Sivu päivitetty 10.4.2019
Maalatut lautaset

Miten hyödyntää kulttuurihyvinvointia työelämässä?

Turun AMK:n sosiaali- ja terveysalan opiskelijat tutustuivat eri taiteen ja kulttuurin lajeihin yhteisessä koulutuspäivässään 4.4. ICT-Cityssä. Päivän aikana pohdittiin, miten opiskelijat voivat hyödyntää kulttuuria ja taidetta tulevassa ammatissaan. Samalla he tutustuivat toisten alojen opiskelijoihin ja moniammatilliseen työskentelyyn.

Kulttuurihyvinvoinnin teemapäivän tavoitteena oli tutustua kulttuurin ja taiteen hyvinvointivaikutuksiin. Opiskelijoille annettiin ideoita kulttuurin ja taiteen käytöstä omassa tulevaisuuden työssä. Aiheeseen tutustuttiin tutkimustiedon ja käytännön esimerkkien sekä itse tekemisen kautta.

Noin 100 keväällä 2019 aloittanutta sosionomi-, ensihoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijaa sekä heidän opettajansa osallistuivat kulttuurihyvinvointipäivään. Päivän ohjelman mukaan opiskelijat jaettiin kahteen ryhmään, jonka mukaan he osallistuivat teoriaosuuteen ja työpajoihin. Teoriaosuudessa pohdittiin, mitä kulttuurihyvinvointi on ja tutustuttiin aiheesta tehtyihin tutkimuksiin. Työpajoissa opiskelijat toteuttivat erilaisia toiminnallisia harjoitteita keskustellen samalla, miten toteuttaa toimintaa tulevassa ammatissaan.

Kouluttajina olivat Turun AMK:n kulttuurihyvinvoinnin yliopettaja Liisa-Maria Lilja-Viherlampi, erityisasiantuntija Anna-Mari Rosenlöf ja projektisuunnittelija Liisa Laitinen sekä terveysalan lehtori Jaana Tomppo ja sosiaalialan lehtori Outi Linnossuo. Työpajoissa vetäjinä olivat mukana myös teatteri-ilmaisunohjaajaopiskelijat Riikka Kasper-Hyökyvirta ja Emma Jääskeläinen sekä kulttuurialan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa opiskeleva Maria Liitola.

Jokainen on jollain tavalla luova

Kulttuuri ja taide lisäävät hyvinvoinnin kokemusta joko yksin nauttien tai yhteisöllisesti. Kulttuuri ja taide välittävät ihmisille erilaisia tuntemuksia ja vaikutuksia, jotka voivat kantaa läpi elämän. Kulttuuria voi kokea myös monissa arjen toimissa – osana hyvää elämää.

Taide ja kulttuuri ymmärretään osana hyvää elämänlaatua ja elinikäistä oppimista: ihminen on kulttuurin kokija ja toimija, jolla on kulttuurisia tarpeita ja oikeuksia. Näiden täyttyminen ja toteutuminen ovat kulttuurihyvinvointia: jokainen on jollain tavalla kulttuurinen, luova, itseään ilmaiseva ja kommunikoiva olento riippumatta iästään, voinnistaan tai elinolosuhteistaan.

Taide rentouttaa ja voimaannuttaa

Kulttuurin ja taiteen merkityksistä, mahdollisuuksista ja vaikutuksista on runsaasti tutkimustietoa. Koulutuspäivään osallistuneet opiskelijat näkivät taiteen myös rentouttavana ja voimaannuttavana työvälineenä monien eri asiakasryhmien kanssa.

– Esimerkiksi musiikki voi rentouttaa potilaita ja helpottaa toimenpiteitä. Musiikkiin liittyy tunnetila, joka vaikuttaa meissä jokaisessa vauvasta vaariin, muksusta muoriin, hymyilee yliopettaja Liisa-Maria Lilja-Viherlampi.

– Taide ja taiteen käyttö hoitotyössä on tärkeä kanava potilaiden hyvinvoinnin edistämisessä. Taide on tärkeää terveelle ihmiselle ja rikastaa jokaisen yksilön elämää, mutta sairaalle se on ehkä jopa tärkeämpi väylä itseilmaisuun ja itsetutkiskeluun. Taide voi viedä pois hetkestä ja auttaa niin jaksamaan. Uskon, että tulen turvautumaan paljon taiteeseen varsinkin vanhustyössä ja lasten kanssa.

Omaa luovuutta etsittiin kokeilemalla

Päivän aikana annettiin luovuudelle valta eri työpajoissa kulttuurihyvinvoinnin ammattilaisten kanssa. He opastivat opiskelijoita testaamaan erilaisia taiteen menetelmiä, joita he itse käyttävät erilaisten ihmisten kanssa toimiessaan. Työpajoissa tehtiin mm. draamaharjoitteita, kuvallista ilmaisua sekä musiikillisia harjoituksia.

Jokainen opiskelija pääsi osallistumaan yhteen työpajaan. Jokaisessa ryhmässä oli opiskelijoita eri aloilta, joten he joutuivat samalla miettimään, miten eri aloilla toimitaan sekä miten taidetta ja kulttuuria voisi näillä aloilla toteuttaa.

Myös sosiaali- ja hoitotyön opettajat osallistuivat työpajoihin ja saivat samalla eväitä siihen, miten kulttuuria ja taidetta voisi hyödyntää opetuksessa.

Opiskelijoiden kommentoimaa:

  • Päivä oli antoisa. Työpajatyöskentely ja opettaja olivat hyvä kokemus. Sain työvälineitä tulevaan työhön.
  • Päivä oli mielenkiintoinen ja inspiroiva. Ajattelin ensin negatiivisesti kuullessani "joutuvani" musiikkityöpajaan. Työpaja oli todella mielenkiintoinen. Olisi ollut mukava kiertää kaikki työpajat.
  • Yhteistyö täysin eri alojen kanssa voi toimia ja avasi mieltä paljon.

Opiskelemaan kulttuurihyvinvointia

Turun ammattikorkeakoulussa alkaa tammikuussa 2020 ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava kulttuurihyvinvoinnin koulutus, jossa sosiaali-, terveys- ja kulttuurialan ammattilaiset opiskelevat yhdessä. Koulutukseen haetaan syksyn 2019 yhteishaussa.

Teemapäivän järjestivät Turun ammattikorkeakoulun
Kulttuurihyvinvoinnin tutkimusryhmä
ja
Taikusydän-hanke

 

Teksti ja kuvat: Saija Vanhanen
Video: Taikusydän