Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 10.11.2020
Sosionomi (AMK)

Sosionomi (AMK)

Monimuotokoulutus, Salo

Sosionomi on sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen ammattilainen joka on kiinnostunut ihmisten tukemisesta, kasvatuksesta, ohjaamisesta ja auttamisesta. Sosionomikoulutuksessa opit muun muassa asiakastyötä, ihmisen kasvun ja kehityksen lähtökohtia, varhaiskasvatusta, lastensuojelua, aikuissosiaalityötä, toiminnallisia menetelmiä, palvelujärjestelmää ja lainsäädäntöä.

Valmistuttuasi voit sijoittua julkisen, yksityisen tai järjestön tarjoamaan sosiaalialan asiantuntemusta vaativaan työhön. Sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen ammatillisen henkilöstön kelpoisuuttaa ja pätevyyttä määritellään lainsäädännöllä. Sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittanut voi hakea Valviralta oikeutta toimia sosiaalialan ammattihenkilönä. Mikäli tutkintoon valitaan riittävä määrä varhaiskasvatuksen opintoja, opiskelija saa sosionomitutkinnolla varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden. Sosionomitutkinto antaa pätevyyden myös joihinkin Kelan, seurakunnan, työvoimahallinnon ja järjestöjen tehtäviin.

Monimuotokoulutuksessa opiskelet joustavasti, myös työn ohessa.

Valinnaisilla opinnoilla syvennyt haluamaasi tehtäväkokonaisuuteen

Sosionomikoulutus sisältää perus-, ammatti- ja vapaasti valittavia opintoja sekä harjoittelun ja opinnäytetyön. Opintoihin sisältyy teoreettista ja käytännöllistä opiskelua. Harjoittelut liittyvät teoriaopintoihin ja niissä opiskellaan mm. sosiaalialan asiakastyötä ja projektityötä.

Sosionomikoulutuksen monimuotototeutuksen ryhmässä opiskelet monimuotomenetelmiä hyväksi käyttäen. Lähiopetusta on perusopintojen aikana pääsääntöisesti yhtenä päivänä viikossa Turun AMK:n tiloissa Salon IOT-campuksella. Valinnaisten ammattiopintojen ja opinnäytetyön aikana lähiopetusta on yhtenä tai kahtena päivänä viikossa Turussa sijaitsevilla kampuksilla.

Lähiopetuksen lisäksi opintoihin kuuluu itsenäistä opiskelua ja harjoittelua työelämälähtöisissä projekteissa, palvelutoiminnassa ja työpaikoilla.

Alkuvaiheen opinnot antavat laaja-alaisen pohjan sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen työhön. Opintojen myöhemmässä vaiheessa valitset valinnaisia ammattiopintoja, joissa syvennyt haluamaasi tehtäväkokonaisuuteen: 

Varhaiskasvatustyön opinnoissa saat valmiudet toimia varhaiskasvatuksen kasvatus- ja ohjaustehtävissä sekä erityisen tuen tarpeessa olevien lasten, nuorten ja perheiden kanssa. Löydät oman asiantuntijaroolisi suuntaamalla opintojasi haluamasi asiakasryhmän kanssa työskentelyyn. Opiskelussa perehdyt työelämälähtöisesti varhaiskasvatustyön kehittämiseen.

Lastensuojelutyössä toimit lastensuojelun ja perhetyön kasvatus- ja ohjaustehtävissä sekä erityisen tuen tarpeessa olevien lasten, nuorten ja perheiden kanssa. Löydät oman asiantuntijaroolisi suuntaamalla opintojasi haluamasi asiakasryhmän kanssa työskentelyyn. Opiskelussa perehdyt työelämälähtöisesti lapsi-, nuoriso- ja perhetyön kehittämiseen. Valmistuttuasi voit toimia esimerkiksi lastensuojelutyön, erityisnuorisotyön, koulujen oppilashuoltotyön, lastenkotien ohjaajan tai perhetyöntekijän tehtävissä. 

Sosionomi aikuistyössä keskityt sosiaalipalvelujen ja sosiaaliohjauksen tuottamiseen, kehittämiseen ja johtamiseen. Syvennät aikuissosiaalityön ja palvelujärjestelmän osaamistasi sekä pystyt ohjaamaan asiakasta palvelujärjestelmän hyödyntämisessä ja arjessa selviytymisessä. Valmistuttuasi voit työskennellä esimerkiksi sosiaaliturvatehtävissä, työvoimapalveluissa, kuntoutus-, vammais-, vanhus-, päihde- ja mielenterveystyön sekä rikosseuraamistyön tehtävissä. 

Toiminnallisissa menetelmissä opit uusia ja innovatiivisia työskentelytapoja, jotka mahdollistavat toiminnan yksilöiden, ryhmien, tiimien, yhteisöjen ja organisaatioiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Toiminnalliset menetelmät antavat sinulle välineitä työskentelyyn koulukuraattorin tehtävissä, monikulttuurisessa ympäristössä sekä lasten, nuorten ja heidän perheidensä parissa. Valmistuttuasi työtehtäviäsi voivat olla sosiaalialan kasvatus-, ohjaus-, suunnittelu- ja kehittämistehtävät esimerkiksi koulujen kuraattorityössä, nuorisotyössä ja maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä.

Taitteessa -sarjassa seurataan opiskelijoiden arkea

Turun AMK:n Taitteessa-sarjassa pääset tutustumaan opiskelijaelämään. Sarjan toisella kaudella oli mukana Noora, 2. vuoden sosionomiopiskelija. Noora opiskelee sosionomiksi monimuotokoulutuksessa ja suoritti harjoittelunsa ulkomailla. Seuraa Nooran ja muiden opiskelijoidemme arkea YouTube-kanavallamme: