Sivu päivitetty 5.9.2018
Fysioterapeutin tule-suoravastaanotto 15 op

Fysioterapeutin tule-suoravastaanotto 15 op

Fysioterapeutin suoravastaanotto tarkoittaa, että tule-oireinen aikuinen potilas ohjataan ajanvarauksesta tai hän varaa itse ajan ensikäynnille fysioterapeutin vastaanotolle ilman lähetettä (WCPT 2011). Fysioterapeutti tekee potilaan hoidontarpeen arvion ja jatkotoimenpidesuunnitelman. Suoravastaanotoksi määritellään siten potilaan ensimmäinen käyntikerta.

Suoravastaanottotoiminnassa vaadittavassa osaamisessa korostuu fysioterapeutin ydinosaamisen syventävä tieto tule-sairauksista, fysioterapeuttinen tutkiminen, kliininen päättely reagoiden vakaviin sairauksiin, fysioterapeuttinen johtopäätös, potilaan itsehoidon ja harjoitteiden ohjaus, jatkotutkimusten, terapiatarpeen ja lääkärin konsultaatiotarpeen arviointi sekä moniammatillinen yhteistyö. Suoravastaanottofysioterapeutin tulee hallita Käypä hoidon mukaiset ja tiedenäyttöön pohjautuvat linjaukset potilaan informoinnissa.

Koulutuksen tavoitteet

  • Koulutukseen osallistuvan fysioterapeutin TULE-osaaminen kehittyy niin, että hän pystyy toimimaan lääkäriltä siirrettävissä tehtävissä aikuisten tule-asiakkaiden ensikontaktissa. Fysioterapeutti tekee suoravastaanotolla potilaan hoidon tarpeen arvion ja jatkotoimenpidesuunnitelman.
  • Koulutus kehittää ja syventää tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapeuttista kliinistä tutkimista sekä kliiniseen päättelyyn pohjautuvaa kuntoutusta huomioiden akuuttivaiheen lisäksi jo kroonistuneet vaivat
  • Parantaa valmiutta tuki- ja liikuntaelin-oireiden itsehoidon ja omaharjoitteiden ohjaukseen sekä jatkotutkimusten ja terapiatarpeen arviointiin
  • Koulutuksessa syvennetään myös fysioterapeutin farmakologista osaamista ja työkyvyn arviointia lyhyen sairausloman määrittämisen perusteena

Kohderyhmä/valintakriteerit

Koulutukseen voivat hakea fysioterapeutin tutkinnon suorittaneet henkilöt, joilla on kertynyt työkokemusta tule-sairauksien fysioterapiasta vähintään 2 vuotta. Lisäksi hakijan tulee työskennellä koulutuksen aikana tuki- ja liikuntaelinsairauksien parissa sekä hänen työnantaja on käynnistämässä tai jo toteuttaa fysioterapeutin suoravastaanottotoimintaa.

Opintojen suorittaminen edellyttää lisäksi, että opiskelijalla on mahdollisuus harjoitella ja soveltaa asiakastyössä koulutuksen aikana opiskeltuja asioita.

Sisältö ja toteutus

  • Johdanto 3 op
  • Alaselän, lantiorenkaan ja alaraajan tutkiminen, terveysriskitilanteiden tunnistaminen ja hoidon tarpeen arviointi 5 op
  • Niskan, yläselän ja hartiarenkaan sekä yläraajan tutkiminen, terveysriskitilanteiden tunnistaminen ja hoidon tarpeen arviointi 5 op
  • Kehittämistehtävä 1 op
  • Näyttö 1 op

Koulutus on laajuudeltaan 15 opintopistettä, mikä vastaa Suomen Fysioterapeutit ry:n ja Suomen Fysiatrit ry:n laatiman suosituksen (2017)  mukaista minimilaajuutta. Yksi opintopiste vastaa n. 27 tuntia opiskelijan työtä. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna sisältäen lähiopetusta, ohjattua etäopiskelua mm. verkko-oppimisympäristön avulla sekä itsenäistä työskentelyä. Lähiopetuspäiviä on 15, pääsääntöisesti 1-2 päivää kuukaudessa. Opetusjärjestelyillä tuetaan mahdollisuutta osallistua koulutukseen työn ohella. 

Lähipäivät: 11.12.2018, 22.-23.1.2019, 20.3.2019, 1.-2.4.2019, 16.-17.5.2019, 21.8.2019, 9.-10.9.2019, 10.-11.10.2019  ja 12.-13.11.2019 klo8.00-16.00

Koulutus on suunniteltu ja toteutetaan yhteistyössä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin fysiatrian yksikön kanssa.

AHOT:ointi

Koulutuksessa on mahdollista hyödyntää aikaisemman hankitun osaamisen tunnistamista (AHOT). Aiemmin hankitun osaamisen perusteella voidaan osa koulutuksen kokonaisuuksista hyväksilukea osittain. Koulutusta ei voi saada kokonaisuudessaan hyväksi luettua. Hyväksiluettavien opintojen tulee olla käytynä tai päivitettynä viimeisten viiden vuoden aikana. Osaaminen tulee pystyä todentamaan todistuksin ja osaamisen näytöin. 

Huomioitavaa

Koulutus on 15 opintopisteen kokonaisuus, josta ei voi ostaa yksittäisiä osioita.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.