Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.10.2018

Medisiina D -monikäyttäjärakennus otettu käyttöön – neljä keskustamme palvelevat niin opetusta, tutkimusta kuin asiakkaitakin

Lääketieteen kehittämisen kohtaamispaikka, Medisiina D -monikäyttäjärakennus on valmistunut. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopisto ja Turun AMK toimivat nyt saman katon alla, mikä mahdollistaa entistä tiiviimmän yhteistyön ja synergiaedut. Turun AMK:n tiloissa toimii neljä eri alojen toiminta- ja palvelukeskusta.

Kupittaalle keväällä valmistuneen Medisiina D -monikäyttäjärakennuksen avajaisia vietetään tänään. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n rakennuttama rakennus on lääketieteen kehittämisen kohtaamispaikka, joka palvelee Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP), Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun tarpeita.

Medisiina D kokoaa saman alan toimijat yhteisiin tiloihin. Tämä mahdollistaa entistä tiiviimmän yhteistyön ja monenlaiset synergiaedut. Tilat on suunniteltu monikäyttöisiksi ja joustaviksi.

– Turun AMK:lle Medisiina D tuo merkittäviä uusia mahdollisuuksia niin monialaiseen oppimiseen kuin muiden toimijoiden ja yritysten kanssa tehtävään soveltavaan tutkimus- ja kehitystyöhönkin. Samoin pystymme tuottamaan asiakkaille aiempaa laajempia ja laadukkaampia palveluja neljässä eri palvelukeskuksessamme, kertoo Turun AMK:n Terveys ja hyvinvointi -sektorin koulutusjohtaja Anne Isotalo. 

Turun ammattikorkeakoulu kuuluu Medisiina D:ssä toimivaan Health Campus Turku -verkostoon. Turun AMK:n tilat sijaitsevat rakennuksen 2. ja 3. kerroksissa, ja niissä toimii neljä eri alojen toiminta- ja palvelukeskusta. Bioanalytiikan teoriatila sijaitsee 1. kerroksessa. 

Kaikilla kolmella toimijalla on omia tiloja, joiden lisäksi yhteiskäytössä on esimerkiksi info-, ravintola-, opetus- ja kokoustilat sekä osa laboratoriotiloista. Välinehuoltoon liittyvät tilat on keskitetty yhteen yksikköön aikaisemmista 15 toimipisteestä. Yhteiskäyttöisyys pienentää tilan ja resurssien tarvetta sekä tuo kustannussäästöjä. Kaikki käyttäjäryhmät olivat aktiivisesti mukana suunnittelussa, ja jokainen ryhmä toi mukanaan toiveensa erityisvaatimuksista.

– Medisiina D on keskeinen osa Turun terveyskampusta. Rakennus on malliesimerkki synergiatalosta, joka kokoaa yhteen kliinistä työtä sekä tutkimusta ja koulutusta tekevät toimijat yliopistosta, sairaanhoitopiiristä ja ammattikorkeakoulusta, toteaa Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Pentti Huovinen.

Yhtäältä opetus ja työelämä ja toisaalta tutkimus ja kehitys sekä operatiivinen toiminta ovat Medisiina D:ssä jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Rakennuksessa työskentelee päivittäin noin 600 ja opiskelee noin 1 500 henkilöä.

– Medisiina D mahdollistaa hoitoyksiköiden, laboratoriodiagnostiikan sekä yliopiston ja AMK:n tutkimuksen ja opetuksen entistä tiiviimmän yhteistyön. Toimintojen keskittäminen yhteen paikkaan mahdollistaa esimerkiksi Patologian ja Kliinisen mikrobiologian erikoisalojen prosessien sujuvoittamisen, paremman logistiikan ja toiminnan modernisoinnin. Medisiina D tarjoaa myös mahdollisuuden paremmin potilaan tarpeisiin kohdistuvaan täsmädiagnostiikkaan. Konkreettisia esimerkkejä ovat genetiikan yhteistyö ja yhteiset prosessit sekä patologian että hematologian kanssa, valottaa vastuualuejohtaja, ylilääkäri Antti Hakanen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä.

Medisiina D:n Flavoria-ravintolassa kehitetään uutta. Turun yliopiston funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus ja Sodexo tutkivat yhdessä, millaiset tekijät vaikuttavat ihmisten ruokavalintoihin. Asiakkailla on myös mahdollisuus saada palautetta omasta syömisestään uudenlaisen sovelluksen ja älykkäiden ruokalinjastojen avulla. Tutkimusravintola ja moniaistitila Aistikattila aloittavat toimintansa vuoden vaihteessa. 

Sijainti toi haasteita suunnitteluun

Arkkitehtisuunnittelusta vastasi Schauman Arkkitehdit Oy, ja pääurakoitsijana toimi NCC Suomi Oy.

