Sivu päivitetty 16.1.2020

Bioalojen verkko-opetusta kehitetään korkeakoulujen kärkihankeyhteistyönä

Jobitti on OKM:n kärkihanke, jossa kehitetään ja lisätään bioalojen verkko-opetusta ja korkeakouluyhteistyötä neljän korkeakoulun voimin. Jobitin keskeinen tavoite on edistää opetuksen työelämäyhteistyötä, helpottaa ja nopeuttaa opiskelijoiden siirtymistä työelämään sekä rakentaa ja vahvistaa heidän ammatti-identiteettiänsä.

Jobitti-hankkeessa ovat mukana Turun yliopiston biolääketieteen ja biokemian laitokset, Turun ammattikorkeakoulun kemiantekniikan yksikkö, Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunta ja Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta. OKM rahoittaa kaksivuotista (2018–2020) hanketta 1,2 miljoonalla eurolla.

– Bioala kehittyy nopeasti ja koulutuksen pitää pysyä kehityksessä mukana, jotta valmistuvien opiskelijoiden osaaminen vastaisi työnantajien tarpeisiin ja antaisi valmiuksia myös sellaisten uusien työtehtävien haasteisiin, joita ei vielä ole olemassa, yliopistonlehtori, dosentti Leena Strauss selittää.

Bioalojen koulutuksen keskeinen haaste onkin alan tietopohjan lähes räjähdysmäinen laajeneminen, minkä vuoksi yksittäisen opettajan osaamisen rajat tulevat usein vastaan. Jobitti-hankkeessa koulutuksen laatua ja ajanmukaisuutta parannetaan korkeakoulujen yhteisten verkko-opintokokonaisuuksien avulla.

– Jobitin verkkokurssit käsittelevät keskeisiä ja ajankohtaisia bio- ja lääkealojen aiheita; työn alla on tällä hetkellä 23 verkkokurssikokonaisuutta, jotka kattavat yhteensä n.76 opintopistettä. Kurssikielenä on englanti, hankkeen koordinaattori, dosentti Anni Wärri kertoo.

Samalla toteutuu yhteistyön opetuksen kannalta hyvin keskeinen etu, eli opetuksen pedagogiikan kehittäminen, kun digipedagogiikkaa hiotaan yhdessä ja hyödynnetään mm. yhteisopettajuutta ja vertaismentorointia. Näin vahvistetaan myös yliopisto-opettajan identiteettiä ja osaamista.

Jobitti tähtää myös laajentuville jatkokoulutusmarkkinoille. Korkeakoulujen uudessa rahoitusmallissa jatkuvaan oppimiseen annetusta koulutuksesta ansaittavat eurot korostuvat, ja ainakin osa Jobitin kursseista voidaan avata osaksi jatkokoulutuksen ja jatkuvan oppimisen verkkokurssitarjontaa jo työelämässä olevien asiantuntijoiden tietojen ja osaamisen päivittämiseen.

Ammatti-identiteetti kuntoon ja yritysten osaaminen käyttöön

Työelämään siirtymisen helpottamiseksi hankkeessa pyritään myös parantamaan bioalojen eri koulutusohjelmien tunnettuutta ja näkyvyyttä yritysten ja muiden alan toimijoiden suuntaan, niin että työnantajat löytävät tarvitsemansa osaajat paremmin.

Yhtä lailla on tärkeää, että opiskelijoiden oma asiantuntija- ja ammatti-identiteetti kehittyvät ja vahvistuvat oman koulutusohjelman opintojen edetessä.

Jobitin yksi keskeinen tavoite on aktiivisen, käytännönläheisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittäminen bioalan yritysten, korkeakoulujen ja opiskelijoiden välillä. Se tarkoittaa yhtäältä yritysten asiantuntijoiden osallistamista opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen, sekä toisaalta opiskelijoiden työhön tutustumisen kehittämistä ja toteuttamista keskeisenä osana opintoja jo opiskelun alkuvaiheista lähtien.

– Yritysten edustajat ovat avainasemassa kertomaan, millaista osaamista bioalalta valmistuvilta tarvitaan bioalan yrityksissä. Näin edesautetaan myös opetuksen laadun parantamista edelleen, kun sekä opettajien osaaminen, että koulutusten opintosuunnitelmien sisällöt päivittyvät, Anni Wärri tähdentää.

Jobitti jatkaa yhteispohjoismaista ja eurooppalaista opetusyhteistyötä

Jobitin taustalla vaikuttaa vahvasti jo vuodesta 2013 toiminut NordBioMedNet-verkosto, johon kuuluvat Turun ja Itä-Suomen yliopistojen lisäksi Bergenin ja Etelä-Tanskan yliopistot sekä Karoliininen Instituutti.

Verkoston tavoitteena on kehittää kumppaniyliopistojen biolääketieteen

koulutusohjelmista vielä nykyistäkin parempia ja kilpailukykyisempiä hyödyntämällä koulutuksessa yhteisesti kunkin yliopiston keskeisintä osaamista.

Jobitti näkyy kansainvälisesti myös muiden yhteistyökumppaniensa myötä. Euroopan kuvantamisinfrastruktuuri Euro-BioImaging tarjoaa jäsenilleen kuvantamispalveluihin pääsyn lisäksi myös koulutusta alan parhailta asiantuntijoilta. Innovaatio- ja bioalan liiketoimintaosaamiskurssin kehittämisessä Jobitti saa puolestaan tukea Stanfordin ylipistosta lähtöisin olevalta globaalilta Spark-verkostolta.

Jobitti on oiva esimerkki neljän korkeakoulun ja yritysmaailman hedelmällisestä yhteistyöstä. Jokainen osallistuja antaa parhaan osaamisensa muiden käyttöön, jolloin resurssit hyödynnetään suurimalla mahdollisella tavalla. Näin syntyy uudenlaista tietoa ja osaamista, jolloin saavutettu tulos on jotain suurempaa kuin pelkkä osatekijöiden summa.

Jobitti-kurssien lukumäärä ja tiedot päivittyvät, kuvassa tammikuun 2020 tilanne. Kuva: Laura Mairinoja 

Teksti on ilmestynyt alun perin laajempana Solubiologi-lehdessä 2/2019

Jobitti_logo_tekstillä_2V_Vih_Musta.jpg