Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 6.9.2016
Turun AMK:n kirjaston käyttäjäkyselyn 2013 tulokset

”Tarpeellista palvelua!” – kirjaston käyttäjäkyselyn 2013 tuloksia

Yli 500 Turun AMK:n kirjaston käyttäjää kertoi mielipiteensä kirjaston käyttäjäkyselyssä. Kyselyllä selvitettiin käyttäjien toiveiden lisäksi kirjaston palveluiden käyttöä.

Kysely järjestettiin maalis-huhtikuussa 2013. Vastaajilta kysyttiin, mitkä kirjaston palvelut ovat tärkeitä ja miten kirjasto on palvelun tuottamisessa onnistunut. Kirjaston käyttäjät ovat tyytyväisimpiä henkilökuntaan ja sähköiseen asiointiin. Kritiikkiä kohdistui aukioloaikoihin, ryhmätyötiloihin ja aineistoihin. 

Aukioloajat ja aineistojen löytyvyys kehittämiskohteita

Vastaajat olivat sitä mieltä, että kirjaston palveluista eniten kehitettävää oli siinä, että

 • aukioloajat ovat sopivat,
 • painetut aineistot vastaavat tarpeita,
 • painetut ja elektroniset aineistot löytyvät hyvin.

Aukioloajoissa parannettavaa

Aukioloaikojen sopivuus on vastaajien mielestä erittäin tärkeää. Kirjasto ei kuitenkaan ole onnistunut aukioloaikojen suhteen tärkeyteen nähden hyvin. Avoimista palautteista kirjasto saa tietoa, miten aukioloaikoja pitäisi muuttaa: 

Kirjaston aukioloajat eivät palvele kovinkaan hyvin aikuisopiskelijoita eli ilta-aikoja kaivattaisiin lisää tai pidemmiksi.

Aukiolo vois olla esim. 8 - 17.

Aukioloaikoja voisi pidentää

Aukioloajat pidemmiksi! Kirjaston kuuluisi aueta jo klo 8, kun suurimmalla osalla aukeaa koulu, ja mennä kiinni vasta klo 18.

  • Kirjaston toimintasuunnitelmassa vuodelle 2014 on tavoitteena selvittää aukioloaikojen yhtenäistämistä ja aukioloaikojen lisäämistä itsepalveluna.

Painetut aineistot eivät riitä

Painetut kokoelmat eivät vastaa kyselyn tulosten mukaan käyttäjien tarpeita. Painettuja aineistoja ei löydetä niin helposti kuin vastaajien mielestä olisi tärkeää.  Avoimen palautteen perusteella haasteena on erityisesti kurssikirjojen saatavuus:

Joitakin kurssikirjoja voisi olla saatavilla enemmänkin. Lisäksi uusia, mielenkiintoisia teoksia voisi lisätä kokoelmiin.

Kurssikirjoja käytettäväksi kirjaston tiloissa saisi olla hieman enemmän

Kurssikirjojen lainausajan voisi vaikka lyhentää viikkoon, jolloin koko luokka pystyisi kurssin aikana halutessaan perehtymään kurssin kirjaan ostamatta sitä. Tietysti olisi paras, jos kirjoja olisi niin paljon, että niit'ä riittää kaikille halukkaille.

  • Kirjaston toimintasuunnitelmassa todetaan, että ajantasaiset ja riittävät kokoelmat sekä aineistojen hyvä saatavuus ovat kirjaston palvelujen keskeinen tavoite. 

 Elektronisten aineistojen käyttö monimutkaista

Verkkosivuihin löytyvyydessä on parantamista, vastaajat kaipaisivat niihin selkeyttä.  E-aineistojen löytyvyyttä pitäisi parantaa. Sähköinen asiointi sen sijaan toimii hyvin. Avoimissa palautteissa vastaajat antoivat kehittämisehdotuksia ja kommentteja:

Etusivuille selkeämpi kuvaus, mistä tietokannasta löytyy mitäkin: milloin Auraa, milloin Ebrarya, milloin Nelliportaalia jne. Selkeyttä! Muuten pelkästään oikeaan hakupaikkaan löytämisessä menee tuhottoman kauan!

