Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 14.3.2023

Mielenterveyshaasteet ja heikot elintavat uhkaavat toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien terveyttä

Tuoreen tutkimuksen mukaan terveyden koulutusryhmittäisiä eroja ilmenee erityisesti elintavoissa, terveysosaamisessa ja arjen hallinnassa. Turun ammattikorkeakoulun ANKKURI-hankkeessa selvitettiin ammattiin opiskelevien nuorten terveyttä ja terveyttä uhkaavia tekijöitä.

Nuorten terveyserot ovat kytköksissä koulutusryhmään. Helmikuussa julkaistun systemaattisen kirjallisuuskatsauksen mukaan terveyden koulutusryhmittäiset erot näkyvät etenkin elintavoissa, terveysosaamisessa ja arjen hallinnassa.

– Oikea-aikaisilla ja toiminnallisilla nuorten arkiympäristöihin sijoittuvilla toiminnoilla voidaan tutkitusti vaikuttaa nuorten terveyskäyttäytymiseen ja terveyteen, toteaa projektipäällikkö ja tutkimusvastaava Minna Salakari.

– Terveysvajeet koskettavat erityisesti toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskelevia nuoria. Nuoruuden terveys ja terveyskäyttäytyminen vaikuttavat terveyteen vielä aikuisuudessa.

Ympäristö, perhe ja vertaiset vaikuttavat terveyskäyttäytymiseen

Tulosten perusteella nuorten terveysvalintoihin vaikuttavat selkeästi muun muassa ympäristö, perhe ja vertaiset.  

– Vaikka nuoret harjoittelevat itsenäistymistä ja omien valintojen tekemistä, he ovat edelleen varsin riippuvaisia kasvuympäristöstään monilla terveyden ulottuvuuksilla, Salakari muistuttaa.

– Myös perhetaustalla on vahva yhteys nuoren terveyteen, ja se ennustaa nuoren myöhempää terveyskäyttäytymistä. Lähtökohdat ja olosuhteet terveysvalintojen tekemiselle vaihtelevat.

Salakarin mukaan perheen taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset olosuhteet vaikuttavat niin saatavilla olevan ruoan laatuun, harrastusmahdollisuuksiin kuin perusturvallisuuteenkin. Lisäksi nuorten terveyskäyttäytymiseen vaikuttavat merkittävästi vallalla olevat ihanteet ja nuorisoasenteet.

Ammattiin opiskelevien terveyttä uhkaavat tekijät liittyvät elintapoihin

Tutkimuksessa selvisi, että terveyteen liittyvät heikkoudet korostuvat ammattiin opiskelevien nuorten ryhmässä. Esimerkiksi mielenterveysoireita, kuten masennusoireita ja psykosomaattisia oireita, ilmenee yleisemmin ammattiin opiskelevilla kuin lukiolaisilla.

– Mielenterveys- ja päihdehäiriöt ovat merkittäviä nuorten terveyshaittojen ja tulevan työkyvyttömyyden aiheuttajia, Salakari kertoo.

Ammattiin opiskelevien nuorten yleisimmät terveyttä uhkaavat tekijät liittyvät elintapoihin, kuten päihteiden käyttöön, tupakointiin, vähäiseen liikuntaan sekä ylipainoon ja aliravitsemukseen. Salakarin mukaan terveyttä ylläpitävien elintapojen toteuttamisen haasteet koskettavat laajasti juuri ammattiin opiskelevia nuoria.

– Terveyttä edistävien toimien kohdentaminen ja pyrkiminen huono-osaisuuden ylisukupolvisen kierteen katkaisemiseen ovat perusteltuja erityisesti kansanterveydellisestä näkökulmasta. Vanhemmat, terveydenhuolto ja yhteiskunta ovat viime kädessä vastuussa siitä, että nuorilla on edellytykset tehdä terveyttä edistäviä valintoja.

Tutkimusartikkeli

Salakari, M., Lindegren, J., & Vaihekoski, A. (2023). Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien nuorten terveys ja terveyttä uhkaavat tekijät: systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 60(1).