Sivu päivitetty 10.3.2017
Bio- ja elintarviketekniikan / Prosessi- ja materiaalitekniikan tutkimus- tai kehittämistyö opinnäytetyönä

Bio- ja elintarviketekniikan / Prosessi- ja materiaalitekniikan tutkimus- tai kehittämistyö opinnäytetyönä

AMK-opintoihin kuuluu 20 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. Opinnäytetyö tehdään opintojen loppuvaiheessa 3. tai 4. lukuvuotena. Työmäärältään 20 op vastaa noin 540 tuntia opiskelijan työtä. Ajallisesti kesto voi vaihdella aiheen, toimeksiantajan ja opiskelijan muiden opintojen tilanteen mukaan. Opinnäytetyö on käytännönläheistä, soveltavaa tutkimusta, ja se liittyy aihealueeltaan opiskelijan alaan. Sen tavoitteena on osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja käytännön asiantuntijatehtävissä. Opinnäytetyö tehdään useimmiten yksilötyönä, mutta se on mahdollista tehdä myös pari- tai ryhmätyönä. Opinnäytetyö voi myös olla jatkoa ammattiharjoittelulle.

Opinnäytetyö tehdään lähes aina tilaustyönä yritykselle tai muulle organisaatiolle ja sen lähtökohtana on työelämälähtöinen, käytännön tutkimusongelma tai kehittämistarve. Toimeksiantajalle opinnäytetyön teettäminen on mahdollisuus saada uusinta tutkimustietoa organisaationsa käyttöön.

Opinnäytetyön aihe ja toteutus

Näytä lisää

Opinnäytetyön avulla pyritään kehittämään opiskelijoiden valmiuksia muodollisen tutkimusprosessin suorittamiseen ja loppuraportin kirjoittamiseen. Tähän tavoitteeseen opiskelija pyrkii laatimalla hankkimaansa lähdeaineistoon ja kokeellisiin tutkimuksiin sekä niistä vedettyihin johtopäätöksiin perustuvan raportin, opinnäytetyön. Opinnäytetyö voi olla esimerkiksi kehittämis-, tutkimus- tai tuotantoprojekti tai selvityshanke. Opinnäytetyö koostuu kokeellisesta ja kirjallisesta osasta ja se tehdään pääsääntöisesti projektina ulkopuoliselle toimeksiantajalle, joka voi olla myös tutkimuslaitos. Opinnäytetyön aihe saadaan usein harjoittelupaikasta ja onkin suositeltavaa tehdä opinnäytetyö ammattiharjoittelun jatkoksi.

Opinnäytetyö muodostuu seuraavista osa-alueista

 • aiheenvalinta ja sen hyväksyttäminen
 • työn suunnittelu
 • lähdemateriaalin selvittäminen ja tutkiminen
 • työhön liittyvän kokeellisen osan suoritus
 • väliraportointi ja väliseminaari
 • kirjallisen raportin laatiminen
 • työn arvioiminen (toimeksiantaja, opettaja ja toinen arvioitsija) ja itsearviointi
 • loppuseminaari
 • työhön liittyvä kypsyysnäyte

Tilaajan rooli

Näytä lisää

Toimeksiantaja

 • Hyväksyy edustajansa allekirjoituksella Opinnäytetyön toimeksiantosopimuksen ja siinä esitetyt sopimusehdot
 • Jos opinnäytetyö sisältää luottamuksellista aineistoa, jota ei voi julkaista tai muuten julkisesti esittää, siitä sovitaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Luottamuksellisista tiedoista on voimassa se, mitä sanotaan Opinnäytetyön toimeksiantosopimuksen sopimusehdoissa
 • Toimeksiantaja sitoutuu antamaan opiskelijan käyttöön kaikki opinnäytetyön tekemisessä tarvittavat tiedot ja aineistot sekä ohjaamaan opinnäytetyötä toimeksiantajaorganisaation näkökulmasta
 • Toimeksiantaja vastaa opinnäytetyöstä aiheutuvista kustannuksista (aineistojen hankinta, raaka-aineet, jne.).
 • Opinnäytetyön tekijän mahdollisista palkka-, matka- yms. korvauksista sopivat toimeksiantaja ja opiskelija keskenään
 • Toimeksiantaja antaa opinnäytetyöstä kirjallisen arvioinnin

Miten rekrytoin opinnäytetyöntekijän?

Näytä lisää

Opinnäytetyötilauksen voi jättää yhteydenottolomakkeella tai sähköpostitse Turun ammattikorkeakoulun ura- ja rekrytointipalveluille: career.services@turkuamk.fi.

Ilmoitukseen tarvitaan seuraavat tiedot:

 • lyhyt kuvaus yrityksestäsi
 • kuvaus opinnäytetyön aiheesta / tutkimus- tai kehittämisongelmasta
 • miten ja mihin mennessä haluat kiinnostuneiden ottavan sinuun yhteyttä

Bioalojen opinnäytetöitä koskiessa voit ottaa myös suoraan yhteyttä opinnäytetyökoordinaattoriin: