Sivu päivitetty 5.3.2018
Aktiivinen ikääntyminen

Aktiivinen ikääntyminen

Tutkimusryhmässä tiedostamme, että aktiivisena pysyminen tuottaa parhaiten itselle terveyttä ja hyvinvointia edistäviä voimavaroja.

Keskeisenä tavoitteenamme on saada näkyväksi ja käyttöön ikääntyneen ihmisen käyttämätön ja piilossa oleva osaaminen ja voimavarat.

Teemme tutkimus- ja kehittämistyötä, jotta tuottavaan ikääntymiseen liittyvät aktiviteetit saataisiin näkyviksi ja ne tiedostettaisiin vahvasti. Niitä ovat palkkatyö, palkaton työ, hyödykkeet, palvelut, lastenhoito, vapaaehtoistyö, perheiden ja ystävien auttaminen, jotka ovat yhteiskunnan ja yksilön resursseja.

Tieto- ja taitoperustamme kiinnittyy monitieteiseen gerontologiseen osaamiseen. Tutkimus- ja kehittämistoimintamme kehys rakentuu ikääntymiseen liittyvän myönteisen asenteen edistämisestä samoin kuin elinikäistä oppimista ja osaamista edistävien palvelu- ja toimintamallien kehittämisestä teemojemme mukaisesti.

Kulttuurisessa ikääntymisessä huomioimme erilaiset ikääntyvät, mutta myös taiteen ja laajemmin kulttuurin, taidekasvatuksen ja taidepedagogiikan tärkeyden inhimillisen elinikäisen kasvun mahdollistajana.

Koulutuksen suunnittelijoina ja järjestäjinä teemme tutkimus- ja kehittämistyötä ikäjohtamisen ja uudenlaisten aktiivista ikääntymistä korostavan vanhustyön opintojen toteuttamiseksi.

Olemme aktiivisesti mukana innovatiivisten digitaalisten tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä ja hyödyntämisessä aktiivisen, itsenäisen ja laadukkaan elämisen edistämiseksi ja turvaamiseksi.

Toimimme seuraavilla teemoilla:

 • Onnistunut ikääntyminen
 • Tuottava ikääntyminen
 • Kulttuurinen ikääntyminen
 • Elinikäinen oppiminen

Kumppanit

Näytä lisää
 • Varsinais-Suomen kunnat (erityisesti sosiaali- ja terveysala / hyvinvointitoimiala)
 • Varsinais-Suomen ja kansalliset kolmannen sektorin toimijat erityisesti sosiaali- ja terveysalalla, myös kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-aikatoimialoilla (esim. järjestöt, yhdistykset, seurakunnat)
 • Auralan Setlementti ry, Auralan kansalaisopistot
 • Kansalaisopistojen liitto
 • Turun kaupunki, vanhuspalvelut
 • Ikäinstituutti
 • Salon kaupunki, kulttuuripalvelut; Salon taidemuseo, Salon kansalaisopisto
 • Turun yliopisto; kulttuuri, terveys- ja hyvinvointi -tutkimusryhmä
 • Terveyttä kulttuurista -verkosto; valtakunnallinen ja alueellinen verkosto
 • Muistiliitto ry
 • Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry
 • Salon Muistiyhdistys ry
 • Ammattikorkeakouluverkosto
 • CARPE-verkosto
 • University of the West of Scotland
 • Utrecht University of Applied Sciences
 • Hamburg University of Applied Sciences
 • University of Tarto
 • Norwegian University of Science and Technology, Trondheim
 • University of Castilla la Mancha
 • Denrecen University
 • Alma Mater Europaea – ECM, Maribor Slovenia
 • Maritime University of Szczecin, Faculty of Transport Engineering and Economics

Julkaisut ja tuotteet

Näytä lisää

Malmivirta, H. 2017. Taide, taidetoiminta ja niiden vaikutukset ikääntyneiden hyvinvointiin. Teoksessa Lehikoinen, K.  & Vanhanen, E. Taide ja hyvinvointi. Katsauksia kansainväliseen tutkimukseen. Kokos, 49-58. Saatavilla:  https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/227963/Kokos_1_2017.pdf?sequence=1

Tolson, D., Holmerova, I., MacRae, R., Waugh, A., Hvalič-Touzery, S., Abreu, W., Lillo Crespo, M., Merta, A., Hanson, E. 2017. Improving advanced dementia care : an interprofessional palliare learning framework. Journal of the american medical directors association.  Elsevier. 7: 561-563.

Tolson D., Fleming A., Hanson E., Abreu W., Crespo M. L., Macrae R., Jackson G., Hvalič-Touzery S., Routasalo P., Holmerová I. 2016. Linkki: Achieving Prudent Dementia Care (Palliare): An International Policy and Practice Imperative. International Journal of Integrated Care , 16(4): 18, pp. 1–11, DOI.

Malmivirta, H. 2017. Taide, taidetoiminta ja niiden vaikutukset ikääntyneiden hyvinvointiin. Teoksessa Lehikoinen, K.  & Vanhanen, E. Taide ja hyvinvointi. Katsauksia kansainväliseen tutkimukseen. Kokos, 49-58. Saatavilla:  https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/227963/Kokos_1_2017.pdf?sequence=1

Tolson, D., Holmerova, I., MacRae, R., Waugh, A., Hvalič-Touzery, S., Abreu, W., Lillo Crespo, M., Merta, A., Hanson, E. 2017. Improving advanced dementia care : an interprofessional palliare learning framework. Journal of the american medical directors association.  Elsevier. 7: 561-563.

