen oppimissisällön ja -tavoitteiden muodostamisessa kokonaisvaltaisesti.
Lue lisää: Salon Bisnesakatemia - yritystoiminnan kehittäminen
Lisätiedot: Jaana Kallio-Gerlander

ICT Showroom – tuoteideoiden testausta

ICT Showroom on kolmen turkulaisen ICT-talossa toimivan korkeakoulun eli Turun ammattikorkeakoulun, Turun yliopiston ja Åbo Akademin kehittämä konsepti, jonka kautta opiskelijat pääsevät esittelemään innovaatioitaan työelämän edustajille joka kevät. ICT Showroomissa opiskelijat kilpailevat opiskelualaansa liittyvien tuoteideoidensa paremmuudesta. Yhtenä kilpailun tarkoituksena on voimistaa korkeakoulujen valmiuksia tutkimustulostensa kaupallistamisessa. Kilpailupäivänä uusien sovellusten toteutuskelpoisuutta testataan, kun paikalla olevat yritysedustajat arvioivat kaikkien esillä olevien sovellusten toteutusmahdollisuuksia.
Lisätiedot: Janne Roslöf

Legoprojektit – ideasta tuotelanseeraukseen

Legoprojektien näyttely on osa tuotekehityksen opetusjaksoa, jossa opiskelijoiden ideoimat mallikappaleet, usein elämää helpottavista innovaatioista ovat käyneet läpi koko tuotekehitysprosessin alkuideasta aina tuotteen lanseeraamiseen asti. Opintojakson tarkoituksena on tutustuttaa opiskelijat heti opintojen alusta lähtien siihen, millaista insinöörin työ käytännössä on.
Lisätietoja: Teppo Saarenpää

Projektitoimisto

Projektitoimistossa on tarjolla nopeaa ja edullista palvelua pk-yrityksille niiden IT-kysymyksiin liittyen. Turun ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto ovat tehneet yhteistyötä yritysten ja muiden asiakkaiden kanssa pitkään ja projektitoimisto on tehostanut toimintaa entisestään. Tarjolla on IT-palveluja laajasti; tietotekniikan hyödyntämisestä tietoturvaan. Projektitoimistossa toimivat ICT-portti , ESCfi - Microsoft -ohjelmistojen tukikeskus , NESCfi - tietoverkkojen kehittäminen sekä Osuuskunta CloudIT.
Lisätiedot: Marika Säisä

 

Tuotteet ja palvelut

Näytä lisää

Bisnesakatemia

Bisnesakatemia Salossa tarjoaa uudenlaisen mallin yritystoiminnan kehittämiseen.
Lue lisää: Salon Bisnesakatemia - yritystoiminnan kehittäminen

ESC.fi

Education Support Centre Finland (ESCfi) on ohjelmistotukikeskus, joka tarjoaa korkealaatuista tukea sekä toteuttaa projekteja. ESCfi tekee tiiviisti yhteistyötä Microsoft Finlandin kanssa. Se pyrkii tukipalveluissaan kattamaan kaikki asiakkaiden käytössä olevat Microsoftin tuotteet.
Lisätiedot: Maria Leivo

Kunnonkoti

Kunnonkoti on vierailukeskus, jossa kävijä voi tutustua arjen selviytymistä ja kodin turvallisuutta edistäviin asumisen ratkaisuihin, apuvälineisiin ja tuotteisiin. Tarjolla on myös esteettömän asumisen ja rakentamisen suunnittelupalveluja. Kunnonkoti järjestää seminaareja, teemapäiviä, koulutusta. Se on kiinteä osa Toimiva arki ja saavutettava ympäristö -tutkimusryhmää.
Lisätiedot: Neuvontakeskus Kunnonkoti

Kylä-palvelut

Kylä-palvelut jakaantuvat kahteen eri osaan: Kylä-kanavan ohjelmapalveluihin ja vuorovaikutteisen hyvinvointiteknologian käyttöönottopalveluihin. Kylä-kanavan kautta tarjotaan ikääntyneiden hyvinvointia tukevia vuorovaikutteisia ohjelmasisältöpalveluita. Ne toteutetaan helpon ja selkeän kuvapuhelutekniikkaan perustuvan laitteen kautta. Käyttöönottopalvelu tarjoaa vuorovaikutteisen hyvinvointiteknologian käyttöönoton ja käytön tukipalveluita, jotka takaavat kuntien ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille täyden hyödyn hyvinvointiteknologiasta ja etäpalveluista.
Lue lisää: Kylä-palvelut

