Sivu päivitetty 23.12.2019
Ensihoitaja (AMK)

Ensihoitaja (AMK)

Ensihoitajana toimit itsenäisesti ensihoitotyön asiantuntijana hoitaessasi potilaita ja toteuttaessasi samalla lääkärin ohjeiden mukaista potilaalle määrättyä lääketieteellistä hoitoa. Ensihoitotyö on luonteeltaan yhteisöllistä ja julkista. Ensihoitajana työskentelet osana ensihoitoketjua, tiiviissä yhteistyössä muun muassa hätäkeskuksen, pelastuslaitoksen ja poliisin kanssa. 

Ensihoitajakoulutus sisältää sairaanhoitajakoulutuksen, joten ensihoitaja voi toimia myös sairaanhoitajana. Voit työskennellä terveyskeskuksissa, sairaaloissa ja muissa hoitolaitoksissa, ensihoitoyksiköissä, lääkäriasemilla, terveysalan järjestöissä sekä itsenäisenä yrittäjänä. 

Ensihoitajan ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Tutkinnon suoritettuasi voit hakea ammattioikeuksia Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta. 

Erilaisia tapoja opiskella

Ammattikorkeakouluopiskelussa korostuu vahva työelämäyhteys, mikä tarkoittaa työelämän toimintatapojen soveltamista jo opiskeluvaiheessa. Turun AMK:ssa opetus perustuu innovaatiopedagogiikkaan. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelet monipuolisesti eri menetelmin itsenäisesti, ryhmissä, projekteissa, harjoitustilanteissa ja käytännön työssä. 

Perinteinen opettajajohtoinen ja luentopainotteinen opetustyyli on ammattikorkeakouluopinnoissa huomattavasti vähäisempää kuin esimerkiksi lukiossa. Opinnot sisältävät paljon projektimuotoista oppimista, jossa keskeistä on ryhmä- ja verkkotyöskentely. Lisäksi opintoihin kuuluu simulaatio-opetusta, itsenäistä opiskelua ja harjoittelua.

Harjoittelu on kiinteä osa ensihoitajaopintoja. Suoritat osan harjoittelusta ammattikorkeakoulun tiloissa erilaisissa luokka- ja simulaatioharjoituksissa. Perustaidot opittuasi voit siirtyä harjoitteluun aidoissa hoitotilanteissa ja -tiloissa. 

Lue lisää erilaisista simulaatio- ja harjoitustilanteista:

Traumasimulaatiossa on tosi kyseessä
Turun ammattikorkeakoulun opetustiloissa on käytössä aidon veroiset hoitotilat leikkaussaleineen. Tiloissa järjestetään mm. traumasimulaatiota, joissa opiskelijat harjoittelevat onnettomuuteen joutuneen traumapotilaan hoitoa.

Alueellisena yhteistyönä harjoitellaan onnettomuustapauksia
Keväällä 2016 toteutetussa Kolari-suuronnettumuusharjoituksessa mukana oli myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilökuntaa sekä yliopiston opiskelijoita. Ensihoitajaopiskelijoiden rooli harjoituksessa määrittyi opiskeluvaiheen mukaan: valmistumassa olevat opiskelijat pääsivät harjoittelemaan johtotehtäviä ja opintonsa juuri aloittaneet toimivat tilanteessa potilaina.