Sivu päivitetty 2.3.2015
Toimintaterapeutti (AMK)

Toimintaterapeutti (AMK)

Valmistuttuasi toimintaterapeutiksi toimit asiantuntijana terveys-, sosiaali-, liikunta- ja kuntoutusjärjestelmissä joko toisen palveluksessa tai yrittäjänä. Työsi tavoitteena on, että asiakas voi osallistua hänelle tärkeisiin arjen toimintoihin, työhön, leikkiin ja vapaa-aikaan huolimatta asioista, jotka rajoittavat hänen suoriutumistaan.

Erityisosaamisessasi keskeistä on toiminnan merkitys asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Keskeisiä osaamisalueita ovat: toiminnan analysointi- ja soveltamisosaaminen, terapeuttisen vuorovaikutuksen osaaminen, asiakaslähtöinen toimintaterapiaprosessiosaaminen, toiminnallisten ympäristöjen arviointi- ja adaptaatio-osaaminen ja toimintaterapeuttinen neuvonta, ohjaus ja konsultointi.

Toimintaterapeutin ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Tutkinnon suoritettuasi haet oikeuden harjoittaa ammattiasi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta.

Katso tarkemmat tiedot koulutuksesta Opintopolusta.

Valintakoe 2015

Näytä lisää

Valintakoe pohjautuu seuraavaan materiaaliin:

Sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta, ETENE-julkaisuja 32 (Sosiaali- ja terveysministeriö 2011) http://www.etene.fi/c/document_library/get_file?folderId=63023&name=DLFE-2903.pdf

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena, Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015) http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=39503&name=DLFE-33103.pdf

Elomaa, Leena & Mikkola, Hannele 2010. Näytön jäljillä. Tiedonhaku näyttöön perustuvassa hoitotyössä. (luvut 1,2,3,5 ja 6). Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 12. (5. uudistettu painos). http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522161611.pdf

Järvikoski Aila 2013. Monimuotoinen kuntoutus ja sen käsitteet. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:43. http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=9882185&name=DLFE-28516.pdf

Lisäksi valintakokeeseen sisältyy englanninkielisen tekstin ymmärtämistehtäviä (materiaali jaetaan koetilanteessa) sekä opettajan haastattelu.

Valintakoe on 2-3.6.2015. Hakijalle valintakoe on yksipäiväinen. Valintakokeeseen kutsutaan nelinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden ja siihen tulee erillinen kutsu.