– Rakennuksen sijainti sairaala-alueen ja yliopiston vanhojen, mutta myös tulevien rakennusten välissä ahtaalla monitasoisella tontilla asetti haasteita suunnitteluun, mutta loi samalla erinomaisia synergiaetuja ja yhteistyömahdollisuuksia talon käyttäjille. Sijainti muiden rakennusten keskellä johti siihen, että Medisiina D:n arkkitehtonisesti näyttävimmät osat löytyvät rakennuksen sisältä. Tilasuunnittelun vahva, värikäs konsepti pohjautuu lääketieteen eri aloihin ja sen ajalliseen kehitykseen. Kaikki käyttäjäryhmät osallistuivat rakennuksen suunnitteluun, ja talo on räätälöity heidän työprosesseihinsa ja erityisvaatimuksiinsa, huomioiden myös tulevaisuuden muuntojoustavuustarpeet, kertoo pääsuunnittelija, toimitusjohtaja Janne Helin Schauman Arkkitehdeiltä. 

– Rakennusta lähdettiin suunnittelemaan periaatteilla synergiaa, monikäyttöisyyttä ja joustavuutta. Nämä periaatteet toteutuivatkin mitä parhaimmin Medisiina D rakennuksen kohdalla. Lisäksi rakennus sijaitsee keskeisellä paikalla tiivistäen lääketieteen kampusaluetta ja kaupunkirakennetta, sanoo Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n johtaja Aki Havia.

Simulaatiotilat muuntuvat moneksi

Health Campus Turku Simu Center -nimen alla toimivia simulaatiotiloja on yhteensä kuusi, jotka sisältävät simulaatioharjoitustilan, ohjaamon ja huoneeseen liittyvän oppimiskeskustelutilan (debriefinghuone). Jokainen simulaatiotila on varustettu tietyllä teemalla, mutta tilat ovat helposti muutettavissa erilaisiin oppimistarpeisiin. 

– Monipuolisten sairaalaa mallintavien teemojen lisäksi simulaatiotilat muuntuvat niin kodiksi, avoterveydenhuollon vastaanotoksi kuin ensihoidon toimintaympäristöksi. Tilojen päätavoitteena on niiden monipuolinen ja moniammatillinen käyttö, kertoo hoitotyön yliopettaja Riitta-Liisa Lakanmaa. 

Simulaatiotilat toimivat Turun AMK:n ja Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoiden oppimisympäristönä; lisäksi tiloja voidaan käyttää täydennyskoulutukseen sekä moniammatillisten simulaatioiden harjoitteluympäristönä. Tilat soveltuvat tutkimus- ja tuotekehitystyön testiympäristöksi, jossa uusia toimintamalleja ja laitteita on turvallista kokeilla ja arvioida.

Suun terveydenhuoltoon vahva koulutus- ja palvelukeskittymä

Turun AMK:n suuhygienisti- ja hammasteknikkokoulutuksen keskittyminen Turun yliopiston hammaslääketieteen laitoksen läheisyyteen Kupittaan alueelle muodostavat alalle vahvan koulutus- ja palvelukeskittymän. Tämä mahdollistaa moniammatillisen yhteistoiminnan jo opiskeluaikana Health Campus Turku -ajatuksen mukaisesti. 

Suuhygienistikoulutus ja toiminta Medisiina D Studentalissa käynnistyy vuoden 2019 alussa. Medisiina D Studental on Turun AMK:n ja Turun kaupungin hyvinvointitoimialan sopimuksesta toimiva suuhygienistiopiskelijoiden harjoitteluoppimisympäristö. Toiminnan tarkoituksena on edistää Turun kaupungin väestön terveyttä ja hyvinvointia tarjoamalla suun terveydenhuollon palveluja yksilöille, ryhmille ja yhteisöille. 

– Saamme tehostettua tilojen ja välineiden käyttöä sekä kehitettyä toimintaamme moniammatilliseen suuntaan. Yhteistoiminnalla on mahdollista kehittää palveluja ja opetusta. Suunnittelussa on huomioitu, että samalla kampusalueella koulutetaan lääkärien ja hammasteknikkojen lisäksi myös hammaslääkäreitä niin perus- kuin erikoistumiskoulutuksessa, kertoo suun terveydenhuollon koulutusvastaava Minna Hyötilä.

Suuhygienistikoulutuksessa hankitaan valmiuksia suuhygienistin ammatin ydinosaamisalueisiin, joita ovat terveyden edistäminen ja suun terveydenhoitotyö, suun terveydenhoitotyön ja ympäristön turvallisuusosaaminen sekä suun terveydenhoitotyön kehittäminen ja johtaminen. Spesifien ammattivaatimusten lisäksi koulutuksessa hyödynnetään nopeasti kehittyvää terveysteknologiaa.

Liikuntalaboratorio arvioi liikunta- ja toimintakykyä

Turun AMK:n fysioterapeutti- ja toimintaterapeuttikoulutuksen Liikunta- ja toimintakykylaboratorio on aloittanut toimintansa yhdessä Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa.

