Sivu päivitetty 11.6.2019

Osaamisen johtaminen työelämän murroksessa

Työelämä muuttuu. Työ on enemmän itseohjautuvaa ja silloin korostuvat itsetuntemus, aloitteellisuus ja organisointikyvykkyys. Työelämän murroksesta keskusteltiin Osaamisen johtaminen työelämän murroksessa -seminaarissa toukokuun lopulla.

Teksti: SInikka Leino

Turun ammattikorkeakoulu järjesti yhdessä Henryn Turun alueverkoston kanssa Osaamisen johtaminen työelämän murroksessa –seminaarin merellisissä maisemissa Ruissalon Kylpylässä toukokuun lopulla. Kiinnostava aihe houkutteli paikalle noin 50 yritysten ja organisaatioiden HR-asiantuntijaa ja esimiestä. 

Seminaarin aluksi johtava asiantuntija Milma Arola, Sitrasta alusti lyhyesti työelämän muutostrendejä sekä organisaatioiden uudistumisesta ja osaamisen kehittämisestä sekä organisaatioiden roolista osana elinikäistä oppimista. 
 

Katsaus Core Skills for 21st Century projektin tuloksiin

Lehtori Marianne Renvall antoi lyhyen katsauksen projektin tuloksiin. Keskiöön nousee mm. itsetuntemus. Muuttuvat työurat ja niillä suunnistaminen edellyttää itsetuntemusta: kuka olen, mitä osaan, mitä haluan ja miten opin. Työelämä vaatii itsensä johtamista ja itseohjautuvuutta, koska ei ole valmiita ratkaisuja tai esimiestä, joka sanoo, miten pitää tehdä. Työt vaativat yhä enemmän ongelmaratkaisutaitoja, koska ratkottavat ongelmat ovat mutkikkaita ja vaativat monitieteellistä tai –ammatillista ratkomista. Myös vuorovaikutus- ja tiimityötaidot korostuvat.  Aloitekykyisyys, suunnittelu- ja organisointikyky, joustavuus, asiakaslähtöisyys sekä jatkuva oppiminen ja tiedon hyväksikäyttö korostuivat.

Osaaminen_ryhmäkeskustelu.jpg

Korkeakoulu osaamiskumppanina

Yliopettaja Sirpa Hänti alusti teemasta korkeakoulu osaamiskumppanina.  Tehdyn tutkimuksen ja haastattelujen pohjalta liiketoimintaosaamisen tarve pk-yrityksissä on suuri. Yritysten edustajat ovat tuoneet mm. seuraavia näkemyksiä esille: tarvitaan tutkimusosaamista, tulevien trendien tietämystä, tietoa toimialojen muutoksista, osaamista asiakkuuksien kehittämiseen, asiakkaan ostoprosessin ymmärtämistä, markkinan ja kilpailijoiden ymmärtämistä, ideointia tulevaisuuden palveluista ja tuotteista sekä kansainvälistymiseen ja vientiin liittyvistä asioista ja sopimusasioista osaamista.

Sirpa Hänti esitteli esimerkin osaamisen kehittämiseen liittyvästä DiTEM-hankkeesta. Osallistujat keskustelivat vilkkaasti miten korkeakoulu osaamiskumppanina –konseptia tulisi kehittää, jotta se vastaisi tämän päivän ja tulevaisuuden yrityselämän haasteisiin.

Yhteistä keskustelua ja kokemusten vaihtoa

Seminaarin päätteeksi käytiin ryhmissä vilkasta keskustelua ja kokemusten vaihtoa seuraavista teemoista:

Millaista osaamista tulevaisuuden uudistuvassa työssä tarvitaan? Miten työelämän muutoksia voidaan ennakoida? Millaisia ilmiöitä, havaintoja on olemassa? Miten kehittää johtamista ja esimiestyötä työelämän murroksessa? Kuinka edistämme henkilöstön omaa vastuuta osaamisen kehittämisestä ja jakamisesta.