Sivu päivitetty 17.1.2018
Esittelyssä saunasimulator

Laatu

Meillä laatu tarkoittaa sitä että olemme onnistuneet tehtävässämme. Onnistuminen varmistetaan innostavalla, osallistavalla johtamisella ja yhteisöllisellä, konkreettisella sekä määrätietoisella kehittämistoiminnalla, johon me kaikki ammattikorkeakoulussa osallistumme – niin opiskelijat kuin henkilökunta. Laatumme on tekemisen erinomaisuutta! – Excellence in Action

Laatupolitiikassamme  on määritelty laatujärjestelmän periaatteet ja laadunhallinnan vastuut. Laatupolitiikan tehtävänä on tukea strategiassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamista. 

Turun AMK ylläpitää ja kehittää koulutuksen, tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä muun toiminnan laatua eurooppalaisen korkeakoulutusalueen periaatteiden mukaisesti.

Turun ammattikorkeakoulu sai Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toteuttamassa auditoinnissa laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 12.5.2016 alkaen. Ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.

Laatujärjestelmä on johtamisjärjestelmä

Näytä lisää

Laadukas ja vaikuttava toiminta edellyttää meiltä jatkuvaa kehittämistä ja toimintamme parantamista. Laatujärjestelmämme kattaa koko toimintamme: koulutuksen, tutkimus- ja kehitystoiminnan, palvelutoiminnan sekä johtamisen ja tukipalvelut. Laatujärjestelmämme perustuu jatkuvan parantamisen periaatteelle.

Laatujärjestelmämme tavoitteena on

 • Strategian mukaisten tavoitteiden saavuttaminen johtamista tukemalla
 • Tuottaa luotettavaa seuranta- ja arviointitietoa toiminnan ohjaukseen ja jatkuvaan kehittämiseen sekä toiminnan parantamiseen
 • Toimintatapojen ja menettelyiden selkeyttäminen
 • Hyvien käytänteiden levittäminen ja vakiinnuttaminen

Tärkeä laadunhallintamme menettely on toiminnanohjaus, jossa asetetaan tavoitteet ja seurataan tavoitteiden toteutumista. Ammattikorkeakoululla on strategisista tavoitteista johdetut mittarit joiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Mittarit tavoitearvoineen sekä saatavilla olevine seurantatietoineen löytyvät RUORI-työtilastamme.

Laatukuvio 2015
Kuva on suurennettavissa klikkaamalla kuvaa.

Laatujärjestelmän menettelyt

Näytä lisää

Suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen

Suunnittelun lähtökohtana toimivat strategian mukaiset tavoitteet, jotka ovat linjassa alueellisten strategioiden ja OKM:n linjausten kanssa. Toimintasuunnitelmat tehdään vuosittain ja niiden tekemisen käynnistää rehtori. Toimintasuunnitelmissa tarkennetaan strategian mukaiset tavoitteet ja toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista seurataan niiden luonteesta riippuen neljännesvuosittain, puolivuosittain tai vuositasolla. Strategian 1,5 vuoden jakso on määritelty tarkemmin ja sen jälkeen suuntaa antavasti.

Ammattikorkeakoulun ja tulosalueiden johtoryhmissä, sekä koulutusta tukevien toimintojen ohjaus- sekä tutkimusryhmissä seurataan ja käsitellään strategian toteutumista. Toiminnan suunnittelussa organisaation eri tasoille on sovittu mittarit ja tavoitetasot.

Opetussuunnitelmien tarkoituksena on ohjata oppimista ja opiskelua, opetusta ja koulutusta. Tutkintosäännössä on määritelty tarkemmin opetussuunnitelmista ja opetussuunnitelmaohjeessa on linjattu periaatteita AMK-tutkinnon opetussuunnitelmien tekemiseen.

Toiminta ja käytännön soveltaminen

Toiminta rakentuu tavoitteiden, suunnittelun ja toimintaohjeiden perustalle. Käytettävät menettelyt tuottavat johtamiseen ja toiminnanohjaukseen tietoa, jolla kehitämme toimintaamme strategisten tavoitteidemme saavuttamiseksi. Toiminnan toteutumista seurataan tulosalueiden ja korkeakoulun tasolla. Johto vastaa vastuidensa mukaisesti toiminnan toteutumisesta vastuualueillaan.

Menettelyt tuottavat johtamiseen ja toiminnanohjaukseen tietoa, joilla kehitämme henkilöstön osaamista, koulutusta ja tutkimusta Turun AMK:n strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Opetusta toteutetaan innovaatiopedagogiikan mukaisesti työelämälähtöisesti ja tutkimus- ja kehittämisosaamista painottavasta näkökulmasta. Toiminnan toteutumistapoja ovat monipuoliset oppimis- ja opetusmenetelmät, monialaiset ja -puoliset oppimisympäristöt, opintoihin integroitu TKI-toiminta sekä kansainvälisyys ja yrittäjyys. Koulutuksen toteutusta tukevat opiskelija- ja oppimisympäristöpalvelut, sekä kirjasto- ja tietopalvelut sekä viestintäpalvelut.

Arviointi

Toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta sekä laatua arvioidaan ja tietoa kerätään ammattikorkeakoulussa eri tavoin. Tärkeää arviointitietoa tuottavat eri tavoin opiskelijoilta ja henkilökunnalta kerättävät palautteet sekä sidosryhmiltä ja muilta asiakkailta kerättävät palautteet. Toiminnan ja talouden seuranta tuottavat arviointitietoa, minkä perusteella voidaan reagoida ja korjata toimintaa. Vaikuttavuuden, toiminnan ja laadun seurannassa pyritään reaaliaikaisuuteen, joka mahdollistaa nopean uudelleen arvioinnin ja toiminnan suuntaamisen.

