Sivu päivitetty 19.2.2019
strategiakuva_678x300.jpg

Laatu

Meillä laatu tarkoittaa sitä, että olemme onnistuneet tehtävässämme. Onnistuminen varmistetaan innostavalla, osallistavalla johtamisella ja yhteisöllisellä, konkreettisella sekä määrätietoisella kehittämistoiminnalla, johon me kaikki ammattikorkeakoulussa osallistumme – niin opiskelijat kuin henkilökunta. Laatumme on tekemisen erinomaisuutta! – Excellence in Action.

Laatupolitiikassamme  on määritelty laatujärjestelmän periaatteet ja laadunhallinnan vastuut. Laatupolitiikan tehtävänä on tukea strategiassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamista. 

Turun AMK ylläpitää ja kehittää koulutuksen, tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä muun toiminnan laatua eurooppalaisen korkeakoulutusalueen periaatteiden mukaisesti. Arvoimme vuosittain onnistumistamme Excllence polulla joka noudattaa EFQM mallia.

Turun ammattikorkeakoulu sai Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toteuttamassa auditoinnissa laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 12.5.2016 alkaen. Ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.

Laatujärjestelmä

Näytä lisää

Laatujärjestelmämme kattaa koko toimintamme: koulutuksen, tutkimus- ja kehitystoiminnan, palvelutoiminnan sekä johtamisen ja tukipalvelut.

Excellence polku perustuu jatkuvan parantamisen periaatteeseen (PDCA). Sen tavoitteena on varmistaa yhteisesti sovittujen menettelyiden käyttäminen ja edelleen kehittäminen sekä proaktiivinen, ennaltaehkäisevä ja korjaava toiminta.  Excellence polun itsearviointi toteutetaan vuosittain. Itsearvioinnin tekeminen auttaa johtoa arvioimaan toiminnan toteumista ja tuloksia sekä käynnistää seuraavan vuoden toiminnan suunnittelun. Lisäksi se auttaa tunnistamaan keskeiset kehittämiskohteet ja lisää ymmärrystä kokonaisvaltaisesta kehittämisestä.

Laatutyön toimijat

Näytä lisää

Laatutyöhön osallistuu koko ammattikorkeakouluyhteisömme, niin henkilökunta kuin opiskelijatkin. Laatutoiminnasta kokonaisuutena vastaa johtosäännön mukaisesti ylin johto.

Kokonaisvastuu tulosten saavuttamisesta, laadukkaasta johtamisesta ja laatumenettelyistä sekä jatkuvasta kehittämisestä on rehtori-toimitusjohtajalla.

 • Talousjohtaja vastaa rehtorin vahvistamaan laatupolitiikkaan perustuvien laatujärjestelmän ja laadunhallinnan toimivuudesta.
 • Vararehtori ja palvelujohtaja vastaavat laadunhallinnan kehittämisestä omilla vastuualueillaan.
 • Opetuksen tulosalueilla koulutusjohtajat vastaavat laadunhallinnan kehittämisestä.
 • Kullakin on tukena yksi tai useampi nimetty laatuasiantuntija. Laatuasiantuntijat valmistelevat ja tukevat koulutusjohtajia sekä koulutus- ja tutkimuspäälliköitä laatutyössä ja sen kehittämisessä.
 • Jokaisen työntekijän ja opiskelijan tehtävänä on huolehtia oman toimintansa laadusta ja sen kehittämisestä.

Laaturyhmän kokoonpano vuonna 2019

 • Antonella Storti, laaturyhmän puheenjohtaja 
 • Satu Helmi, laaturyhmän sihteeri (Yhteiset palvelut,Talous- ja toiminnanohjaus)
 • Mari Hartemo (Yhteiset palvelut, Viestintä)
 • Marko Grönlund (Opiskelijakunta TUO:n edustaja)
 • Eero Linjama (Taideakatemia)
 • Marjut Putkinen (Terveys ja hyvinvointi)
 • Minna Scheinin (Yhteiset palvelut, Koulutuksen kehittäminen)
 • Timo Vaskikari (Tekniikka ja liiketoiminta)
 • Camilla Laaksonen (Terveys ja hyvinvointi)
 • Mikke Kuula (Opiskelijakunta TUO:n toiminnanjohtaja)

 Asiantuntijajäsen

 • Ulla-Maija Lakka (talousjohtaja)

Työryhmän kokoukseen kutsutaan tarvittaessa muita asiantuntijoita.

Toiminnan ohjaus

Näytä lisää

Toiminnanohjauksella tarkoitetaan Turun ammattikorkeakoulun tapaa toteuttaa toiminnan ja talouden strateginen suunnittelu, seuranta ja arviointi. Menettely kattaa korkeakoulun ydinprosessit eli koulutuksen, tutkimus‐ ja kehitystoiminnan, palveluliiketoiminnan sekä tukipalvelut. Laatupolitiikan mukaan laadunhallinnan menettelyt tuottavat toimintamme toteuttamisen ja kehittämisen tueksi säännöllistä tietoa jolla kehitämme toimintaamme strategisten tavoitteidemme saavuttamiseksi.

Toiminnansuunnittelu toteutuu tulosalueilla rehtorin käynnistämänä. Yksiköiden ja tulosalueiden toimintasuunnitelmat käsitellään AMK:n johtoryhmässä. Toiminnansuunnittelun yhteydessä määritellään strategisista tavoitteista johdetut mittarit tavoitearvioineen toiminnan eri tasoille. Mittareita seurataan vuosittain, puoli- tai neljännesvuosittain niiden tiedon luonteesta riippuen. Johtoryhmässä strategian toteutumista seurataan säännöllisesti vertaamalla neljän strategisen ohjelman etenemistä niiden suunnitelmiin. Saatu arviointitieto suuntaa tulevien tavoitteiden asettamista. Menettely tukee yksiköiden omaa toimintaa ja auttaa löytämään vahvuuksia, kehittämisen kohtia sekä suuntamaan toimintaansa. Strategia, toiminnan ja talouden suunnittelu muodostavat johtamisen selkärangan.