Sivu päivitetty 24.4.2019
Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju -erikoistumiskoulutus

Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju -erikoistumiskoulutus

Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju -erikoistumiskoulutuksen (30 op) tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten syövän ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen erityisasiantuntijuutta erityisesti moniammatillisten työtapojen osaajina ja kehittäjinä.

Näyttöön perustuvan osaamisen vahvistuminen tukee opiskelijan, työyhteisön, organisaatioiden ja alueellisen asiantuntijuuden kehittymistä.

Kohderyhmä

Näytä lisää

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä jo toimiville terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Sisältö

Näytä lisää

Vahvistuva tutkimus- ja kehittämisosaaminen tukee opiskelijan oman asiantuntijuuden, työyhteisön, organisaatioiden, alueiden ja yhteistyöverkostojen moniammatillisen ja -tieteisen toiminnan, palveluiden ja syöpäasiantuntijuuden jatkuvaa kehittymistä. Koulutus on alakohtaista, osaamista syventävää täydennyskoulutusta ilman tutkintotavoitetta.

Koulutus muodostuu kaikille yhteisistä osaamiskokonaisuuksista, joiden laajuus on 21 opintopistettä. Lisäksi osallistujan on mahdollista valita 9 opintopisteen laajuudelta valinnaisia osaamiskokonaisuuksia, jotka vastaavat hänen asiantuntijuusalueensa osaamisen syventämistä.

Yhteiset osaamiskokonaisuudet (21 op):

  • Syövän hoidon asiantuntijana kehittyminen
  • Syövän hoidon kliininen erityisosaaminen
  • Syöpää sairastavan ja läheisten voimavarojen tukeminen (Palliatiivinen hoito ja työhyvinvointi)

Valinnaiset osaamiskokonaisuudet (9 op):

  • Syöpää sairastavan lapsen ja nuoren sekä perheiden hoito ja ohjaus
  • Syöpää sairastavan toimintakyky ja kuntoutuminen
  • Sisäinen sädehoito, hoito ja ohjaus
  • Kemosädehoitopotilaan hoito ja ohjaus
  • Yksilöity lääkehoito ja geeniterapia

Toteutus

Näytä lisää

Koulutuksen laajuus on 30 op (1 op on n. 27 tuntia opiskelijan työtä). Opiskelu on monimuoto-opiskelua ja mahdollista suorittaa työn ohella. Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus, etä- ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus. Oppimistehtävät ja kehittämistehtävä integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Opiskelun tiivis tahti sekä monipuoliset opetus- ja oppimismenetelmät edellyttävät motivaatiota ja sitoutumista opiskeluun työn ohella. Opiskelijalta vaaditaan tietotekniikan hyvää hallintaa, koska osa opinnoista suoritetaan verkko-opintoina.

Erikoistumiskoulutukset ovat uusi täydennyskoulutusmuoto. Ne on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja tarkoitettu työelämässä jo toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Koulutus perustuu valtakunnallisen amk-verkoston opetussuunnitelmaan ja se järjestetään yhteistyössä Kajaanin, Lahden, Laurea-, Oulun, Satakunnan, Tampereen ja Savonia-ammattikorkeakoulujen kanssa. Hyväksytysti suoritettuja opintoja voidaan soveltuvin osin hyväksilukea ylempään amk-tutkintoon johtavissa opinnoissa, mikäli ne täyttävät hyväksiluettavan opinnon osaamistavoitteet. Päätöksen hyväksilukemisesta tekee vastaanottava korkeakoulu.

Koulutuksen lähipäivät 2019: 5.–6.9., 3.–4.10., 7.11., 12.12. Lähipäivät 2020: 14.–15.1., 11.2., 17.3., 14.5., 18.–19.8., 25.9.

Valintakriteerit

Näytä lisää

Koulutukseen valittavilta edellytetään terveysalan AMK- tai aiempi opistoasteen tutkinto (sairaanhoitaja AMK, terveydenhoitaja AMK, kätilö AMK, ensihoitaja AMK, bioanalyytikko AMK, fysioterapeutti AMK, röntgenhoitaja AMK, suuhygienisti AMK tai muu soveltuva korkeakoulututkinto tai aiempi vastaava opistoasteen tutkinto).

Koulutukseen valittavilta edellytetään työkokemusta sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä. Työkokemus pisteytetään seuraavasti: alle 2 vuotta työkokemusta=0 pistettä, 3-5 vuotta työkokemusta=1 piste ja yli 5 vuotta työkokemusta=2 pistettä.

Edellä olevien valintaedellytysten täyttyessä, hakija voi saada lisäpisteitä esittämistään perusteluista, jotka liittyvät koulutustarpeeseen, odotuksiin ja opiskeluedellytyksiin (yhteensä max. 9 pistettä). Yhteensä valintakriteereistä voi saada 0-11 pistettä.

Hakumenettely

Näytä lisää

Haku päättyy 31.5.2019.

Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella.

Hakuun liittyviä todistuksia ei liitetä sähköiseen hakemukseen tai toimiteta postitse. Koulutukseen valituilta opiskelupaikan vastaanottavilta tarkastetaan tutkinto- ja työtodistukset koulutuksen käynnistyessä.

Hakijoille ilmoitetaan opiskelijavalinnasta sähköpostitse.

Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koko koulutuksen hinta.

Aikaisemmista toteutuksista

Näytä lisää

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.