Sivu päivitetty 20.12.2019

Turun AMK kehittämässä maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta

Turun ammattikorkeakoululla on ollut merkittävä rooli opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Valmentavasta valmiiksi -hankkeessa (2017–2019), jossa kehitettiin maahanmuuttajille suunnattuja korkeakouluopintoihin valmentavia koulutuksia valtakunnallisesti.

Hankkeessa yhtenäistettiin valmentavien koulutusten haku- ja valintaprosessia, laadittiin koulutukselle kansalliset opetussuunnitelmasuositukset sekä luotiin koulutukselle osallistavaa integraatiota edistävä ohjausmalli. Turun AMK:lla oli päävastuu opetussuunnitelmasuositusten valmistelusta sekä valmentavan koulutuksen kansallisesta verkkototeutuksesta.

– Suosituksissa määritellyt koulutuksen tavoitteet, sisällöt, rakenne ja pedagogiset toimintatavat todettiin verkkokoulutuksen pilottitoteutuksessa hyvin toimiviksi, kertoo lehtori Tiina Hirard Turun AMK:sta.

Opetussuunnittelun lisäksi suosituksissa otetaan kantaa valmentavan koulutuksen toteutukseen esimerkiksi aktivoivien oppimismenetelmien, yhteisopettajuuden, alapainotteisuuden, työelämälähtöisyyden sekä monipuolisen ja jatkuvan arvioinnin osalta.

Verkkokoulutus toteutettiin neljänä eri alakohtaisena valmentavana koulutuksena, mikä lisäsi koulutuksen saatavuutta ja alakohtaista kattavuutta koko Suomessa ja siten maahanmuuttajien yhdenvertaisuutta ja heidän mahdollisuuksiaan edetä korkeakoulutukseen. Yli neljäsosa verkkototeutukseen osallistuneista eteni korkeakoulun tutkintokoulutukseen jo valmentavan koulutuksen aikana, ja suurin osa hakeutuu tai on hakeutunut tutkinto-opintoihin valmentavan koulutuksen päätyttyä.

Maahanmuuttajien osaamisen lisäksi kansallinen verkkototeutus lisäsi yhteistyötä ja osaamisen jakamista valmentavaa koulutusta järjestävien korkeakoulujen välillä.

– Yhdeksän ammattikorkeakoulun yhteistoteutus mahdollisti eri alakohtaiset koulutukset ja asiantuntijoiden hyödyntämisen huomattavasti laajemmin kuin yksittäisessä korkeakoulussa.

Hanketyön tuloksiin on mahdollista tutustua tarkemmin hankkeen artikkelikokoelmassa Korkeakouluvalmiuksia maahanmuuttajille – hyvät käytänteet ja suositukset valmentavaan koulutukseen . Hankkeessa laaditut suositukset on koottu myös verkkosivulle www.valmentavakoulutus.fi.

 

Hankkeen tuloksia ja kokemuksia esiteltiin Metropolia Ammattikorkeakoulun Myllypuron kampuksella 12.12.2019 järjestetyssä päätösseminaarissa, jossa hanke nostettiin esiin osana kansallista SIMHE-toimintaa (Supporting Immigrants in Higher Education).