Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 4.11.2021
Kulttuurialan ylempi AMK-tutkinto, media- ja kulttuuriyrittäjyys

Kulttuurialan ylempi AMK-tutkinto, media- ja kulttuuriyrittäjyys

Media- ja kulttuuriyrittäjyyden koulutuksen tavoitteena on kehittää kulttuurialan yrittäjyyden muotoja ja käytäntöjä. Kyseessä on ensimmäinen kulttuurialan Master-koulutus, jossa nimenomaan yrittäjyys on opintojen keskeinen sisältö. Koulutus antaa median, taiteen ja kulttuurin osaajille valmiudet kehittää omasta ammatillisesta ydinosaamisestaan ja luovista ideoistaan liiketoimintaa.

Media- ja kulttuuriyrittäjyyden koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia ja sen Professional Excellence -polun koulutustarjontaa. Koulutuksen toteutuksesta vastaa Turun AMK:n Taideakatemia. Koulutus johtaa Master-tutkintoon eli ylempään AMK-tutkintoon, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteritutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Koulutus on suunnattu työelämässä pätevöityneille media-alan ja kulttuurialan ammattilaisille ja asiantuntijoille, jotka ovat kiinnostuneita oman yritystoiminnan käynnistämisestä tai kehittämisestä. Aikaisempi kokemus itsensä työllistämisestä esimerkiksi freelancerina tarjoaa hyvän lähtökohdan koulutukseen hakeutumiselle ja siitä hyötymiselle.

Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on Suomessa tai ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto tai Suomessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tai opistoasteen tutkinto. Lisäksi edellytetään kahden vuoden työkokemusta kulttuurialan työelämästä, yrittäjyydestä tai taiteellisesta työskentelystä tutkinnon valmistumisen jälkeen. Katso tarkemmat hakukelpoisuus- ja pohjakoulutusvaatimukset Opintopolusta.

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Lähiopetuksen lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista ryhmä- ja projektitöistä.

Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Koulutuksen aikana verkostoidut niin oman kuin muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Saat myös käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana. Media- ja kulttuuriyrittäjyyden koulutuksessa toimitaan mahdollisimman paljon yhteistyössä myös Taideakatemian laajojen kansallisten ja kansainvälisten verkostojen sekä opiskelijoiden omien verkostojen kanssa. 

Koulutuksessa kehität omaa yrittäjäidentiteettiäsi ja liiketoimintakonseptiasi

Media- ja kulttuuriyrittäjyyden opinnoissa keskitytään erityisesti oman yrittäjäidentiteetin ja liiketoimintaidean kehittämiseen. Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä ja se on suunniteltu suoritettavaksi 1,5 vuodessa. 

Tutkinnon ydinosaaminen rakentuu kahdesta moduulista: Tulevaisuuden tekijät (10 op) sekä Liiketoimintakonseptin kehittäminen (10 op). Tutkintoon kuuluva Opinnäytetyö (30 op) muodostuu kehittämishankkeesta (25 op) ja sen suunnittelua ja toteutusta tukevista tutkimus- ja kehittämismenetelmien opinnoista (5 op). Lisäksi tutkintoon sisältyy vapaasti valittavia opintoja (10 op).

Kaikille yhteisissä opinnoissa opitaan

  • analysoimaan toimintaympäristön muutoksia ja ennakoimaan tulevaisuuden kehityskulkuja,
  • reflektoimaan ja kehittämään tietoisesti ja tavoitteellisesti omaa ammatillista toimintaa ja yrittäjäidentiteettiä,
  • kehittämään tuotteita, palveluita ja/tai liiketoimintakonsepteja asiakas- ja käyttäjälähtöisin menetelmin,
  • tuotteistamaan ja kaupallistamaan luovia ideoita.

Vapaasti valittaviin opintoihin opiskelija voi valita osaamistaan laajentavia tai syventäviä opintojaksoja Turun AMK:n opintotarjonnasta. Osa näistä toteutuu päiväopetuksena. Vapaasti valittavia opintoja voi tehdä myös muissa korkeakouluissa.

Keskeinen osa Master-tutkintoja on opinnäytetyö. Media- ja kulttuuriyrittäjyyden opinnäytetöiden tavoitteena on opiskelijan oman yritystoiminnan kehittäminen. Opinnäytetyön suunnittelua ja toteutusta tuetaan kehittämistyön menetelmäopinnoilla. Tämä voi opiskelijan tilanteesta riippuen tarkoittaa esimerkiksi liikeidean, liiketoiminnan mahdollistavan tuote- tai palvelukonseptin tai prototyypin kehittämistä, uuden yritystoiminnan käynnistämistä, tai jo olemassa olevan yrityksen toiminnan kehittämistä valitulla osa-alueella. Opinnäytetyön kehittämishanke voi olla myös toimeksianto asiakkaalle.

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistuttuasi olet kehittänyt työelämää ja omaa yritystoimintaasi opinnäytetyösi avulla, laajentanut verkostojasi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen. 

Media- ja kulttuuriyrittäjyyden koulutuksesta valmistuu hyvin verkostoitunut, innovatiivinen, tiimityön sekä käyttäjä- ja asiakaslähtöiset kehittämisprosessit hallitseva osaaja ja asiantuntija. Koulutuksesta valmistuvalla on hyvät valmiudet työllistää itsensä yrittäjänä ja tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös perinteisen mediasektorin ja kulttuuri-instituutioiden ulkopuolella. Koulutuksen tarjoamasta vahvasta kehittäjäosaamisesta on hyötyä myös asiantuntijatehtävissä työsuhteessa toimiessa.