Lääkehoitopassi

Lääkehoitopassi on kehitetty ammattikorkeakoulussa opintoja suorittavien terveysalan opiskelijoiden lääkehoidon oppimisen tueksi ja osaamisen varmentamiseen opintojen aikana ja ammattiin valmistuessa. Lääkehoitopassin avulla opiskelija, opettaja ja harjoittelun ohjaaja voivat seurata opiskelijan lääkehoito-osaamisen kehittymistä.

Lääkehoitopassi on kehitetty Turun ammattikorkeakoulussa, yhteistyössä muiden suomalaisten ammattikorkeakoulujen kanssa.Lääkehoitopassi on käytössä kaikissa Suomen ammattikorkeakouluissa. eLääkehoitopassi on käytettävissä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Lisätiedot: www.laakehoitopassi.fi/

ProDesim – tuotekehityksen simulaatiomenetelmä

ProDesim mahdollistaa innovatiivisen tuotekehitystoiminnan harjoittelun ryhmässä. Simulaatio perustuu malleihin, jotka tuovat esille tuotekehitystoiminnan syy-seuraussuhteita ja vaikutuksia yrityksen toimintaan. Tuotteen ominaisuuksia ja markkinoita säätämällä voidaan simuloida erilaisia tuotteita.

Yhteisöllisen oppimisen tueksi on kehitetty jaettu käyttöliittymä, joka toimii pelaajien yhteisenä päätöksentekoalustana. Käyttöliittymä koostuu pelialustasta, pelilaudan lukuisista elementeistä ja näytöstä, jolle pelaajien päätösten seuraukset heijastuvat. Tehdyt päätökset siirtyvät tietokonesovellukseen RFID-teknologian avulla.
Lisätietoja ja yhteystiedot: www.prodesim.fi
Ari Putkonen
Markus Forsten

Yhteisömusiikkipedagogi – uusi ammattikuva

Musicare-verkoston Musiikki ja hyvinvointi -osiossa kehitettiin uudenlaista ammattikuvaa, yhteisömusiikkipedagogia. Tavoitteena oli valmentaa musiikkipedagogeiksi valmistuneita työskentelemään uudenlaisissa toimintaympäristöissä: sairaalassa ja vanhusten hoivakodissa.
Lue lisää: Care Music - sairaala- ja hoivamusiikkityö ammattina -julkaisu

 

 

Patentit ja keksinnöt

Näytä lisää

Ravinnesieppo estää veden kiintoaineksen karkaamisen

Virtaavista pienvesistöistä saadaan ravinteita pohjapatojen avulla niin, että vedessä oleva kiintoaines vajoaa pohjaan sedimentiksi. Ongelmana on ollut aineksen karkaaminen veden virtausten kasvaessa. Ravinnesieppo tehdään jättisäkistä, johon on lisätty suodatinkangas sedimentin keräämiseksi.
Lisätiedot: Antti Kaseva

Timperi-puurunkojärjestelmä pientalojen teolliseen valmistukseen

Turun AMK:n rakennustekniikan koulutusohjelmassa on kehitetty Timperi-puurunkojärjestelmä, jolla voidaan toteuttaa teollisesti nopeasti ja edullisesti 1- ja 2-kerroksisten rakennusten puurunkoja. Osana kehitystyötä on toteutettu Timperi-pilari, jolla on hyödyllisyysmallisuoja. Yhteistyössä it-yrityksen kanssa on toteutettu 3 D -mallintamisohjelma, jolla suunnitellaan rungon osaelementit.

Timperi-puurunkojärjestelmä kehitettiin yhteistyössä lähialueen yritysten kanssa. Timperiä käyttäen on rakennettu tähän mennessä useita rakennuksia, joista tunnetuin on Paraisten vapaa-ajan asuntomessuille vuonna 2005 rakennettu Villa Aurinkolaiva.
Lisätiedot: Jari Helmisaari