Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 6.4.2018
DEEVA – Using Data and Experiences in Novel Ecosystem Value Co-Creation

DEEVA – Using Data and Experiences in Novel Ecosystem Value Co-Creation

DEEVA-hankkeessa hyödynnetään digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia luoda datasta arvoa ja kehittää syvälliseen asiakaskokemuksen ymmärtämiseen perustuvia uusia, asiakasohjautuvia palvelutuotteita sekä arvon yhteisluontia tukevia menetelmiä.

Hankkeessa etsitään vastausta tutkimuskysymykseen: millaisia datan, tunteiden ja kokemusten yhdistäviä arvonluonnin tapoja, ilmenemismuotoja ja konteksteja digitalisaatio mahdollistaa?

Hanke toteutetaan yhdessä laajan ja monipuolisen yritysverkoston kanssa; hankkeeseen osallistuu yhteensä 20 yritystä, edustaen erikokoisia yrityksiä ja useaa eri toimialaa mukaan lukien energia‐, media‐, pankki‐, ICT‐, kiinteistö‐, kauppa‐ ja palveluala. Monialainen yritysverkosto tukee yhteisoppimista ja uusien oivallusten saavuttamista.

Hankkeen monitieteisessä toteuttajatiimissä on kolme kotimaista korkeakoulua: Tampereen teknillinen yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Lisäksi toteuttajatiimiin kuuluu kuusi kansainvälistä yhteistyökorkeakoulua.

Hankkeessa syntyy eri kohderyhmille suunnattujen julkaisujen lisäksi asiakaskokemuksen mittareita ja tunnedatan reaaliaikaisia analyysityökaluja ja sovelluksia, joiden tuottama tieto saadaan osaksi yritysten arkipäivästä toimintaa tukemaan mm. monikanavaisen palveluympäristön hallintaa, uudenlaisten palvelutuotteiden syntymistä sekä yhteisluontiin perustuvien ekosysteemien kehittämistä.

Projektin tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy
1) uutta ymmärrystä datan, tunteiden ja kokemusten yhdistämiseen perustuvasta arvonluonnista,
2) em. tietoon perustuvia ja yrityskohtaisissa tapaustutkimuksissa kehitettyjä asiakasohjautuvia ja data-analytiikkaa hyödyntäviä palvelutuotteita/konsepteja,
3) arvon yhteisluontia tukevia menetelmiä,
4) akateemiselle kohdeyleisölle suunnattuja julkaisuja, joissa havainnollistetaan erityisesti palvelukeskeistä arvon yhteisluontia sekä
5) laajemmalle yleisölle suunnattuja yleistajuisia kirjoituksia (ml. sosiaalinen media), joissa avataan hankkeen kohdeilmiötä käytännönläheisesti ja konkreettisten esimerkkien avulla.

Pidemmällä aikavälillä DEEVA-hankkeessa syntyvä uusi tieto, konseptit, palvelut ja julkaisut tuottavat ymmärrystä, joka on omiaan vahvistamaan suomalaisten yritysten kilpailukykyä yhä aineettomammaksi ja datarikkaammaksi käyvässä palvelutaloudessa.

Hanke vie merkittävällä eteenpäin myös suomalaista palvelukeskeiseen arvonluontiin kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta. Hankkeen aikana vahvistuu sen monitieteinen yhteistyöverkosto, jonka puitteissa voidaan kehittää uudenlaisia koulutus- ja tutkimuspalveluja.