Sivu päivitetty 17.9.2018

LukioTEKO – Lukion työelämäyhteistyön kehittäminen

LukioTEKO-projektin tarkoituksena on kehittää lukioiden, korkeakoulujen ja työelämän välistä yhteistyötä. Projektilla halutaan parantaa sekä lukiolaisten että lukioiden henkilökunnan työelämätuntemusta ja tietämystä jatkokoulutusmahdollisuuksista. Projektin tavoitteena on sujuvoittaa opiskelua ja siirtymistä jatko-opintoihin ja työelämään.

Turun ammattikorkeakoulun osuudessa tavoitteena on saada nuoret kiinnostumaan tekniikan aloista, sillä lukio-opiskelijat tuntevat huonosti korkeakouluissa tarjottavaa tekniikan opetusta ja oppiaineiden monipuolisuutta. Tämän vuoksi monet jättävät hakematta alalle tai aloittavat opintonsa heikosti motivoituneina. Turun AMK tekee projektissa ammattikorkeakouluopintoja tunnetuksi lukio-opiskelijoille. Turun AMK:ssa on suunniteltu ja toteutettu projektin aikana mm. fysiikan työpajoja , joissa insinööriopiskelijat ohjasivat lukio-opiskelijoita sekä 3D-mallinnukseen ja -tulostukseen liittyvä kurssi .

LukioTEKO-projektikokonaisuus sisältää muiden partnerien toteuttamana myös lukio-opettajien ja opinto-ohjaajien osaamisen kehittämistä työelämäosaamiskoulutuksilla, työelämätutustumispäivillä, yritysvierailuilla sekä luomalla Lukion työelämäkehittäjät -verkosto. Projektin tuloksena opettajat pystyvät paremmin kertomaan oman oppiaineensa luomista uramahdollisuuksista.

Projektissa kehitettävien mallien nähdään tukevan erityisesti sellaisten opiskelijoiden, jotka menestyvät opinnoissaan heikommin tai joiden jatko-opintosuunnitelmat eivät ole vielä selkiytyneet, opintojen edistymistä ja jatko-opintoihin siirtymistä.