E-aineistot turhan monimutkaisesti saatavilla, löytyy kyllä mutta helpomminkin saisi onnistua

nettiaineistot tuottavat eniten hankaluuksia varsinkin kun niihin ollaan perehdytty melko heikosti.

  • Turun AMK:n nettisivu-uudistuksen myötä kirjaston internetsivut uudistetaan joulukuussa 2013 selkeämmiksi ja e-aineistojen käytettävyyttä parannetaan. 

Kiitoksia ropisi palveluista

Kirjaston henkilökunta ja asiakaspalvelu saivat runsaasti kiitosta: asiakkaat ovat saaneet apua tiedonhankinnassa ja ongelmatilanteet on selvitetty sujuvasti:

Loistava henkilökunta!

Minusta kirjaston henkilökunta on asiantuntevaa ja auttaa ystävällisesti ja ripeästi... ei moitteita

Kirjaston palvelut toimivia

Vastaajat pitivät kirjaston palveluiden toimivuutta erittäin tärkeänä.

Käyttäjäkyselyn perusteella Turun AMK:n kirjaston palveluiden tuottamisessa on kokonaisuudessaan onnistuttu erittäin hyvin: asteikolla 1-5 kirjaston palvelut saivat arvosanan 4,3. Kirjaston palveluiden kokonaisarvio on parantunut vuosien 2008 ja 2010 kyselyiden tuloksista.

Opiskelijat aktiivisimpia vastaajia

Vastaajista suurin osa oli Turun AMK:n opiskelijoita (427 vastaajaa). Opettajia oli 56 vastaajaa ja muuta AMK:n henkilökuntaa 29 vastaajaa.

Opiskelijavastaajista 49 % (N=253) oli 1.-2. vuoden opiskelijoita, jotka suorittavat nuorten tutkintoa, mikä näkyi taas myös vastauksissa: kirjaston palveluita ei vielä oltu hyödynnetty kovin paljoa ja erityisesti elektroniset palvelut olivat suurelta osin tuntemattomia vastaajille.

Mitä palveluita asiakkaat käyttävät?

Kirjaston asiakkaat käyttävät eniten lainauspalveluita. Toiseksi yleisin käyttömuoto on tiedonhaku ja seuraavaksi kirjaston tietokoneiden käyttö ja itsenäinen opiskelu tai työskentely. Kirjastoon tullaan myös käyttämään kirjaston tarjoamia painettuja ja elektronisia aineistoja.

1.-2. vuoden opiskelijat käyttävät muita yleisimmin lainauspalveluita (47 %) sekä käyttävät kirjaston tietokoneita tekstinkäsittelyyn ja kopioivat skannaavat ja tulostavat. Kirjaston tarjoamia elektronisia aineistoja käyttäjät ja tietoa tietystä aiheesta hakevat eniten 3.-4. vuoden opiskelijat ja neuvonta- ja ohjauspalveluita käyttävät eniten 5. vuoden opiskelijat.

Nelli-portaali suosituin verkkopalvelu

Elektronisista palveluista pyydettiin vastaajia kertomaan, kuinka usein he käyttävät

 • kirjaston kokoelmatietokantaa
 • kirjaston verkkosivuja
 • Nelli-portaalia
 • elektronisia lehtiä
 • elektronisia kirjoja
 • viitetietokantoja
 • opinnäytetyötietokantoja
 • MOT-sanakirjastoa

Suosituin verkkopalvelu vastaajien joukossa oli Nelli-portaali ja seuraavaksi suosituin kirjaston kokoelmatietokanta. 

Elektronisia palveluja käytetään enemmän kuin muissa AMK:eissa

Elektronisia palveluita käytetään Turun AMK:ssa enemmän kuin keskimäärin muissa ammattikorkeakouluissa, esimerkiksi Nelli-portaali on selvästi käytetympi verrattuna AMK-kirjastojen tulosten keskiarvoon.

Nelli-portaalia käyttävät eniten 3.-4. vuoden opiskelijat. 5. vuoden opiskelijat käyttävät ahkerasti Nelli-portaalin lisäksi viitetietokantoja verrattuna muihin opiskelijoihin.

