Sivu päivitetty 30.12.2016
Prosessi- ja materiaalitekniikan insinööriopiskelija harjoittelijaksi

Prosessi- ja materiaalitekniikan insinööriopiskelija harjoittelijaksi

AMK-tutkintoihin kuuluu harjoittelu, joka suoritetaan joko yhdessä tai useammassa jaksossa. Harjoittelun tavoitteena on, että opiskelija pääsee ohjatusti perehtymään oman alan käytännön työtehtäviin ja soveltamaan oppimiaan tietoja ja taitoja työelämässä. Harjoittelijat ovat vähintään 18-vuotiaita ja heillä on pohjakoulutuksena ylioppilas- tai ammattitutkinto.

Työnantajalle harjoittelijan rekrytoiminen on mahdollisuus saada osaava, uransa alussa oleva opiskelija työyhteisön avuksi.

 • Opiskelijoilla on tuorein tieto omalta alaltaan. He tuovat työpaikalle mukanaan uusia näkökulmia, välineitä ja ajatuksia.
 • Harjoittelujakso on hyvä tilaisuus tutustua alan uusiin osaajiin ja tehdä organisaatiota tunnetuksi potentiaaliselle työvoimalle.
 • Harjoittelun aikana työnantaja saa hyvän käsityksen opiskelijan osaamisesta ja kyvystä sopeutua työyhteisöön. Organisaation mahdollinen uusi työntekijä tulee perehdytetyksi taloon jo harjoittelun aikana.
 • Harjoittelijasta voi saada vakinaisen henkilökunnan loma-aikojen tuurausapua ja lisäresurssin.
 • Korkeakouluissa opiskelee paljon myös kansainvälisiä opiskelijoita. Heidän palkkaamisensa tuo yritykselle uusia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen.

(Lähde: korkeakouluosaajat.fi)

Harjoittelun jälkeen opiskelija voi myös tehdä opinnäytetyönsä yritykselle. Mahdollisia opinnäytetyön aiheita kannattaa tarkkailla jo harjoittelun aikana.

Tietoa opinnoista

Näytä lisää

Turun AMK kouluttaa prosessi- ja materiaalitekniikan insinöörejä nelivuotisella tutkinnolla. Opintoihin sisältyy alan substanssin sisältöjen ohessa monipuoliset kieli- ja viestintäopinnot, projektiosaamista sekä tiimityöskentelyä monissa eri muodoissa. Lisäksi insinööriopinnoissa tärkeänä osana ovat luonnontieteet ja tekninen perusta.

Opintojen kolmantena ja neljäntenä vuotena opiskelijat suuntaavat opintojaan syventävillä opinnoilla, jotka on jaettu seuraaviin osa-alueisiin:

 • Biomateriaalit ja -prosessit
 • Elintarviketekniikka
 • Materiaalitekniikka
 • Ympäristötekniikka

Lisäksi opiskelija voi räätälöidä opintojaan esimerkiksi tiettyä erikoisteemaa tai kansainvälisten vaihto-opintojaan painottaen.

Opetussuunnitelmiin voit perehtyä tarkemmin Turun AMK:n opinto-oppaassa SoleOPSissa.

Harjoittelun kesto ja harjoittelijan työtehtävät

Näytä lisää

Harjoittelun laajuus on 30 op, joka vastaa noin 20 kalenteriviikkoa harjoittelua. Harjoittelu suoritetaan tyypillisesti 1 - 2 kk jaksoissa, mutta myös pidemmät jaksot ja osa-aikainen harjoittelu ovat mahdollisia.

Harjoittelijoita voi rekrytoida ympäri vuoden, mutta pääpaino on huhtikuun ja elokuun välillä. Tarkemmat työajat, harjoittelun kesto ja työtehtävät sovitaan yhdessä opiskelijan kanssa.

Ennen harjoittelun alkua opiskelija laatii työnantajan kanssa harjoittelulle tavoitteet. Työtehtävien tulisi olla sellaisia, joissa opiskelija pääsee myös soveltamaan oppimiaan asioita käytäntöön. Tavoitteena on, että harjoitteluun liittyvät tavoitteet ja työtehtävät kehittyvät nousujohteisesti, kun opiskelija etenee opinnoissaan.

Prosessi- ja materiaalitekniikan opiskelijan työtehtäviin voi kuulua esimerkiksi:

 • Tuotantotehtävät bio-, elintarvike-, prosessi-, lääke- ja kemianteollisuudessa
 • Tutkimustehtävät bio-, elintarvike-, prosessi-, lääke- ja kemianteollisuudessa sekä tutkimus-, viranomais- ja valvontalaboratoriossa
 • Alan tuotteiden myynti ja markkinointitehtävät
 • Alan tuotekehitys ja tutkimustehtävät eri muodoissaan 

Työnantajan tehtävät

Näytä lisää

Ennen harjoittelua työnantaja solmii harjoittelijan ja ammattikorkeakoulun kanssa harjoittelusopimuksen. Sopimuksessa sovitaan muun muassa työajoista, ohjauksesta ja työtehtävistä. Työnantaja voi lisäksi tehdä harjoittelijan kanssa työsopimuksen sekä sopia tekijänoikeuteen liittyvistä asioista.

Työnantaja nimeää harjoittelijalle ohjaajan, joka vastaa harjoittelijan perehdytyksestä ja työn ohjauksesta. Lisäksi työnantaja tarjoaa harjoittelijalle työpisteen ja mahdollisesti tarvittavat työvälineet. Harjoittelu saa olla palkallista. Suosituksena on, että työnantaja maksaa harjoittelijalle oman alansa työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Ohjattu harjoittelu näyttäytyy työnantajalle hyvin samanlaisena kuin kesätyö; harjoittelujakson jälkeen työ voikin usein jatkua kesällä tavallisena kesätyönä.

Harjoittelun päätteeksi pidetään arviointikeskustelu, ja työnantaja kirjoittaa opiskelijalle työ- tai harjoittelutodistuksen.

Miten rekrytoin harjoittelijan?

Näytä lisää

Harjoitteluilmoituksen voi jättää yhteydenottolomakkeella tai sähköpostitse Turun ammattikorkeakoulun ura- ja rekrytointipalveluille: career.services@turkuamk.fi.

Ilmoitukseen tarvitaan seuraavat tiedot:

 • lyhyt kuvaus yrityksestäsi
 • kuvaus työtehtävistä
 • harjoittelijalta edellytetyt ominaisuudet
 • miten ja mihin mennessä haluat kiinnostuneiden ottavan sinuun yhteyttä

Voit myös jättää ilmoituksesi suoraan kaikkien ammattikorkeakoulujen yhteiseen rekrytointiportaaliin, Jobstep.net:iin. Portaalin käyttö on ilmaista ja tavoitat sieltä haluamasi osaajat koko maasta ja kaikilta aloilta.