Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.4.2024
TULOS – Kestävää tuloksellista tulevaisuuden osaamista

TULOS – Kestävää tuloksellista tulevaisuuden osaamista

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä käynnissä olevat muutokset aiheuttavat palveluja tuottaville järjestöille sekä mikro-, pienille ja keskisuurille yrityksille haasteita seurata alan muutosta ja kehitystä. Näitä muutoksia ovat muun muassa digitalisaatio, monialaisen yhteistoiminnan kehittyminen ja uudenlaisten asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen. 

Hankkeen päätöswebinaari: ”TULOS – Uudistumiskyky turvaa tulevaisuuden” tiistaina 24.8.2021 klo 12–15.30. Tutustu webinaarin ohjelmaan ja ilmoittaudu 20.8. mennessä .

Hyvät käytännöt jaetaan verkoston kesken

TULOS-hankkeen päätavoitteena on lisätä työhyvinvointia ja tuottavuutta palveluita tuottavissa järjestöissä ja sote-alan yrityksissä. Hankkeen kohderyhmänä ovat palveluja tarjoavat alueelliset järjestöt sekä mikro- ja pk-yritykset Varsinais-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla.

Hankkeessa rakennetaan maakunnallisia yhteistyöverkostoja järjestöjen ja yritysten välille. Verkostot tukevat sektorirajat ylittäviä kumppanuuksia ja mahdollistavat tuloksellisuutta ja organisaatioiden kilpailukykyä edistävien hyvien käytäntöjen jakamisen.

Hankkeessa tuotetaan pienille yritys- ja järjestötyöpaikoille toimivia ja arjessa helposti käyttöönotettavia malleja organisaation toiminnan kehittämiseen. Lisäksi suunnitellaan toimintamalleja johtamisjärjestelmän ja työhyvinvoinnin parantamiseen. Tavoitteena on, että pienet ja keskisuuret työorganisaatiot olisivat jatkossa toiminnassaan entistä tuloksellisempia sekä samanaikaisesti kiinnostavia ja houkuttelevia työpaikkoja, joihin työntekijät sitoutuvat.

Osaamista vahvistetaan

TULOS-hankkeen lähtökohtana on kartoittaa työpaikoilla jo olevaa osaamista ja vahvistaa sitä. Tavoitteena on myös löytää ne kehittämiskohteet, joiden suhteen osaamista ja toimintaa on hyvä parantaa. Tältä pohjalta tuetaan työpaikkojen proaktiivisuutta riittävän  osaamisen hankkimiseen, jotta organisaatioilla on mahdollisuus menestyä myös tulevaisuudessa ja reagoida ympäristössä tapahtuviin muutoksiin.

Työhyvinvointia ja tuottavuutta tuetaan hankkeen alussa laadittavista osaamiskartoituksista nousevien tarpeiden pohjalta konkreettisilla toimenpiteillä. Ne testataan pilottimalleilla yhdessä palveluja tarjoavien yritysten ja järjestöjen kanssa. Hankkeen kärkenä on ajatus osaamisen valmentamisesta järjestöille ja yrityksille siten, että tulevaisuus on kestävällä pohjalla.

Tuloksellinen tulevaisuuden osaaminen sisältää erilaisia tunnistettuja sote-alan tulevaisuuden osaamisen sisältöjä, kuten eettistä ja laadukasta asiakaslähtöiseen näyttöön perustuva palvelua, digitalisaatiota, moniammatillisuutta ja –alaisuutta sekä palvelumuotoilua. Pärjätäkseen kovenevassa kilpailussa pienten yritysten ja järjestöjen tulee myös olla vahvoja liiketoimintaosaajia. Pienten organisaatioiden on tärkeää verkostoitua ja muodostaa konsortioita, joiden avulla laajennetaan osaamista ja vahvistetaan kilpailuasemia isojen toimijoiden rinnalla.

Hyvistä käytännöistä rakennetaan toimintamalleja

Hankkeen toimenpiteenä toteutetaan 20 pienessä tai enintään keskisuuressa järjestössä ja yrityksessä kehittämisprosesseja. Aluksi organisaatioissa toteutetaan osaamiskartoitukset, joiden pohjalta prosessit rakennetaan. Kehittämisprosessien toteuttamisessa huomioidaan erityisesti aiemmissa ESR-hankkeissa esille nousseet tarpeet sekä kohderyhmään kohdistuneiden aiempien selvitysten ja valtionhallinnon tulevaisuuden työelämävalmiuksia koskevien selvityksien tulokset. Kehittämisprosessit rakennetaan niin, että mahdollisimman moni mukaan lähtevien organisaatioiden työntekijä pääsee mukaan kehittämistyöhön.

Kehittämisprosessien edetessä järjestetään kuhunkin teemaan liittyen eri organisaatioiden yhteisiä alueellisia tapaamisia, joissa vaihdetaan organisaatioiden kokemuksia ja hyviä käytäntöjä. Hankkeessa kehitettyjen hyvien käytäntöjen tulokset dokumentoidaan ja niistä rakennetaan toimintamalleja, joiden avulla myös hankkeeseen kuulumattomat organisaatiot voivat jatkossa kehittää omaa työyhteisöään. Nämä mallit tallennetaan SoteNavi-hankkeessa kehitettyyn navigaattoriympäristöön vapaasti kaikkien hyödynnettäväksi

Hanke tuottaa toimintatapojen muutoksia sekä henkilöstön työhyvinvoinnin edellytysten lisääntymistä kohdeorganisaatioissa. Mukana olevia organisaatioita autetaan luomaan tulevaisuuttaan niin, että hyvät rakenteet takaavat tehokkaan ja tuottavan toiminnan, laadukkaat palvelut varmistavat asiakasvirrat ja hyvä työyhteisö toimii vetovoimatekijänä parhaista työntekijöistä kilpailtaessa.

Valmennuksen tuloksena yritysten kyky kohdata muutoksia (kilpailutukset, henkilöstöresurssien suunnittelu, uusien työntekijöiden rekrytointi, eläköitymiset, digitalisaation vaatima osaamistarve ym.) parantuu ja työntekijöiden sitoutuminen omiin työorganisaatioihinsa lisääntyy. Lisäksi hankkeen tuloksena alueellinen yhteistyö vahvistuu ja hyviä, pienille työpaikoille sopivia kehittämismalleja levitetään muihinkin työpaikkoihin.