Sivu päivitetty 7.2.2018

Kuuleeko Eurooppa? – täällä huutaa pieni ihminen

Kansalaiset ovat julkisten palvelujen käyttäjinä asiantuntijoita, joten heidän ajatustensa pitäisi näkyä nykyistä vahvemmin siinä, millaisia palvelut ovat.

Kunnat tarjoavat asukkailleen monimuotoisesti palveluja elämän eri vaiheisiin. Palvelujen kirjo on moninainen,  niin kuin ovat niitä käyttävät kansalaisetkin. Julkisia palveluita halutaan tuoda saavutettaviksi ja paremmin asiakkaiden toiveita vastaaviksi. Yhä enenevässä määrin kehitytyöhön kutsutaan mukaan julkisen sektorin palvelujen kuluttajia, ja heidän mielipiteitään ja toiveitaan huomioidaan palveluita kehitettäessä.

Kansalaiset ovat julkisten palvelujen käyttäjinä kokemusasiantuntijoita, jotka halutaan nykyistä voimakkaammin palvelujen uudistamistyöhön. Euroopanlaajuisesti etsitään nyt uusia palveluinnovaatioita, joilla avoin data ja digitalisaatio saataisiin valjastettua julkisen sektorin palvelujen ja kuntalaisten tarpeiden havainoinnin työkaluksi. Turun AMK on kehitystyön etujoukoissa CoSIE-hankkeellaan (Co-creation of Service Innovation in Europe), joka käynnistyi Horizon2020 –innovaatiorahoituksella kaikkiaan kymmenessä Euroopan maassa loppuvuodesta 2017.

Tammikuun loppupuolella kaikki CoSIEn eurooppalaiset toteuttajat kohtasivat Euroopan alueiden komitean tarjoamissa tiloissa Brysselissä. Yli seitsemänkymmenen toteuttajan ammattitaidolla luotiin pohja kolmen vuoden yhteiskehittämiselle ja palveluinnovoinneille, joita tehdään konkreettisesti eri osallistujamaiden piloteissa. Piloteissa keskitytään konkreettisesti ja ihmisläheisesti monien eurooppalaisten maiden kipukohtiin, mm. lasten liikalihavuuden torjumiseen, ikäihmisten palvelujen laadukkaaseen järjestämiseen, syrjäisten seutujen työllisyystilanteen parantemiseen ja vapautuvien vankien yhteiskuntaan sopeuttamiseen. Suomessa yhdessä Kuntaliiton kanssa toteutettavan pilotin keskiössä ovat nuoret ja heille tarjolla olevien julkisten palvelujen kehittäminen.

CoSIE oli kilpailijoitaan laadukkaampi hakuvaiheessa

CoSIEn käynnistävän kokouksen yhteydessä järjestetyssä “Kohti julkisen sektorin yhteiskehittämisen uusia näkökulmia” -seminaarissa  oman alansa asiantuntijat ja päättäjät seurasivat toistaan. Vierailevat puhujat alleviivasivat hankkeen teemojen merkitystä koko Euroopan näkökulmasta.

Krzysztof Balon Europpan talous- ja sosiaalikomiteasta korosti puheenvuorossaan, että hän on erityisen tyytyväinen siksi, että hankkeellemme asetetut tavoitteet ovat lähes yksi yhteen EU:n yhteisötalouteen liittyvien sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja yksilön ensisijaisuuteen liittyvien strategioiden kanssa. Samoilla linjoilla oli myös Euroopan komission viestintäverkostojen, sisältöjen ja teknologioiden pääosaston Policy Officer Andrea Halmos. Hän alleviivasi, että vain rohkeasti kokeilemalla yhdessä julkisen sektorin asiakkaiden kanssa voidaan löytää uusia innovatiivisia ratkaisuja, jotka hyödyttävät sekä palvelun tarjoajaa että kansalaisia.

–  Projektinne etsii ratkaisuja Euroopan julkisen sektorin tulevaisuuden haasteisiin, Halmos totesi.

Rahoittajan yhteyshenkilö Bart Neerscholten antoi avoimesti kiitosta hankkeen hakemusvaiheen suunnitelmille, ja totesi niiden olevan sekä kunnianhimoisia että innovatiivisia. Arviointiraati oli pitänyt Turun AMK:n CoSIE-hakemusta hakukierroksen parhaana, mikä ei kilpailluissa Horizon2020-rahoituksissa ole ihan pieni juttu.