Kirjaston elektronisten palveluiden käyttöön näyttäisi vaikuttavan suoraan osallistuminen kirjaston tarjoamaan tiedonhankinnan opetukseen: ne vastaajat, joilla ei ole ollut tilaisuutta osallistua tiedonhankinnan opetukseen, eivät myöskään käytä monipuolisesti elektronisia palveluja.

Ovatko kirjastopalvelut hyödyllisiä?

Käyttäjäkyselyssä pyydettiin vastaajia myös arvioimaan, onko kirjastopalveluilla ollut vaikutusta omaan työskentelyyn. Vastaajista 65 % totesi, että kirjastopalvelut ovat helpottaneet huomattavasti tarvittavien aineistojen löytymistä, ja 49 % oli sitä mieltä, että kirjastopalvelut ovat helpottaneet jonkin verran oman alan seuraamista.

Lähes puolet vastaajista näki, että kirjastopalvelut ovat tehostaneet opiskelua tai työskentelyä ja parantaneet niiden laatua.

Kehittämisideoita toteutetaan paraikaa

Kirjasto sai käyttäjäkyselyssä runsaasti kehittämisehdotuksia ja -ideoita, joita on osin jo otettu käytäntöön:

kurssikirjoja tulisi olla enemmän lainattavissa

  • Ruiskadun kirjastoyksikössä on siirretty käsikirjastokokoelmasta lisäkurssikirjakappaleita lainattavaksi.

Täytyisi pitää huoli siitä, että kaikilla koulutusohjelmilla on kunnollinen tiedonhankinnan opetus.

  • Linnankadun kirjastoyksikössä tarjotaan vuoden 2013 syksystä lähtien 1. vuoden opiskelijoille kirjaston käyttöön perehtymistä aiempaa enemmän.

Ehkä useammin saisi olla infoja siitä, mitä kaikkea materiaalia kirjastosta löytyy ja mihin voi pyytää apua.

opastusta ja tiedotusta siitä, että että autatte sähköisten aineistojen etsinnässä

siitä on jo kauan aikaa niin ei muista kyllä kaikkea mitä on opetettu, jotaian täsmäneuvontaa voisi vaikka olla joskus täsmäviikkoina kirjastossa helpossa muodossa

  • Useassa kirjastoyksikössä lisätään toimipisteiden info-TV:n hyödyntämistä aineistojen markkinoinnissa. 
  • Lemminkäisenkadun ja Sepänkadun kirjastossa pilotoidaan QR-koodeja elektronisten aineiston markkinoinnissa.
  • Informaatikot ovat näkyvämmin kirjastoyksiköissä ja ohjauksesta tiedotetaan enemmän.

Löytyykö kirjaston nettisivuilta Uutuudet/Ajankohtaista-linkki? Jos ei, sellaisen voisi lisätä: uusimmat teokset, uusimmat nettilehdet, uusimmat muutokset esim. käytännöissä ja aukioloissa jne.

Voisiko juhlapyhien yhteydessä yms.poikkeavat aukioloajat ilmoittaa Messissä?

  • Kirjaston nettisivut uudistetaan vuoden 2013 joulukuussa.
  • Poikkeavat aattoaukioloajat on yhtenäistetty ja niistä tiedotetaan Messissä, internetsivuilla sekä kirjaston Facebookissa.

Oman alani aineistoa ei löydy sieltä, vaikka opiskelen ICT:llä. Kirjastoalan kirjat ovat Lemminkäisenkadun kirjastossa, mikä on täysin idioottia ja älyvapaata.

  • Yhteistyössä kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelman kanssa on sovittu, että keskeisiä kirjastoalan aineistoja siirretään koulutusohjelman tiloihin.
  • ICT-kirjaston toimintaa ei ole tarkoituksenmukaista laajentaa, koska sen toiminta loppuu syksyllä 2015.

Kirjastoyksikköjen tuloksista on laadittu toimenpide-ehdotukset, joista keskustellaan toimipisteiden tulosalueiden kanssa.

Kiitos käyttäjäkyselyn vastaajille kehittämisehdotuksista ja ideoista!