Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 24.5.2024

Ammattikorkeakoulujen suositukset yhteisen opintotarjonnan laadun varmistamiseksi

Ammattikorkeakoulut valmistautuvat laatutyössään korkeakoulujen laajenevaan yhteiseen opintotarjontaan. Haasteita tähän asettavat tekoälyn lisääntyvä käyttö sekä erilaisten tarpeiden mukaan kehittyvät opetusmuodot.

Arenen tiedote

Uudet suositukset ja yhteiset toimintamallit kokoavat yhteen jo aiemmin tehdyt ammattikorkeakoulujen pedagogiset laatukriteerit sekä antavat suosituksia niiden soveltamiseen, myös ongelmatilanteiden varalle. Suositukset ja toimintamallit kattavat niin korkeakoulujen välisen yhteistyön kuin organisaatio- ja opettajatasonkin. Perustana yhteisille suosituksille on yhtäältä korkeakoulujen autonomia ja toisaalta korkeakoulujen keskinäisen vuoropuhelun systemaattinen tiivistäminen.

Ammattikorkeakouluissa tuotetaan korkeatasoista osaamista työmarkkinoille. Yhteisen opintotarjonnan avulla ammattikorkeakouluopiskelijat voivat laajentaa osaamistaan suorittamalla opintoja muista korkeakouluista. Osaamisen kehittymistä tukee laadukkaan oppimisprosessin suunnittelu ja toteutus sekä oppimisen arviointi.

Laadukkaiden opintojen ytimessä on pedagoginen kehittämistyö, jota ammattikorkeakoulut ovat jo pitkään tehneet luomalla yhteisiä toimintatapoja, ohjeistuksia ja laatukriteeristöjä - viimeisimpänä yhteiset suositukset tekoälyn hyödyntämisestä ammattikorkeakouluissa. Ammattikorkeakoulut ovat nyt koonneet nämä pedagogiset linjaukset yhteen. Suositusten vaikuttavuutta vahvistetaan yhteisillä toimintatavoilla, joiden avulla edistetään laadukkaan osaamisperustaisen korkeakouluopetuksen yhteistarjontaa.

– Näillä suosituksilla haluamme osoittaa yhteisen sitoutumisemme pedagogisten laatukriteerien käyttöön sekä tuoda esiin laadukkaan opetuksen ja oppimisen, jota ammattikorkeakouluissa toteutetaan niin verkossa kuin kampuksilla, sanoo Lapin ammattikorkeakoulun rehtori ja Arenen koulutusvaliokunnan puheenjohtaja Riitta Rissanen.

Suosituksilla ei puututa yksittäisen ammattikorkeakoulun laadunhallintaan tai opetuksen suunnittelua ja toteuttamista koskevaan autonomiaan. Kukin ammattikorkeakoulu vastaa itsenäisesti toteuttamansa opintotarjonnan laadusta. Koulutusyhteistyön lisääntyessä on kuitenkin tärkeää edistää yhteisen laatukulttuurin syntymistä korkeakoulujen välille. Yhteistyö edellyttää väistämättä yhteisiin käytänteisiin ja laatuprosesseihin sitoutumista. 

Ammattikorkeakouluja koskevissa suosituksissa kiinnitetään huomioita muun muassa pedagogisten laatukriteerien huomioimiseen osana ammattikorkeakoulujen omaa laatujärjestelmää, pedagogisen johtamisen merkitykseen opetuksen kehittämisessä, riittävään pedagogiseen tukeen, toimivaan palautejärjestelmään ja prosessiin, jolla puututaan mahdollisiin epäkohtiin. Opettajille suunnatuissa suosituksissa nostetaan esiin jo olemassa olevien laatukriteerien hyödyntäminen osana opintojaksojen ja -kokonaisuuksien suunnittelua ja toteutusta,

Verkko-opetuksen yleistyminen sekä uudet teknologiat - kuten tekoäly - vaikuttavat merkittävästi ja uusin tavoin korkeakoulutukseen ja siinä tehtäviin pedagogisiin ratkaisuihin. Teknologian nopea kehitys edellyttää myös uusien pedagogisten käytäntöjen nopeaa käyttöönottoa, ja näin ollen opetushenkilöstön osaamisen kehittämistä. Uusien pedagogisten välineiden toimivuudesta laadukkaan opetuksen järjestämisessä opitaan vasta kokeilujen kautta.

– Korkeakoulujen yhteistyö koulutustarjonnan kehittämisessä ja tuottamisessa tulee entisestään lisääntymään Digivision 2030 -hankkeen etenemisen myötä. On äärimmäisen tärkeää, että ammattikorkeakoulut toimivat ennakoivasti yhteisten laatukriteerien ja toimintaperiaatteiden kehittämisessä, sanoo suositusten laadintatyötä vetänyt johtaja Marjo Joshi Turun ammattikorkeakoulusta.

Arenen alkuperäinen tiedote