Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 20.2.2023
Aistimodulaation hyödyntäminen ikääntyneiden ja muistisairaiden parissa toimintaterapian näkökulmasta

Aistimodulaation hyödyntäminen ikääntyneiden ja muistisairaiden parissa toimintaterapian näkökulmasta

Koulutuksessa perehdytään aistimodulaatioon ja sen hyödyntämiseen ikääntyneiden ja muistisairaiden asiakkaiden toimintaterapiassa. Koulutus antaa tietoa ja konkreettisia työkaluja aistimodulaatiolähestymistavan hyödyntämiseen omassa työssä

Aistimodulaatio on terapeuttisessa käytössä interventio, jonka avulla on mahdollista muuttaa omaa olotilaa. Kansainvälisesti aistimodulaatiota hyödynnetään kuntoutusalan ammattilaisten toimesta mm. psykiatristen asiakkaiden ja ikääntyneiden hoidossa ja kuntoutuksessa. Aistitiedon käsittelyn haasteet vaikuttavat jokapäiväiseen elämään ja elämänlaatuun. 

 Aistimodulaatio on näyttöön perustuva terapeuttinen interventio, joka perustuu aistien hyödyntämiseen asiakkaan voinnin (mm. ahdistuneisuus, aggressiivisuus, masentuneisuus, psykoottisuus, vireystila) muuttamiseksi. Sitä on hyödynnetty erityisen paljon pakon vähentämiseksi psykiatrisissa sairaaloissa. Lisäksi aistimodulaatiota voidaan hyödyntää esimerkiksi asiakkaiden kanssa, joilla on keskittymisvaikeuksia, kipuja, haasteita tunteiden säätelyssä tai sosiaalisissa suhteissa. Sen käyttö mahdollistaa turvallisuuden tunteen lisääntymistä, itsesäätelykeinojen oppimista sekä hyvinvoinnin ja motivaation lisääntymistä. 

Aistimodulaation teho perustuu siihen, että sopivien aistimuksien avulla vaikutetaan suoraan keskushermostoon, ja sitä kautta olotilaan.  Aistimodulaation avulla voidaan hillitä ja jopa pysäyttää elimistön stressireaktioita. Tämä on erityisen tärkeää esimerkiksi pitkäaikaissairailla, joiden elimistö on usein jatkuvassa stressitilassa. Aistimodulaatio sopii hyvin myös niille asiakkaille, joiden taidot eivät riitä korkean tason kognitiiviseen prosessointiin, kuten muistisairaille. Lisäksi useilla asiakkailla on haasteita vireystilan säätelyssä, minkä vuoksi esimerkiksi keskustelupainotteiset hoitomuodot eivät ole vaikuttavia. Aistimodulaatiota voidaan hyödyntää osana traumaterapiaa ja se on hyvin asiakaslähtöinen lähestymistapa. 

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu ikääntyneiden ja muistisairaiden asiakkaiden kanssa työskenteleville toimintaterapeuteille. 

Ajankohta

16.-17.11.2023 klo8.15-15.00 Zoom-etäyhteydellä

Sisältö ja toteutus

Koulutuksessa 

  • Käydään läpi teoreettista taustaa aistijärjestelmistä ja aistitiedon prosessoinnista .
  • Esitellään aistimodulaation ja sensorisen integraation teoreettisia viitekehyksiä, joihin menetelmä perustuu. 
  • Opetellaan tunnistamaan aistitiedon käsittelyn häiriöitä ja tyypillisiä aistitiedon käsittelyn haasteita ikääntyneillä ja muistisairailla.
  • Käydään läpi perustietoa siitä, miten aistimusten avulla on mahdollista vaikuttaa olotilaan ja miten terapiassa voidaan tätä tietoa hyödyntää. 
  • Tutustutaan aistitiedon käsittelyyn liittyviin arviointimenetelmiin, joita toimintaterapeutit voivat hyödyntää osana toiminnallisuuden arviointia. 
  • Tutustutaan erilaisiin aistimodulaatiokeinoihin (esimerkiksi aistihuone, aistilaukku, aistimodulaatio-ohjelmat) 

Koulutus on laajuudeltaan 14 oppituntia sisältäen 2 kontaktiopetuspäivää (Zoom).

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.