Sivu päivitetty 23.12.2019
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, kliininen asiantuntijuus

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, kliininen asiantuntijuus

Sosiaali- ja terveysalan Master-tutkinnon avulla syvennät ammatillista osaamistasi työelämässä hankkimasi kokemuksen jälkeen. Kliinisen asiantuntijuuden koulutuksessa valitset yhden neljästä profiilista, joita ovat bioanalytiikka, mielenterveys- ja päihdetyö, radiografia ja syövän hoito. Koulutus luo valmiuksia toimia itsenäisesti kliinistä erityisosaamista vaativissa laajennetuissa asiantuntijatehtävissä sekä uudistaa ja kehittää oman asiantuntijaprofiilin alan palveluita ja työtä.

Kliinisen asiantuntijuuden koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia ja sen Professional Excellence -polkua. Koulutus johtaa Master-tutkintoon eli ylempään AMK-tutkintoon, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteritutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaiselle, joka on suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon, esim. AMK-tutkinnon, tai sosiaali- ja taverysalan opistoasteen tutkinnon Suomessa sekä hankkinut tutkinnon suorittamisen jälkeen kahden vuoden työkokemuksen alalta. (Katso tarkemmat tiedot pohjakoulutusvaatimuksista ja hakukelpoisuudesta Opintopolusta.)

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Lähiopetusta on keskimäärin kerran kuukaudessa yhden tai kahden päivän jaksoina. Se muodostuu henkilökohtaisesta ja pienryhmäohjauksesta, opintojaksoihin orientoivista asiantuntijaluennoista ja seminaarityöskentelystä. Lähiopetuksen lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista ryhmä- ja projektitöistä.

Moniammatillisuus näkyy vahvasti sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa. Opiskelu tapahtuu moniammatillisessa ryhmässä, joka koostuu eri sosiaali- ja terveysalan osa-alueiden ammattilaisista. Turun AMK:n Master Schoolin opiskelijana verkostoidut myös muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Lisäksi saat käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana. 

Syvennä asiantuntijuuttasi bioanalytiikassa, mielenterveys- ja päihdetyössä, radiografiassa tai syövän hoidossa

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto on laajuudetaan 90 opintopistettä ja koulutuksen suunniteltu kesto on 2 vuotta. Tutkinto muodostuu ydinosaamisesta (40 op), laajentavasta osaamisesta (20 op) ja opinnäytetyöstä (30 op). Ydinosaaminen koostuu kaikille yhteisistä opinnoista ja syventävistä kliinisen asiantuntijuuden ja valitun profiilin mukaisista opinnoista. Laajentava osaaminen sisältää vapaasti valittavat opinnot. 

Opintojen sisällöllinen painotus valitaan hakuvaiheessa (1., 2., 3. ja 4. toive) seuraavista profiileista: 

Bioanalytiikka: Bioanalytiikan kliininen asiantuntija tunnistaa asiakkaan laboratoriopalvelutarpeet, suunnittelee ja uudistaa laadukkaita laboratoriopalveluita, jotka edistävät hyvää asiakas- ja potilaskokemusta kustannustehokkaasti ja turvallisesti. Kliininen asiantuntija tekee aloitteita uusista, näyttöön perustuvista laboratoriomenetelmistä sekä suunnittelee ja toteuttaa niitä moniammatillisessa yhteistyössä. Hän on mukana asiantuntijana päätettäessä uusista hankinnoista ja kehittämiskohteista.

Mielenterveys- ja päihdetyö: Koulutuksessa saavutettava osaaminen vastaa kansainvälisen laajavastuisen asiantuntijan (Nurse Practitioner, Advanced Practice Nurse, Advanced Clinical Practitioner) osaamistavoitteita. Mielenterveys- ja päihdetyön kliininen asiantuntija toimii itsenäisesti kliinistä erityisosaamista vaativissa laajennetuissa asiantuntijatehtävissä, uudistaa ja kehittää mielenterveys- ja päihdetyötä sekä palveluita ihmislähtöisesti ja näyttöön perustuen hoidon eri toiminta-alueilla.

Radiografia: Radiografian kliininen asiantuntija toimii turvallisuuskulttuurin, säteilyn käytön, annosoptimoinnin ja kuvanlaadun asiantuntijana. Hän uudistaa ja kehittää potilaan sekä hänen läheistensä palveluita ihmislähtöisesti ja näyttöön perustuen kliinisen radiografian eri toiminta-alueilla. Laajavastuisen asiantuntijan roolissa tunnusomaisia piirteitä ovat itsenäisempi työrooli, koordinaatio- ja konsultaatiotehtävät sekä näyttöön perustuva toiminnan kehittäminen omassa työssä ja työyhteisössä.

Syövän hoito: Koulutuksessa saavutettava osaaminen vastaa kansainvälisen laajavastuisen asiantuntijan (Nurse Practitioner, Advanced Practice Nurse, Advanced Clinical Practitioner) osaamistavoitteita. Syövän hoidon kliininen asiantuntija toimii itsenäisesti kliinistä erityisosaamista vaativissa laajennetuissa asiantuntijatehtävissä, uudistaa ja kehittää syöpäpotilaan sekä hänen läheistensä palveluita ihmislähtöisesti ja näyttöön perustuen syövän hoidon eri toiminta-alueilla. Laajavastuisen asiantuntijan roolissa tunnusomaisia piirteitä ovat itsenäisempi työrooli, koordinaatio- ja konsultaatiotehtävät sekä näyttöön perustuva toiminnan kehittäminen omassa työssä ja työyhteisössä. Keskeistä on tunnistaa syöpäpotilaan hoidon tarpeet, palvelukokonaisuus sekä hallita palvelunohjaus asiakkaan ja hänen läheistensä tarpeisiin vastaamisessa

Keskeinen osa Master-opintoja on opinnäytetyö, joka toteutetaan kehittämisprojektina esimerkiksi omalle työpaikalle. Opiskelijana toimit kehittämishankkeen projektipäällikkönä, tiiviissä yhteistyössä opettajatuutorin ja työelämämentorin kanssa. Sekä opinnäytetyöstä että muista oppimistehtävistä on hyötyä myös työnantajalle, sillä oppimistehtävät voidaan soveltaa oman työn ja työpaikan kehittämiseen.

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistuttuasi olet kehittänyt työelämää opinnäytetyösi avulla, laajentanut verkostojasi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen. 

Sosiaali- ja terveysalan Master-koulutuksesta valmistuttuasi voit toimia erilaisissa vaativissa, kansallisissa tai kansainvälisissä asiantuntija-, kehittämis- tai johtamistehtävissä sosiaali- ja terveysalalla. Koulutuksessa saavutettava osaaminen vastaa kansainvälisen laajavastuisen asiantuntijan (Nurse Practitioner, Advanced Practice Nurse, Advanced Clinical Practitioner) osaamistavoitteita. Laajavastuisen asiantuntijan roolissa tunnusomaisia piirteitä ovat aikaisempaa itsenäisempi työrooli, koordinointi- ja konsultaatiotehtävät sekä näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen omassa työssä ja työyhteisössä.