Sivu päivitetty 14.11.2017

Koulutuksella kohti kiertotalousyhteiskuntaa

Turun AMK on saanut hankerahoitusta kiertotalouden koulutuksen kehittämiseen. Koulutusta tarvitaan jotta kiertotalouden mukainen ajattelu- ja toimintatapa voidaan juurruttaa kaikkeen toimintaan. Hankkeissa kehitetään opetusmenetelmiä ja opetussisältöjä korkeakouluille.

Teksti: Martti Komulainen

Kiertotalous - pyrkimys säilyttää tuotteet käytössä ja kierrossa mahdollisimman pitkään ympäristöä säästäen - edellyttää toteutuakseen panostusta uudenlaisen ajattelumallin juurruttamiseen mm. koulutuksella.
 
Turun AMK on saanut jatkoa työlle kiertotalouden edistämiseksi. Itsenäisyyden juhlarasto Sitran rahoittamissa hankkeissa työstetään menetelmä- ja opetuspaketteja kiertotalouden opetukseen korkeakouluissa.

Poikkialaista ajattelua

Kiertotaloudessa liikutaan monilla osaamisalueilla. Täytyy osata hahmottaa, miten yksittäisillä teoilla on vaikutusta kokonaisuuteen. Tarvitaan monien alojen yhteistyötä ja asiantuntijuuden jakamista. Kiertotalouden juurruttaminen yleiseksi toimintatavaksi edellyttää näiden osaamisten kehittämistä eri koulutusasteilla.
 
Sitran rahoittamassa #kiertotalous – uutta yritysyhteistyötä ja pedagogiikkaa kiertotalouden moduuliopintojen edistämiseksi -hankkeessa kehitetään kiertotalousopetusta. Tarkoituksena on kerätä ja kehitellä hyviksi todettuja oppimismenetelmiä. Turun AMK:n lisäksi hankkeessa ovat mukana Tampereen ja Lahden ammattikorkeakoulut. Kumppanikorkeakouluja ovat Vaasan ja Oulun ammattikorkeakoulut sekä Savonia ammattikorkeakoulu.

- Turun AMK:n kiertotalousopetuksessa on hyödynnetty työelämälähtöistä oppimista. Opiskelijat ovat oppineet tekemällä. Hankkeen kautta hyväksi havaittuja oppimismenetelmiä on mahdollista jakaa myös muille,  kertoo koulutus- ja tutkimusvastaava Piia Nurmi.
 
Pääpaino on tekemisen ja kokeilun kautta tapahtuvassa oppimisessa. Erilaiset innovaatioleirit ja ideapajat ja muut menetelmät kootaan menetelmäpaketeiksi. Liikkeellelähtövaiheessa kohteena ovat korkeakoulut, mutta myöhemmin voidaan menetelmiä laajentaa muillekin kouluasteille.
 

Kiertotalous insinöörien ammatilliseksi perusosaamiseksi

Toisessa Sitran rahoittamassa hankkeessa tavoitteena on uudistaa kaikissa kahdeksassa prosessi- ja materiaalitekniikan koulutusvastuuta Suomessa toteuttavassa ammattikorkeakoulussa insinöörikoulutusta kiertotalousosaamisessa.
 
Prosessi- ja materiaalitekniikan tuleville insinööreille suunnatussa koulutuksessa pureudutaan teollisuuden sivu- ja jätevirtoihin, sellukuituun, kestävään ruokajärjestelmään, metallien kestävään käyttöön sekä tekstiili- ja muovijätteen hyödyntämiseen.

 - Kiertotalous vaatii toteuttajiltaan vahvaa prosessi- ja materiaalitekniikan perusosaamista ja sen uudenlaista soveltamista. Lisäksi tulevien insinöörien ajattelutapaa on muokattava perinteisen lineaarisen suunnittelun sijasta sykliseen materiaalikiertoon tai jopa koko valmistettavan tuotteen korvaamiseen palvelulla. Näitä asioita pyrimme havainnollistamaan yhteistyökumppaneina toimivien yritysten kiertotalous-esimerkkien kautta, kuvailee koulutushankkeen lähtökohtia yliopettaja Liisa Lehtinen.

Varsinais-Suomi kiertotalouden edelläkävijäksi

Varsinais-Suomessa on panostettu voimakkaasti kiertotalouden edistämiseen. Useissa hankkeissa on mm. luotu erilaisia yhteistoimintaverkostoja, tarkasteltu teollisuuden hyödynnettäviä sivuvirtoja sekä kehitetty tekstiilikierrätyksen toimintamahdollisuuksia. Luonnonvarojen ehtyminen pakottaa ajattelemaan kuluttamista ja tuotantotapoja uudelleen. Ratkaisuina ovat paitsi materiaalien tehokkaampi hyödyntäminen myös erilaiset tuotteiden yhteisomistus- ja yhteiskäyttöpalvelut.
 
Kiertotalouden kansainvälistä yhteistyötäkin viritellään. Hiljattain Turun AMK valittiin maailmanlaajuisen, johtavan kiertotalousverkoston Ellen MacArthur Foundationin jäseneksi. Jäsenyys saattaa Turun AMK:n yhteen alan keskeisten kansainvälisten toimijoiden kanssa. Tulevaisuudessa tähdätäänkin mukaan kansainvälisiin hankkeisiin, joissa päästään mukaan edistämään kiertotaloutta ja sen ympärillä pyörivää liiketoimintaa.