– Liikuntalaboratoriossa tehdään muun muassa liikeanalyyseja, liikehallinnan arvioita kuten tasapainon hallinta ja ketteryys, lihasvoiman arvioita sekä perustason hapenottokyvyn arvioita, sanoo koulutus- ja tutkimuspäällikkö Ursula Hyrkkänen.

Liikuntalaboratorion asiakkaat ja tilaukset voivat tulla neljää eri reittiä: 

 1. sairaalan erikoisalojen ja muiden terveyspalveluiden tuottajien potilaat
 2. alueen yritysten, organisaatioiden, urheilujärjestöjen ja -seurojen tilaamat arvioinnit
 3. tutkimusprojektien datan keruuseen liittyvät mittaukset sekä 
 4. tuotekehitystä tekevien organisaatioiden tarvitsemat arvioinnit. 

Liikuntalaboratorio toimii paitsi oppimisympäristönä, myös korkeakoulujen ja sairaanhoitopiirin ammattilaisten työpaikkana. 

TUASLabissa opetetaan ja tuotetaan näytteenotto- ja laboratoriotutkimuspalveluja 

TUASLab-nimellä toimivat Turun AMK:n bioanalyytikkokoulutuksen tilat muodostuvat pedagogisilta ratkaisuiltaan ja laitteistoiltaan moderneista opetuslaboratorioista, mikroskooppi- ja teorialuokista sekä näytteenottotilasta. Tilojen suunnittelussa on huomioitu, että opiskelijat voivat harjoittelussaan toteuttaa laboratoriotutkimusprosessin alusta loppuun eli harjoitella asiakkaan vastaanottoa, näytteenottoa sekä -käsittelyä, analytiikkaa ja tulosten vastaamista. 

TUASLabin tiloissa harjoittelevat myös Turun yliopiston lääketieteen opiskelijat, osin harjoittelu toteutuu yhdessä bioanalyytikko-opiskelijoiden kanssa. 

– TUASLabissa toteutamme monipuolisesti bioanalyytikko-opiskelijoiden kliinistä harjoittelua. Opetuksen ohella tuotamme näytteenotto- ja laboratoriotutkimuspalveluja tutkimushankkeissa sekä alueen asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. TUASLab toimii myös kehittämisympäristönä, jossa yhteistyössä eri terveys- ja hyvinvointialan työelämäkumppaneiden kanssa ideoidaan ja tuotetaan hyvinvointia ja terveyttä lisääviä palveluja, kertoo lehtori Raini Tuominen. 

Laitteet ja välineet ovat vastaavia kuin työelämässä, ja niissä on huomioitu etenkin automaation lisääntyminen. Laitteita on mahdollista esimerkiksi yhdistää virtuaaliympäristöön. Opiskelijoiden mikroskoopit yhdistetään älytauluun, jolloin opiskelijan mikroskooppinäkymä voidaan milloin tahansa näyttää älytaululla, ottaa yhteiseen tarkasteluun tai tallentaa myöhempää tarvetta varten. Mikroskooppitilasta voidaan lähettää kuvaa myös toiseen tilaan tai jopa toiseen maahan, jolloin mahdollistetaan erilaisia digitaalisen oppimisen keinoja.

Medisiina D:n toiminnot 

Turun ammattikorkeakoulu

 • Suun terveydenhuollon koulutus ja palvelut Studental
 • Bioanalytiikan koulutus ja palvelut TUASLab

Yhteiset tilat

 • Simulaatiotilat Health Campus Turku Simu Center (Turun AMK, Turun yliopisto ja VSSHP)
 • Liikunta- ja toimintakykylaboratorio (Turun AMK, VSSHP ja Tyks Orto)
 • Luento- ja pienryhmäopetus (Turun yliopisto, VSSHP ja Turun AMK)
 • Auria Biopankki (Tyks ja Turun yliopisto)

Turun yliopistollinen keskussairaala

 • Yhteensä 15 yksikköä muutti kahdeksasta rakennuksesta Medisiina D:hen
 • Laboratoriotoimialueen toimintoja kaikilta vastuualueilta:
 • Genetiikka ja SASKE (Synnynnäisten aineenvaihduntasairauksien seulontakeskus) 
 • Kliininen mikrobiologia
 • Patologia
 • Tykslab
 • Asiantuntijapalveluista:
 • Varsinais-Suomen välinehuolto

Turun yliopisto

 • Bakteriologia, immunologia ja virologia
 • Biotekniikka
 • Histologian palveluyksikkö
 • Patologian tutkimusyksikkö
 • Syöpätutkimuslaboratorio
 • Syövän molekyylilääketiede ja genetiikka 
 • Tulevaisuuden ruokamaailma
 • Kliinisten taitojen opetus ja simulaatio-opetus

Palvelut

 • Ravintola Flavoria, Sodexo
 • Aulapalvelut