Sivu päivitetty 25.8.2017
Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus 30 op

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus 30 op

Erikoistumiskoulutuksessa syvennät lastensuojelutyön asiantuntijuuttasi ja saat välineitä toimia lastensuojelun ammattilaisena nykypäivän jatkuvasti muuttuvissa toimintaympäristöissä. Koulutus soveltuu etenkin sosiaalialalla ja lapsi- ja perhepalveluissa työskenteleville ammattilaisille. Koulutuksessa opiskeltavat asiat ovat sovellettavissa omaan työhön, joten saat valmiuksia päivittäisen työsi ja työyhteisösi toiminnan kehittämiseen.

Erikoistumiskoulutukset on uusi täydennyskoulutusmuoto. Ne on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja tarkoitettu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Opinnot voi suorittaa työn ohella.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sosionomi AMK ja muun soveltuvan korkeakoulututkinnon (esim. sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, opettaja, lastentarhanopettaja) tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille. Ammatillinen perustutkinto (esim. lähihoitaja) ei anna hakukelpoisuutta.

Hakijoilta odotetaan työkokemusta lapsi- ja perhepalveluista (etenkin lastensuojelutyöstä) sekä kiinnostusta kehittää integratiivisia lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluita lastensuojelullisesta näkökulmasta.

Tavoitteet

Koulutuksen käytyään opiskelija

 • on perehtynyt lastensuojelun teoreettiseen, tutkittuun ja ammatilliseen tietoon
 • hallitsee lastensuojelun asiakastyöprosessin ja osaa työskennellä lastensuojelun asiantuntijatehtävissä lapsille, nuorille sekä vanhemmille/perheille suunnatuissa monialaisissa ja moniammatillisissa palveluverkostoissa
 • osaa käyttää lasten, nuorten ja vanhempien/perheen osallisuutta vahvistavia työmenetelmiä ja -käytäntöjä lastensuojelutyön ehkäisevissä, avohuollon ja korjaavissa palveluissa
 • osaa kehittää lastensuojelun palveluja sekä lastensuojelutyön työmuotoja, -menetelmiä ja käytäntöjä

Sisältö

Koulutus sisältää seitsemän opintojaksoa:

 • Lapset, nuoret ja perheet yhteiskunnassa - eettisesti kestävä lastensuojelutyö muuttuvassa yhteiskunnassa 3 op
 • Asiakasprosessi lastensuojelutyössä 5 op
 • Osallistavat asiakastyön menetelmät ja käytännöt lastensuojelutyössä 2 op
 • Kriisi- ja traumatyö lastensuojelussa 5 op
 • Ehkäisevän lastensuojelutyön työmenetelmät ja -käytännöt 5 op
 • Lastensuojelutyön avohuollon ja sijaishuollon työmenetelmät ja -käytännöt 5 op
 • Palvelujen, työmuotojen, -menetelmien ja -käytäntöjen kehittäminen lastensuojelutyössä 5 op

Opintojaksot täydentävät toisiaan. Opintojaksojen sisällöissä painottuu lastensuojelutyön työmuodot, -menetelmät ja -käytännöt sekä niiden kehittäminen. Lisäksi korostuu monialaisten ja moniammatillisten verkostojen hyödyntäminen ja aktiivinen yhteistyö lastensuojelutyössä. Yksi opintopiste (1 op) tarkoittaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

Hyväksytysti suoritettuja erikoistumisopintoja voidaan soveltuvin osin hyväksilukea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtavissa opinnoissa, mikäli ne täyttävät hyväksiluettavan opinnon osaamistavoitteet. Päätöksen hyväksilukemisesta tekee vastaanottava korkeakoulu.

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, joihin sisältyy lähiopetuspäiviä, itsenäistä etätyöskentelyä (mm. verkko-oppimisympäristössä), vertaisryhmätyöskentelyä ja yksilöohjausta. Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Opinnot järjestetään yhteistyössä Diakonia-, Hämeen, Novia- ja Vaasan ammattikorkeakoulujen kanssa.

Lähiopetus

 • 31.8.-1.9.2017
 • 5.-6.10.2017
 • 9.-10.11.2017
 • 11.-12.1.2018
 • 8.-9.3.2018
 • 19.-20.4.2018
 • 18.5.2018

Lähiopetuspäivän kesto on 8 tuntia.

Hakeminen

Hakuaika 3.4.-31.5.2017

Turun AMK:n toteutukseen on 15 opiskelijapaikkaa. Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella, joka julkaistaan hakuajan alkaessa 3.4. tälle sivulle.

Hakuun liittyviä todistuksia ei liitetä sähköiseen hakemukseen tai toimiteta postitse. Koulutukseen valituilta opiskelupaikan vastaanottavilta tarkastetaan tutkinto- ja työtodistukset koulutuksen käynnistyessä.

Opiskelijavalinnat tehdään sähköisten hakemusten perusteella. Hakijoille ilmoitetaan opiskelijavalinnasta sähköpostitse viikolla 23. Opiskelijan tulee vastaanottaa tai perua opiskelupaikkansa 14.6. mennessä. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova.

Opiskelupaikan peruminen tulee tehdä kirjallisesti. Peruutus hakuaikana on maksuton. Jos opiskelupaikka perutaan sen vastaanottamisen jälkeen, laskutetaan 50 % koko koulutuksen hinnasta. Koulutuksen aloittamatta jättäminen ei ole peruutus, joten tässä tapauksessa laskutetaan koko koulutuksen hinta. Opiskelijan keskeyttäessä koulutuksen laskutetaan 50 % jäljellä olevista maksueristä. Jo maksettuja eriä ei palauteta.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.