Sivu päivitetty 15.6.2018
Ratkaisukeskeinen ja toiminnallinen työnohjaajakoulutus 60 op

Ratkaisukeskeinen ja toiminnallinen työnohjaajakoulutus 60 op

Haluatko monipuolisen koulutuksen, jota voit hyödyntää työelämässä laajasti? Haluatko ohjaustyön asiantuntijaksi ja työelämän kehittäjäksi? Haluatko perehtyä myös valokuvallisiin työnohjausmenetelmiin ja virtuaaliseen työnohjaukseen?

Koulutuksessa painottuu ratkaisukeskeinen työnohjauksen viitekehys, jossa teoria ja toiminnalliset harjoitukset vuorottelevat. Työnohjauksen teoriaa tutkitaan ja kokeillaan käytännössä toiminnallisilla harjoituksilla. Harjoituksista tuotetaan yhdessä tietoa monitieteisesti ja toisilta oppimalla. Siten työnohjaajan taitoja opitaan kaikissa koulutuksen vaiheissa ja rohkaistutaan tutkimaan itselle soveltuvaa työnohjauksen tyyliä.

Työnohjaajakoulutus soveltuu eri alojen ammattilaisille, joilla on omalta alaltaan vähintään opisto- tai korkeakoulutason perustutkinto ja kokemusta vuorovaikutteisesta työstä. Koulutuksessa suositaan moniammatillista opiskelijaryhmää, mikä laajentaa osallistujan työelämätuntemusta ja ymmärrystä eri alojen ominaispiirteistä. Koulutuksessa opitaan konkreettisia toiminnallisia ja luovia työskentelymenetelmiä, joita voit soveltaa työnohjauksen lisäksi muun muassa valmennuksessa, asiakastyössä, esimiestyössä, muutosjohtamisessa ja henkilöstöhallinnossa.

Pääkuvan kuvateksti: Toisten kokemuksista oppii - aktiivinen ryhmäkeskustelu on koulutuksen peruspilari. Kuvassa Timo Kiukainen, Niina Kaarilahti-Vahtera ja Salla Erho.

Koulutuksen tavoitteet

Näytä lisää

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa riittävät tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet toimia työnohjaajana. Koulutuksen jälkeen hän kykenee antamaan yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjausta asiakkaan tarpeiden mukaan. Koulutuksessa opitaan ratkaisukeskeisiä ja toiminnallisia ohjausmenetelmiä, joita voi soveltaa myös omassa työssä, työyhteisötilanteissa ja asiakastyössä.

Sisältö ja toteutus

Näytä lisää

Koulutuksen päämoduulit

  1. Johdanto-opinnot
  2. Ratkaisukeskeinen ja toiminnallinen viitekehys työnohjauksessa
  3. Työnohjaajana ja prosessin ohjaajana eri työnohjausmuodoissa
  4. Ohjausmenetelmät ja ohjaustaidot
  5. Työnohjauksen arviointi
  6. Työnohjaajan identiteetti ja kasvu

Koulutus on toteutukseltaan integratiivinen eli siinä yhdistetään työnohjauksen erilaisia menetelmiä ja teoreettisia viitekehyksiä. Integratiivisuus ilmenee lähiopetuksessa eri menetelmien ja viitekehysten soveltamisena toiminnallisissa harjoituksissa sekä refletiona eri koulutustilanteissa.

Koulutus on monimuotokoulutusta, joka sisältää 25 lähipäivää. Lähiopetus toteutetaan 1 -2 päiväisinä seminaareina, joita järjestetään noin kerran kuukaudessa, klo 9 - 16.

Vuoden 2018 lähiopetuspäivät: 22.5., 16.8., 17.-18.9., 30.10., 28.11. & 10.12.2018

Lähiopetuspäiviin integroidun koulutustyönohjauksen lisäksi opiskelijan on suoritettava 30 tuntia työnohjausharjoittelua kumpanakin lukuvuotena. Lisäksi opiskelija hankkii viisi kertaa yksilötyönohjausta omaan työnohjaukseensa. Opintoihin kuuluva pienryhmätoiminta voidaan toteuttaa esim. puhelinneuvotteluina tai videopuheluina. Näistä opintosuorituksista annetaan tarkemmat ohjeet koulutuksen alussa.

Opinnot sisältävät lisäksi kirjallisia tehtäviä ja vaadittavan määrän työnohjauskirjallisuuden lukemista. Opintoihin sisältyy myös kirjallinen lopputyö, jossa on mahdollisuus syventää omaa työnohjauksellista suuntautumista. Koulutuksen voi suorittaa työn ohessa ja opiskelua tuetaan mm. verkko-oppimisympäristöllä, jonka käyttöön annetaan perehdytys koulutuksen alussa.

Koulutus noudattaa Suomen Työnohjaajat ry:n suosituksia koulutukselta edellyttävästä sisällöstä. Kaikki vastuukouluttajamme ovat STOry:n hyväksymiä työnohjaajia ja heillä on pedagoginen pätevyys sekä ylempi korkeakoulututkinto.

Opiskelijavalinta ym huomioitavaa

Näytä lisää

Hakukriteerit:

1) Opiskelijan henkilökohtainen soveltuvuus opintoihin ja työnohjaajaksi. Tätä arvioidaan hakemuksen ja haastattelun perusteella.

2) Koulutukseen hakeutuminen edellyttää vähintään opistoasteen koulutusta. Toisen asteen ammatillisella koulutuksella voi hakea opintoihin ja tulla valituksia, mikäli hakijalla on riittävät opiskeluvalmiudet ja soveltuvaa perustutkinnon jälkeistä lisäkoulutusta esim. erkoisammattitutkinto tms.

3) Hakijalla tulee olla tutkinnon jälkeen hankittua työkokemusta vähintään kolme vuotta.

Valinta koulutukseen tehdään hakemusten ja haastattelun perusteella. Haastattelut ja valinnat tehdään heti hakuajan päättymisen jälkeen. Koulutus toteutuu, mikäli ryhmäkoko täyttyy.

Koulutusmaksu sisältää opintomateriaalit, opetuksen ja koulutustyönohjauksen. Osallistujat maksavat itse omat matka-, ruoka- ym. kulunsa sekä satunnaiset kirjahankinnat.

Lue aiheesta

Näytä lisää

Ensimmäinen työnohjaaja-ryhmämme valmistui 9/2017. Voit tutustua päätöspäivän tunnelmiin tästä: Ensimmäiset työnohjaajat valmistuivat. Turun AMK 10/2017

Alla olevista artikkeleista saat tietoa työnohjauksesta eri aloilla ja pohdintoja ratkaisukeskeisestä työnohjauksesta sekä työnohjaajakoulutuksesta.

Työnohjauksesta jokapäivästä leipää. Opettaja-lehti 4/2016

Monta tapaa kehittää ja kehittyä. Uusi-Kaiku 3/2015.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.