Muita toiminnan arviointimenettelyitä ovat sisäisesti toteutetut arvioinnit kuten prosessiauditoinnit, jotka tuottavat tietoa toiminnan hallinnasta. Sisäiset arvioinnit osallistavat ja konkretisoivat yhteisön jäsenille oman työn vaikutuksia toiminnan kehittämiseen. Ulkoinen arviointi tuottaa tietoa laadunhallinnan ja -menettelyiden tarkoituksenmukaisuudesta toiminnan kehittämisen kannalta.

Parantaminen ja kehittäminen

Laatujärjestelmää ja toimintaprosesseja kehitetään jatkuvasti palautteen ja organisaation strategisten linjausten perusteella. Toiminnan menettelyitä ja niiden vaikuttavuutta, tuloksellisuutta ja laatua parannetaan ajantasaisen ja tulevaisuuden näkymiin perustuvan tiedon pohjalta.

Menettelyinä ovat sisäisistä ja ulkoisista arvioinneista saadut kehittämistoimenpiteet sekä toiminnan seurantaan perustuvat toimenpiteet. Muita menettelyitä ovat henkilöstön ja opiskelijoiden käymät kehityskeskustelut, henkilöstön kehittämispäivät sekä henkilöstökokoukset.

Toimintaa parannetaan strategisia teemoja tukevissa kehittämisohjelmissa. Muina toiminnan kehittämisen foorumeina toimivat yhteistyö ja eri tilaisuudet sidosryhmien ja strategisten kumppaneiden kanssa. 

Laatutyön toimijat

Näytä lisää

Laatutyöhön osallistuu koko ammattikorkeakouluyhteisömme, niin henkilökunta kuin opiskelijatkin. Laatutoiminnasta kokonaisuutena vastaa johtosäännön mukaisesti ylin johto.

Kokonaisvastuu tulosten saavuttamisesta, laadukkaasta johtamisesta ja laatumenettelyistä sekä jatkuvasta kehittämisestä on rehtori-toimitusjohtajalla (jatkossa rehtori).Talousjohtaja vastaa rehtorin vahvistamaan laatupolitiikkaan perustuvien laatujärjestelmän ja laadunhallinnan toimivuudesta. Vararehtori ja palvelujohtaja vastaavat laadunhallinnan kehittämisestä omilla vastuualueillaan. Opetuksen tulosalueilla koulutusjohtajat vastaavat laadunhallinnan kehittämisestä. Kullakin on tukena yksi tai useampi nimetty laatuasiantuntija. Laatuasiantuntijat valmistelevat ja tukevat koulutusjohtajia sekä koulutus- ja tutkimuspäälliköitä laatutyössä ja sen kehittämisessä. Jokaisen työntekijän ja opiskelijan tehtävänä on huolehtia oman toimintansa laadusta ja sen kehittämisestä.

Laaturyhmän kokoonpano vuonna 2017

 • Antonella Storti, laaturyhmän puheenjohtaja 
 • Satu Helmi, laaturyhmän sihteeri (Yhteiset palvelut,Talous- ja toiminnanohjaus)
 • Kirsi-Maria Castrén-Harju (Yhteiset palvelut, Viestintä)
 • Meiju Keinänen (Tekniikka ja liiketoiminta)
 • Jenni Eloranta (Opiskelijakunta TUOn edustaja)
 • Eero Linjama (Taideakatemia)
 • Minna Scheinin (Yhteiset palvelut, Koulutuksen kehittäminen)
 • Timo Vaskikari (Tekniikka ja liiketoiminta)
 • Kaija Virjonen (Terveys ja hyvinvointi)

 Asiantuntijoina: 

Ulla-Maija Lakka (talousjohtaja)

Työryhmän kokoukseen kutsutaan tarvittaessa muita asiantuntijoita.

Toiminnan ohjaus

Näytä lisää

Toiminnanohjauksella tarkoitetaan Turun ammattikorkeakoulun tapaa toteuttaa toiminnan ja talouden strateginen suunnittelu, seuranta ja arviointi. Menettely kattaa korkeakoulun ydinprosessit eli koulutuksen, tutkimus‐ ja kehitystoiminnan, palveluliiketoiminnan sekä tukipalvelut. Laatupolitiikan mukaan laadunhallinnan menettelyt tuottavat toimintamme toteuttamisen ja kehittämisen tueksi säännöllistä tietoa jolla kehitämme toimintaamme strategisten tavoitteidemme saavuttamiseksi.

Toiminnansuunnittelu toteutuu tulosalueilla rehtorin käynnistämänä. Yksiköiden ja tulosalueiden toimintasuunnitelmat käsitellään AMK:n johtoryhmässä. Toiminnansuunnittelun yhteydessä määritellään strategisista tavoitteista johdetut mittarit tavoitearvioineen toiminnan eri tasoille. Mittareita seurataan vuosittain, puoli- tai neljännesvuosittain niiden tiedon luonteesta riippuen. Johtoryhmässä strategian toteutumista seurataan säännöllisesti vertaamalla neljän strategisen ohjelman etenemistä niiden suunnitelmiin. Saatu arviointitieto suuntaa tulevien tavoitteiden asettamista. Menettely tukee yksiköiden omaa toimintaa ja auttaa löytämään vahvuuksia, kehittämisen kohtia sekä suuntamaan toimintaansa. Strategia, toiminnan ja talouden suunnittelu muodostavat johtamisen selkärangan.