Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 11.3.2021
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, kliininen asiantuntijuus

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, kliininen asiantuntijuus

Sosiaali- ja terveysalan Master-tutkinnon avulla syvennät ammatillista osaamistasi työelämässä hankkimasi kokemuksen jälkeen. Kliinisen asiantuntijuuden koulutus luo valmiuksia toimia itsenäisesti kliinistä erityisosaamista vaativissa laajennetuissa asiantuntijatehtävissä.

Kliinisen asiantuntijan koulutuksessa on yhteishauittain vaihtuva alakohtainen profiili. Syksyllä 2021 alkavassa koulutuksessa (kevään 2021 yhteishaku) on mahdollisuus valita yksi kahdesta profiilista, joita ovat Mielenterveys- ja päihdetyö sekä Kansansairaudet ja omahoito.

Mielenterveys- ja päihdetyön opinnot antavat edellytyksiä mielenterveys- ja päihdetyön sekä -palveluiden uudistamiseen ja kehittämiseen ihmislähtöisesti ja näyttöön perustuen hoidon eri toiminta-alueilla. Kansansairaudet ja omahoito -opinnot luovat valmiuksia uudistaa ja kehittää kansansairauksia sairastavan potilaan sekä hänen läheistensä palveluita ihmislähtöisesti ja näyttöön perustuen kansansairauksien hoidon ja ehkäisyn eri toiminta-alueilla.

Kliinisen asiantuntijuuden koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia ja sen Professional Excellence -polkua. Koulutus johtaa Master-tutkintoon eli ylempään AMK-tutkintoon, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteritutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaiselle, joka on suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon, esim. AMK-tutkinnon, tai sosiaali- ja terveyssalan opistoasteen tutkinnon Suomessa sekä hankkinut tutkinnon suorittamisen jälkeen kahden vuoden työkokemuksen alalta. (Katso tarkemmat tiedot pohjakoulutusvaatimuksista ja hakukelpoisuudesta Opintopolusta .)

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Lähiopetusta on keskimäärin kerran kuukaudessa yhden tai kahden päivän jaksoina. Henkilökohtaisten opintojaksovalintojen myötä lähipäiviä voi olla enemmänkin. Lähiopetus muodostuu ohjauksesta, opintojaksoihin orientoivista asiantuntijaluennoista ja seminaarityöskentelystä. Lähiopetuksen lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista ja itsenäisestä työskentelystä.

Moniammatillisuus näkyy vahvasti sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa. Opiskelu tapahtuu moniammatillisessa ryhmässä, joka koostuu eri sosiaali- ja terveysalan osa-alueiden ammattilaisista. Turun AMK:n Master Schoolin opiskelijana verkostoidut myös muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Lisäksi saat käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana. 

Syvennä asiantuntijuuttasi valitsemasi profiilin kautta

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto on laajuudetaan 90 opintopistettä ja koulutuksen suunniteltu kesto on 2 vuotta. Tutkinto muodostuu ydinosaamisesta (40 op), laajentavasta osaamisesta (20 op) ja opinnäytetyöstä (30 op). Ydinosaaminen koostuu kaikille yhteisistä opinnoista ja syventävistä koulutuskohtaisen profiilin mukaisista opinnoista. Laajentava osaaminen sisältää vapaasti valittavat opinnot. Syventävät opinnot tukevat vaativan asiantuntijaosaamisen kehittymistä sekä opinnäytetyön tekemistä. Opinnäytetyö toteutuu pääsääntöisesti projektina ja on työelämän käytäntöjä kehittävä.

Syksyllä 2021 alkavan koulutuksen profiileina ovat Mielenterveys- ja päihdehoitotyö sekä Omahoito ja kansansairaudet:

Mielenterveys- ja päihdehoitotyöhön liittyvien syventävien ammattiopintojen keskeisenä sisältönä ovat: asiantuntijana kehittyminen mielenterveys- ja päihdetyössä sekä näyttöön perustuva mielenterveyden edistäminen. Muita sisältöjä ovat mm. mielenterveys- ja päihdetyön asiakaslähtöisen hoitoprosessin kehittäminen, kansainvälinen mielenterveys- ja päihdetyö sekä mielenterveys- ja päihdetyön erityiskysymykset. Syventävät ammattiopinnot järjestetään yhteistyössä Turun AMK:n, TAMKin, SAMKin ja JAMKin kanssa. Opintoihin voi sisältyä omakustanteista matkustusta eri paikkakunnille.

Omahoito ja kansansairaudet -koulutuksen syventävien ammattiopintojen keskeisiä sisältöjä ovat kliininen asiantuntijuus ja päätöksenteko kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa, asiakkaan ohjaaminen, digitaaliset palvelut ja teknologian hyödyntäminen sekä potilasturvallisuuden ja lääkehoidon kehittäminen. 

Keskeinen osa Master-opintoja on opinnäytetyö, joka toteutetaan kehittämisprojektina esimerkiksi omalle työpaikalle. Opiskelijana toimit kehittämishankkeen projektipäällikkönä, tiiviissä yhteistyössä opettajatuutorin ja työelämämentorin kanssa. Sekä opinnäytetyöstä että muista oppimistehtävistä on hyötyä myös työnantajalle, sillä oppimistehtävät voidaan soveltaa oman työn ja työpaikan kehittämiseen.

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistuttuasi olet kehittänyt työelämää opinnäytetyösi avulla, laajentanut verkostojasi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen. 

Sosiaali- ja terveysalan Master-koulutuksesta valmistuttuasi voit toimia erilaisissa vaativissa, kansallisissa tai kansainvälisissä asiantuntija-, kehittämis- ja johtamis- sekä opetustehtävissä sosiaali- ja terveysalalla. Kliinisen asiantuntijuuden koulutuksessa saavutettava osaaminen on suunniteltu vastaamaan kansainvälisen laajavastuisen kliinisen asiantuntijuuden (Advanced Clinical Practice) osaamistavoitteita. Laajavastuisen asiantuntijan roolissa tunnusomaisia piirteitä ovat aikaisempaa itsenäisempi työrooli, koordinointi- ja konsultaatiotehtävät sekä näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen omassa työssä ja työyhteisössä. Lue lisää: Koulutuksella vastataan työelämän vaatimuksiin