Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 17.3.2022

Kysely osoittaa: Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet ovat tyytyväisiä tutkintoonsa ja työuraansa

Valtakunnallisen uraseurantakyselyn mukaan ammattikorkeakoulututkinnon viisi vuotta sitten suorittaneet ovat tyytyväisiä suorittamaansa tutkintoon (84 %) ja tähänastiseen työuraansa (86 %).

Tyytyväisyys tutkintoon on vahvassa yhteydessä siihen, miten hyvin vastaaja pystyy hyödyntämään ammattikorkeakoulussa hankkimaansa osaamista nykyisessä työssään, ja miten työ vastaa vaativuustasoltaan koulutusta. Uraseurantakyselyyn vastasi syksyllä 2021 yhteensä 9677 vuonna 2016 valmistunutta henkilöä ympäri Suomea. 

Uraseurantakyselyssä selvitetään, mitkä geneeriset työelämässä tarvittavat asiantuntijataidot ovat vastaajien kannalta tärkeimmät. Työelämätaidot vaihtelevat koulutusalojen mukaan.

– Turun AMK:sta vuonna 2016 tekniikan alalta valmistuneilla ensimmäiseksi työelämässä tarvittavaksi taidoksi kiilasivat ongelmanratkaisutaidot. Terveys- ja sosiaalialoilla tärkeimmäksi osaamiseksi on arvioitu vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot ja toiseksi stressinsietokyky ja sopeutuminen uusiin tilanteisiin, kertoo laatusuunnittelija Satu Helmi Turun AMK:sta. 

Taideakatemiasta valmistuneet taas korostavat oma-aloitteellisuutta ja itseohjautuvuutta sekä stressinsietokykyä ja sopeutumista uusiin tilanteisiin. Tradenomiksi (AMK ja YAMK) valmistuneiden kärjessä ovat oma-aloitteellisuus ja itseohjautuvuus sekä itsenäinen työskentely ja ajanhallinta. 

Ammattikorkeakoulusta valmistuneet ovat lähes täystyöllisyydessä

Uraseurantakyselyn valtakunnallisten vastausten mukaan ammattikorkeakoulusta valmistuneet ovat lähes täystyöllisyydessä. 75 prosentilla vastaajista oli viisi vuotta valmistumisen jälkeen vakituinen kokopäivätyö ja 8 prosentilla määräaikainen kokopäivätyö. Vakituisen kokopäivätyön omaavien määrä on edellisiin vuosiin verrattuna kasvussa, ja työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut yhteen prosenttiin vastanneista. 

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden vastaajien tyytyväisyys tutkintoon on edellisten vuosien tapaan suuri. Tutkinnon koettiin vaikuttaneen positiivisesti urakehitykseen varsinkin silloin, kun ylempää ammattikorkeakoulututkintoa arvostettiin ja se tunnettiin työnantajien keskuudessa.   

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon työantajien arvostuksessa tai tunnettavuudessa ei ole tapahtunut muutosta. Tutkinnon arvostus työnantajien keskuudessa vaihtelee kuitenkin suuresti koulutusaloittain. Kaksi kolmannesta vastaajista koki, että tutkinto tunnetaan alalla hyvin, ja reilun 70 prosentin mielestä työnantajat arvostavat kyseistä koulutusta tai tutkintoa. Vuonna 2016 valmistuneista kaksi kolmesta (65 %) oli saanut uuden työpaikan YAMK-tutkinnon suorittamisen aikana tai sen jälkeen.

Kansainvälisten vastaajien työllistyminen ulkomaille heti valmistumisen jälkeen indikoi vahvasti myös ulkomaille jäämistä. Kyselyyn vastasi noin 1000 kansainvälistä alumnia, joista 29 prosentilla ensimmäinen työpaikka oli ulkomailla, mikä on hieman vähemmän kuin aiemmin. Kolmannes kansainvälisistä opiskelijoista työskenteli ulkomailla viisi vuotta valmistumisen jälkeen, ja osuus oli vastaavasti hieman noussut edellisestä vuodesta. 

Muun muassa kansalaisuudella ja koulutusalalla näyttäisi olevan vaikutusta siihen, miten vastaajat hakeutuvat ulkomaille. EU- ja ETA-maiden opiskelijoilla työllistyminen on ollut muiden maiden kansalaisia yleisempää kaikkina vuosina.

Ammattikorkeakoulujen uraseurantaverkosto järjestää 17.3.2022 tulosseminaarin valtakunnallisen uraseurantakyselyn tuloksista ( lisätietoa ). Kysely lähetetään vuosittain noin 26 000 AMK- ja YAMK-tutkinnosta valmistuneelle. Kysely tuottaa ajantasaista tietoa ammattikorkeakoulusta valmistuneista ja heidän työuristaan korkeakouluille ja sidosryhmille.


Uraseurantakyselyn tuloksia:

Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen

Töissä.fi: www.töissä.fi