Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 26.3.2021
Sosionomi (AMK)

Sosionomi (AMK)

Monimuotokoulutus, Turku

Sosionomi on sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen ammattilainen, joka on kiinnostunut ihmisten tukemisesta, kasvatuksesta, ohjaamisesta ja auttamisesta. Opit asiakastyötä, ihmisen kasvun ja kehityksen lähtökohtia, varhaiskasvatusta, lastensuojelua, aikuissosiaalityötä, toiminnallisia menetelmiä, palvelujärjestelmää ja lainsäädäntöä. Tutustut yksilön ja yhteiskunnan väliseen suhteeseen reflektiivisen, tutkivan, kehittävän ja innovatiivisen työotteen sekä projektitoiminnan kautta. Perehdyt lähijohtamiseen, yritystoimintaan sekä kansainvälisyyteen. 

Sosiaalialan koulutus antaa hyvät valmiudet työelämään. Sosionomi työskentelee usein aikuissosiaalityön, sosiaalisen kuntoutuksen, sosiaaliohjauksen ja varhaiskasvatuksen tehtävissä. Sosionomit toimivat erilaisilla tehtävänimikkeillä

 • työvoima- tai kuntoutuspalveluissa
 • vammais-, nuoriso- tai vanhustyössä
 • päihde- tai mielenterveystyössä
 • maahanmuuttajatyössä 
 • lastensuojelupalveluissa
 • rikosseuraamusalan työssä
 • oppilas- ja opiskelijahuollossa.

Sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen ammatillisen henkilöstön kelpoisuuttaa ja pätevyyttä määritellään lainsäädännöllä: Sosionomi (AMK) tutkinnon suorittaneena haet Valviralta oikeutta toimia sosiaalialan ammattihenkilönä. Osa opiskelijoista suorittaa varhaiskasvatuksen opinnot, jotka oikeuttavat varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuteen. Sosionomitutkinto antaa pätevyyden myös joihinkin Kelan, seurakunnan, työvoimahallinnon ja järjestöjen tehtäviin. 

Valinnaisilla opinnoilla syvennyt haluamaasi tehtäväkokonaisuuteen

Sosionomikoulutus sisältää perus-, ammatti- ja vapaasti valittavia opintoja sekä harjoittelun ja opinnäytetyön. Opintoihin sisältyy teoreettista ja käytännöllistä opiskelua. Harjoittelut liittyvät teoriaopintoihin ja niissä opiskellaan mm. sosiaalialan asiakastyötä, esimiestyötä sekä projekti- ja kehittämistyötä.

Alkuvaiheen opinnot antavat laaja-alaisen pohjan sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen työhön. Opintojen myöhemmässä vaiheessa valitset valinnaisia ammattiopintoja, joissa syvennyt kahteen haluamaasi kokonaisuuteen: 

 • Varhaiskasvatustyössä saat valmiudet toimia varhaiskasvatuksen kasvatus- ja ohjaustehtävissä sekä erityisen tuen tarpeessa olevien lasten, nuorten ja perheiden kanssa. Löydät oman asiantuntijaroolisi suuntaamalla opintojasi haluamasi asiakasryhmän kanssa työskentelyyn. 
 • Lastensuojelutyössä toimit lastensuojelun ja perhetyön kasvatus- ja ohjaustehtävissä sekä erityisen tuen tarpeessa olevien lasten, nuorten ja perheiden kanssa. 
 • Sosionomi aikuistyössä -ammattiopinnoissa keskityt sosiaalipalvelujen ja sosiaaliohjauksen tuottamiseen, kehittämiseen ja johtamiseen. Syvennät aikuissosiaalityön ja palvelujärjestelmän osaamistasi sekä pystyt ohjaamaan asiakasta palvelujärjestelmän hyödyntämisessä ja arjessa selviytymisessä. 
 • Toiminnallisissa menetelmissä opit uusia ja innovatiivisia työskentelytapoja, jotka mahdollistavat toiminnan yksilöiden, ryhmien, tiimien, yhteisöjen ja organisaatioiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Toiminnalliset menetelmät antavat sinulle välineitä työskentelyyn koulukuraattorin tehtävissä, monikulttuurisessa ympäristössä sekä lasten, nuorten ja heidän perheidensä parissa.

Monimuotokoulutuksessa opiskellaan monimuotoisin opetusmenetelmin. Lähiopetuspäivien määrä vaihtelee opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Pääsääntöisesti ydinosaamisen opintoja on lähiopetuksena päiväaikaan yhtenä päivänä viikossa ja laajenevan osaamisen opintoja yhtenä tai kahtena päivänä viikossa. Lähiopetuksen lisäksi opiskelet itsenäisesti. Itsenäinen opiskelu sisältää esimerkiksi työskentelyä verkossa, kirjallisuuteen perehtymistä ja oppimistehtävien tekoa. Harjoittelu on kokopäiväistä opiskelua ja toteutuu yhtenäisinä jaksoina.

Turun ammattikorkeakoulun pedagoginen lähtökohta on innovaatiopedagogiikassa. Se tarkoittaa innovatiivisia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä, opintojen vaihtoehtoisia suoritustapoja, joustavaa opetussuunnitelmaa, tiivistä työelämäyhteistyötä, kansainvälisyyttä ja yrittäjämäistä toimintaa. 

Seuraava hakuaika koulutukseen ei ole tiedossa.

Taitteessa -sarjassa seurataan opiskelijoiden arkea

Turun AMK:n Taitteessa-sarjassa pääset tutustumaan opiskelijaelämään. Sarjassa on mukana Noora, 2. vuoden sosionomiopiskelija. Noora opiskelee sosionomiksi monimuotokoulutuksessa ja suorittaa harjoittelunsa ulkomailla. Seuraa Nooran ja muiden opiskelijoidemme arkea YouTube-kanavallamme: