Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 25.2.2019
Ruisrock 2016 tytöt hartioilla

#Excellence in Action – sujuvaa arkea

Tavoitteenamme on sujuva ja tuloksellinen toiminta, joka kiteytyy sanoihin #Excellence in Action. Tämä tarkoittaa muun muassa, että

 • tunnistamme opiskelijoiden, asiakkaiden sekä kumppanien tarpeet sekä täytämme annetut lupaukset
 • koulutamme ammattitaitoisia ja monipuolisia osaajia Varsinais-Suomen työelämään yhdessä kumppaniemme kanssa aktiivisen kehittämis-, innovaatio- ja tutkimustoiminnan kautta.

Perustehtäviemme laatua kehitämme eurooppalaisen korkeakoulutusalueen periaatteiden mukaisesti ( ESG, Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area). Tavoitteena on toiminnan parantaminen ja kehittämistyön näkyväksi tekeminen kaikessa toiminnassa. Laatutyöhön osallistuu koko ammattikorkeakouluyhteisömme, niin henkilökunta kuin opiskelijatkin.

Onnistumistamme arvioimme vuosittain Excellence-polulla, joka noudattaa EFQM-mallia. Itsearvioinnin tekeminen auttaa meitä arvioimaan strategian mukaisen toiminnan toteutumista, tuloksia ja kehittämiskohteita sekä käynnistää seuraavan vuoden toiminnan suunnittelun.

Laadunhallinnan vastuut

Johto

Monialaisen Turun ammattikorkeakoulun tehtäviä ovat koulutus, tutkimus- ja kehitystoiminta, sekä palveluliiketoiminta.

 • Osakeyhtiön ylintä päätösvaltaa käyttää yhtiökokous.
 • Yhtiökokouksen valitsema hallitus vastaa hallinnosta ja toiminnan järjestämisestä.
 • Hallituksen valitsema toimitusjohtaja toimii Turun ammattikorkeakoulun rehtorina.

Turun ammattikorkeakoulun sisäistä hallintoa hoitavat ammattikorkeakoulun hallitus ja rehtori ammattikorkeakoululain edellyttämällä tavalla.

 • Rehtorin johdolla toimiva johtoryhmä toimii ammattikorkeakoulun sisäisen päätöksenteon ja toiminnan tukena.
 • Koulutuksen sektoreita on kolme ja neljännen sektorin muodostaa yhteiset palvelut.
 • Johtamisjärjestelmästä, vastuista ja laatutoiminnasta kokonaisuutena vastaa johtosäännön mukaisesti ylin johto.

Henkilöstö ja opiskelijayhteisö

Turun AMK:n koko korkeakouluyhteisö on vastuussa oman työn laadusta, sen kehittämisestä ja osallistumisesta oman työ- ja opiskeluyhteisön kehittämiseen.

Opiskelijakunta TUO:n nimeämät opiskelijat osallistuvat Turun AMK:n työryhmien työskentelyyn sekä arviointeihin. Lisäksi Turun AMK:n johdon edustajat ja TUO sopivat säännöllisistä tapaamisista, joilla edistetään yhteistoiminnan kehittymistä ja korkeakouluyhteisön tuloksellisuutta.

Laaturyhmä

Turun AMK:ssa toimii sektoreiden nimeämistä asiantuntijoista sekä opiskelijoiden edustajista koostuva laaturyhmä, jonka tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa johtoryhmän kalenterivuodelle hyväksymät toimintasuunnitelman sekä sisäiset arvioinnit. Ne tukevat vuosittain tehtäviä Excellence-polun itsearviointeja.

Toiminnan suunnittelu ja ohjaus

Strategia on Turun ammattikorkeakoulun tärkein toimintaa ja valintoja ohjaava asiakirja. Muita laadunhallinnan elementtejä ovat toiminnan ulkoinen ohjaus (Opetus-ja kulttuuriministeriö, laki ja asetus), sekä johtamisjärjestelmä. Toiminnanohjaus on Turun ammattikorkeakoulun tapa toteuttaa toiminnan ja talouden strateginen suunnittelu, seuranta ja arviointi. Menettely kattaa korkeakoulun ydinprosessit eli koulutuksen, tutkimus‐ ja kehitystoiminnan, palveluliiketoiminnan sekä tukipalvelut. Toiminnanohjaukseen on integroitu laatumenettelyt.

Vuosille 2019-2031 laadittu strategia on syntynyt osallistavalla menettelyllä yhdessä opiskelijoiden, henkilöstön ja keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Turun ammattikorkeakoulun ja Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitesopimuksessa (OKM/TASO) sovitaan ammattikorkeakoululle asetettavista tavoitteista nelivuotisissa tavoitesopimuksissa. Nykyinen voimassa oleva sopimus on neuvoteltu vuosille 2017–2020. Sopimuksessa on määritelty ammattikorkeakoulun kehittämistavoitteet, ammattikorkeakoulun profiili, tehtävä ja painoalat sekä tutkinto- ja muut tulostavoitteet. Toimintasuunnitelmaohjeet, toimintasuunnitelmat sekä mittarit, toiminnan kvartaaliseuranta ja arviointi sekä korjaavat toimenpiteet löytyvät Turun AMK:n intranetistä.

Arviointi ja seuranta

Arvioimme vuosittain toiminnan ja tulosten toteutumista tekemällä EFQM-mallin mukaisen itsearvioinnin (Excellence-polku). Itsearviointi tuottaa tietoa johtamisen ja toiminnan kehittämisen tueksi. Itsearviointi kokoaa yhteen toiminnan tulokset, parantaa ymmärrystä kokonaisvaltaisesta kehittämisestä ja käynnistää seuraavan kauden toiminnan suunnittelun. Saamme tietoa, miten olemme onnistuneet strategian toteuttamisessa niin sektoreiden kuin koko ammattikorkeakoulunkin tasolla. Sektoreiden arviointien ja suunnitelmien pohjalta muodostuvat Turun AMK:n yhteinen toimintasuunnitelma sekä kehittämistarpeet.

Muita toiminnan arviointi- ja seurantamenettelyitä ovat esimerkiksi

 • ulkoiset ja sisäiset arvioinnit  
 • opiskelijoille, henkilöstölle sekä sidosryhmille tehtävät palautekyselyt
 • strategiset mittarit ja rahoitusmittarit
 • opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehdyn tavoitesopimuksen mukaiset tavoiteluvut
 • talousarvion ja toiminnan toteutuminen,
 • hankeseuranta ja raportit
 • tilastotiedot.