Sivu päivitetty 25.10.2017

Koulutustason nostaminen ja yritysyhteistyö välttämättömiä

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti 24.10. korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision vuoteen 2030 asti. Turun ammattikorkeakoulu näkee välttämättöminä vision esiin nostamat tavoitteet koulutustason nostamisesta sekä yritysyhteistyön lisäämisestä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa.

Vision mukaan vuonna 2030 vähintään puolet 25–34-vuotiaista suomalaisista suorittaa korkeakoulututkinnon, ja korkeakoulutusta on kaikkien saatavilla. Joustavat ja yksilölliset opintopolut ja tutkinnot mahdollistavat jatkuvan oppimisen elämän eri tilanteissa.

– Osaamistason nostamisen tarve on jo huomattu kipeästi Varsinais-Suomessa. Tähän olemme halunneet Turun AMK:ssa vastata lisäämällä tekniikan alojen koulutuspaikkoja, toteaa Turun AMK:n rehtori Vesa Taatila.

Opintopolkuja tehdään myös jatkuvasti joustavammiksi, kun tietotekniikan kehittyminen tuo uusia mahdollisuuksia. Opiskelija voi jo nyt saada yhteyden tietolähteeseensä, oppimisensa ohjaajaan tai kanssaopiskelijoihinsa mistä tahansa.

Tutkimus- ja kehittämistyötä yhdessä yritysten kanssa

Korkeakouluvisio esittää, että vuonna 2030 tutkimus- ja kehittämistoimintaan investoidaan vahvasti. Julkinen ja yksityinen panostus T&K-toimintaan nostetaan 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

– Yritykset tarvitaan mukaan tekemään TKI-työtä. Tätä yhteistyötä ammattikorkeakoulut ovat tehneet jo pitkään, ja sitä syvennetään jatkuvasti, muistuttaa Turun AMK:n vararehtori Juhani Soini.

– Esimerkkeinä omalta alueeltamme voidaan mainita teollisuuden kanssa yhteistyössä rakennetut Koneteknologiakeskus, radio- ja EMC-, moottoritutkimuslaboratorio, proteiinituotantolaboratorio ja Turku Game Lab ja sekä kehitteillä olevat akku- ja polttokenno-, kyberturvallisuus- ja AR/VR-laboratoriot, Juhani Soini luettelee.

– Lisäksi on muistettava, että kansainvälinen kehitys kulkee kohti monikansallisia korkeakouluverkostoja ja joustavia verkkopohjaisia tutkintoja. Meidän tulee kansallisesti päättää, haluammeko olla kehityksessä mukana. Turun ammattikorkeakoulu haluaa johtaa tätä kehityskulkua, Juhani Soini sanoo.