Sivu päivitetty 6.10.2017

Etäjohtaminen puhutti teematilaisuudessamme

Etätyö yleistyy jatkuvasti. Yhä harvempi tiimi istuu enää samassa työtilassa tai edes yhteisessä konttorissa. Osa porukasta tekee töitä eri kaupungeissa tai eri maissa ja kollegat tapaavat kasvokkain vain satunnaisesti. Lisääntyvä etätyö, hajautetut tiimit ja joustavat työmuodot haastavat esimiesten lisäksi myös työntekijät.

Teksti: Sinikka Leino 

Teematilaisuudessamme osallistujat listasivat etäjohtamisen haasteiksi: riittävän tiedonkulun varmistamisen, sitouttamisen yritykseen ja sen kulttuuriin, työntekijän ja esimiehen kyvyn johtaa itseään, ongelmien havaitsemisen, esimiehen tavoitettavuuden, ergonomian, työntekijän stressin määrän seuraamisen, työsuoritusten mittaamisen, yhteisöllisyyden ylläpitämisen ja luottamuksen. Etäjohtamisessa painopiste siirtyy asioiden johtamisesta ihmisten johtamiseen. Innostaminen ja motivoiminen ovat tärkeitä ja tavoitteet pitää rakentaa ja yhteydenpitoa pitää olla, korosti työelämän valmentaja Ulla Vilkman.

Hyvän etäjohtamisen kulmakivet

Ulla Vilkman painotti hyvän etäjohtamisen kulmakivinä mm. seuraavia: hyvät pelisäännöt luovat edellytykset sujuvalle yhteistyölle. Suunnitelmallinen vuorovaikutus ja jatkuva dialogi on tärkeää. Hyvällä fiiliksellä ja vuorovaikutuksella rakennetaan luottamusta.

- Etäjohtajan on pidettävä huoli vuorovaikutuksesta myös siten, että hän on työntekijöiden tavoitettavissa. Jos esimiehestä ei kuulu mitään, työntekijöille tulee helposti tunne, että omalla työllä ei ole merkitystä eikä sitä arvosteta, totesi Vilkman.

Esimiehen antama tuki on tärkeää. Tukea ja ohjausta pyydetään paljon vähemmän, kun etäisyys kasvaa. Läsnäolon tunne voidaan kyllä saavuttaa, vaikka välimatkaa olisikin. Työn seurannassa painopisteen tulee siirtyä ajanmittaamisesta suorituksen mittaamiseen. Työntekijöillä pitää olla vapautta tehtävien hoitamiseen, kunhan tavoitteet saavutetaan.

Hyvästä etäjohtamisesta kilpailuetua

Hyvä etäjohtaminen on nyt ja tulevaisuudessa tärkeä kilpailukykytekijä, kun organisaatiot kilpailevat osaavasta työvoimasta. Yhä useampi työntekijä etsii työnantajaa, jonka palveluksessa työskentely joustavasti on mahdollista.

Ulla Vilkman: Etäjohtaminen – tulosta joustavalla työllä, Talentum Pro, Helsinki 2016