Tolson D., Fleming A., Hanson E., Abreu W., Crespo M. L., Macrae R., Jackson G., Hvalič-Touzery S., Routasalo P., Holmerová I. 2016. Linkki: Achieving Prudent Dementia Care (Palliare): An International Policy and Practice Imperative. International Journal of Integrated Care, 16(4): 18, pp. 1–11, DOI.

Salonen, K., Eloranta, S., Hautala, T. & Kinos, S. 2017. Kehittämistoiminta ja kehittämisen menetelmiä ammatillisessa korkeakoulussa. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 108.

Malmivirta, H. 2017. Selvitys Arts eQual -hankkeelle: Taiteen hyvinvointivaikutuksista ikäihmisille - tutkimustekstien valossa. Julkaistaan syksyllä 2017.

Malmivirta, H. 2016. Preventive integrated work with older people based on sociocultural learning practices. Conference Paper: 4th international scientific conference under the title “ALL ABOUT PEOPLE: SOCIETY AND SCIENCE FOR INTEGRATED CARE OF PEOPLE”. on 10th and 12th March 2016 in Maribor under the patronage of the European Academy of Sciences and Arts.

Kattimeri, C.; Qvist, P.; Katajapuu, N.; Pitkäkangas, P.; Malmivirta, H.; Luimula, M.; Pyae, A.; Liukkonen, T. N. & Smed, J. 2017. Gamified Solutions in Healthcare - Testing Rehabilitation Games in Finland and Asia. Acta Technica Jaurinensis. Vol. 10, no. 1, 2017, 3549.

Malmivirta, H. 2016. Art, Art Education and Art Pedagogy for Brain Health. Journal of Health Sciences. ed. Bojana Filej. Vol. 3. No. 1.2016, 3-14. 

Myllylä, Markku & Salonen, Kari 2016. Kehittämistyön soveltuvuus poliisitutkinnon opinnäytteeksi. Teoksessa Muttilainen, Vesa & Potila, Pauliina (toim.) Poliisin toimintaympäristö. Poliisiammattikorkeakoulun katsaus 2016. Raportteja 125. Tampere: Poliisiammattikorkeakoulu, 65–70.

Pirinen, Liisa & Salonen, Kari 2016. Sosiaalialan asiakastyö ja ICF-luokituksen käyttö. Teoksessa Jyrki Kettunen & Camilla Wikström-Grotell (toim.) Vaikuttavat tavat (VATA), näyttöön perustuva toiminta sosiaali- ja terveysalalla. Arcada Working Papers 1/2016. Helsinki: Arcada, 28–36.

Salonen, Kari & Eloranta, Sini 2016. Hyvinvoivat ikäihmiset huomisen Suomessa. Alio. Turun Sanomat 3.10.2016.

Salonen, Kari 2016. Kirjallinen lausunto teoksesta Toikko, Timo (ed.) Subjective Wellbeing in Regional contexts. Seinäjoen ammattikorkeakoulu 17.6.2016 (julkaisematon).

Malmivirta, H. & Kivelä, S. 2015. Art and Culture – Keys for Better Brain Health. Course Material from Turku University of Applied Sciences 102. 

 

Malmivirta, H. & Salonen, Kari 2015: The research group in Active Ageing looks into the future. The Sun Shp 2/2015. Turku: Turku University of Applied Sciences. 

Malmivirta, H. 2015: Taideoppiminen ja ammattikasvatus – pedagoginen malli vai kokonaan uusi oppimisen paradigma? Ammattikasvatuksen aikakauskirjan erikoisnumero / 2015. OKKA-säätiö.

Salonen, K. 2015. Vapaa-ajan aktiviteettien tuottamat hyvinvointikokemukset kolmasikäläisten keskuudessa. Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 43.

Malmivirta, H. & Kivelä, S. 2014. Taiteesta ja kulttuurista avaimia aivoterveyteen. Palvelumallien kehittämistyötä kansalaislähtöisesti. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 89. Turku: Turun ammattikorkeakoulu.

Karppi, M.; Tuominen, H.; Eskelinen, A.; Santamäki-Vuori, R. & Rasu, A. (eds.). 2013. Active Ageing Online. Interactive Distance Services for the Elderly on the Baltic Islands.Malmivirta, H. 2013. Muistin menestykseksi. Teoksessa K. Virjonen (toim.) Muistin ongelmat – Toimiva palvelukokonaisuus ehkäisystä hoitoon.

Salonen, Kari. 2013. Näkökulmia Tutkimukselliseen ja toiminnalliseen opinnäytetyöhön. Opas opiskelijoille, opettajille ja TKI -henkilöstölle. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 72. Turku: Turun ammattikorkeakoulu.

Malmivirta, H & Taivainen A. (toim). 2012. Merkittävien ihmisten yhteiskunta. Hymykuopat –hanke kunnan tarpeisiin vastaajana. Salo: Sälekarin kirjapaino.

Malmivirta, Helena. 2011. Taide siltana sosionomiksi (AMK) kasvamiselle. Toimintatutkimus taide- ja ilmaisuaineiden kehittämisestä postmodernin taidekasvatuksen suuntaan Oulun seudun ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa vuosina 2001–2004. Acta Universitatis Tamperensis 1629. Tampere: Juvenes Print.