Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 31.8.2018

Innovaatiopedagogiikka kehittää yleisiä työelämätaitoja jo opiskeluvaiheessa

Turun yliopistossa valmistunut kandidaatin tutkielma vahvistaa innovaatiopedagogiikan mukaisten opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen edistävän sisältöosaamisen lisäksi myös yleisten työelämätaitojen eli innovaatiokompetenssien oppimista.

Anniina Eklöfin kasvatustieteen oppiaineeseen kuuluvassa tutkielmassa selvitettiin Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden yleisten työelämätaitojen kehittymistä opiskeluaikana. Tutkimuksen mukaan opiskelijat kokevat oppivansa yleisiä työelämätaitoja erityisesti ryhmätyöskentelyssä, projekteissa sekä työelämässä.

Yleiset työelämätaidot mahdollistavat uudet innovaatiot

Yleiset työelämätaidot ovat alasta riippumattomia työelämässä tarvittavia taitoja, joita voidaan hyödyntää vaihtelevasti eri tehtävissä. Työelämätaitojen määrittelyt vaihtelevat paljon, mutta Eklöfin tutkimuksessa yleisiksi työelämätaidoiksi ymmärretään Turun ammattikorkeakoulun innovaatiopedagogiikassa käytetyt innovaatiokompetenssit: ryhmätyöskentelytaidot, kriittinen ajattelu, luovuus, aloitteellisuus ja verkostoitumistaidot.  Tämä innovaatiokompetenssien määritelmä perustuu kansainväliseen tutkimus- ja kehitystyöhön FINCODA -hankkeessa, jonka tuloksissa ne myös tunnistetaan keskeisiksi työkaluiksi uusien innovaatioiden syntymiseen työelämässä.

SaloIoT_7%20(3).jpg
Tiivis työelämäyhteistyö sekä monialaiset oppimistehtävät ovat innovaatiopedagogiikan kulmakiviä

Turun ammattikorkeakoulussa kehitetty ja hyödynnetty innovaatiopedagogiikka tähtää ryhmä- ja ongelmaoppimista soveltaen kehittämään juuri näitä innovaatiokompetensseja. Innovaatiopedagogiikan tarkoituksena on valmentaa opiskelijoita jo opiskeluaikana työelämän muutokseen ja vaatimuksiin. Innovaatiopedagogiikkaa sovelletaan myös esimerkiksi monialaisina oppimistehtävinä sekä työelämän kanssa järjestettävänä tiiviinä yhteistyönä. Tarkoituksena on kehittää sekä yksilötason että ryhmä- ja verkostotason innovaatiovalmiuksia.

Monialaisilla ryhmätöillä ja projekteilla valmennetaan tulevaan

Tutkimuksessa kerättiin tietoa kahdella eri menetelmällä. Ensimmäisessä osassa analysoitiin Turun ammattikorkeakoulussa vuonna 2017 teetetyn kyselytutkimuksen avokysymystä, jossa kartoitettiin, minkälaisissa konkreettisissa tilanteissa opiskelijat kokevat innovaatiokompetenssien kehittyvän opiskeluaikana. Tutkimuksen toisessa osassa tehtiin kolme teemahaastattelua, joiden avulla oli tarkoitus saada syvällisempää ja täydentävää tietoa aiheesta.

Kyselytutkimuksen avokysymyksen analyysissa työelämätaitoja kehittävinä konkreettisina tilanteina nousivat esille erityisesti ryhmätyöt sekä projektit. Näiden tilanteiden kuvattiin kehittävän erityisesti ryhmätyöskentelytaitoja, muiden huomioon ottamista, neuvottelutaitoja, vastuun jakamista sekä palautteen antamista ja vastaanottamista. Ryhmätöiden ja projektien lisäksi vastauksissa nousivat esille monialaisuus sekä erilaiset työelämään linkittyvät oppimisympäristöt, kuten työharjoittelu ja itse työelämä.

RR_kamera.jpg
Erilaiset oppimisympäristöt ovat tärkeitä innovaatiokompetenssien kehittymisessä

Teemahaastatteluissa haastateltiin kolmea kolmannen vuoden opiskelijaa Turun ammattikorkeakoulun Tekniikka, ympäristö ja talous -tulosalueelta. Heiltä kysyttiin yleisten työelämätaitojen tärkeydestä sekä näiden taitojen kehittymisestä opiskeluaikana. Opiskelijat kuvasivat innovaatiokompetensseja yleisesti ottaen hyvin tärkeiksi ja tulevaisuuden kannalta keskeisiksi taidoiksi. Taitojen kuvattiin olevan tärkeitä jo työnhakuvaiheessa, jotta työelämään olisi helpompi siirtyä ja sopeutua.

Kaikki haastateltavat kuvasivat oppineensa erityisesti ryhmätyöskentelytaitoja sekä oma-aloitteisuutta opiskeluaikana. Kaksi haastateltavaa kolmesta kuvasi oppineensa verkostoitumistaitoja sekä kriittistä ajattelua. Haastateltavat myös kuvasivat avokysymyksen analyysiä vahvistaen, että erityisesti ryhmätyöskentelytilanteet, työharjoittelu sekä monialaiset oppimisympäristöt kehittävät innovaatiokompetensseja monipuolisesti.

Lisää luovaa vapautta

Teemahaastatteluissa selvisi, että aivan kaikkia innovaatiokompetensseja opiskelijat eivät kuitenkaan koe pääsevänsä vielä riittävästi kehittämään. Kolmesta haastateltavasta ainoastaan yksi kertoi oppineensa luovuutta, eikä hänkään osannut sanoa, missä tilanteissa luovuus olisi konkreettisesti kehittynyt. Kaksi muuta opiskelijaa eivät kokeneet oppineensa luovuutta opintojensa aikana. Haastateltavien mukaan luovuutta rajattiin esimerkiksi tiukoilla tehtävänannoilla, ja luovuuden toivottiinkin kehittyvän enemmän opiskeluaikana.

ExcellenceInAction.jpg
Opiskelijat kokevat hyötyvänsä erityisesti mm. ryhmätöistä sekä monialaisista projekteista

Innovaatiokompetensseja kehittämällä sujuvasti työelämään

Tutkimuksen perusteella erilaiset tärkeät työelämätaidot kehittyvät opiskeluaikana toivotulla tavalla monenlaisissa tilanteissa. Opiskelijat kokevat hyötyvänsä erityisesti ryhmätöistä ja projekteista, monialaisista projekteista sekä työelämästä esimerkiksi työharjoittelun tai kesätöiden muodossa. Innovaatiopedagogiikassa pyritään hyödyntämään edellä mainittuja menetelmiä sekä oppimisympäristöjä, joten tutkimus antaa vahvistusta paitsi innovaatiokompetenssien tärkeydestä, myös innovaatiopedagogiikan menetelmien toimivuudesta.

Anniina Eklöf: Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ajatuksia yleisistä työelämätaidoista ja niiden kehittymisestä opiskeluaikana