Sivu päivitetty 17.9.2019
Ratkaisukeskeinen ja toiminnallinen työnohjaajakoulutus 60 op

Ratkaisukeskeinen ja toiminnallinen työnohjaajakoulutus 60 op

Haluatko monipuolisen koulutuksen, jota voit hyödyntää työelämässä laajasti? Haluatko ohjaustyön asiantuntijaksi ja työelämän kehittäjäksi? Haluatko perehtyä myös valokuvallisiin työnohjausmenetelmiin ja muuhun toiminnalliseen työtapaan? Tule mukaan innostavaan ja Suomen työnohjaajat ry:n ennakkotarkastamaan koulutukseen!

Koulutuksessa painottuu ratkaisukeskeinen työnohjauksen viitekehys, jossa teoria ja toiminnalliset harjoitukset vuorottelevat. Työnohjauksen teoriaa tutkitaan ja kokeillaan käytännössä toiminnallisilla harjoituksilla. Harjoituksista tuotetaan yhdessä tietoa monitieteisesti ja toisilta oppimalla. Siten työnohjaajan taitoja opitaan kaikissa koulutuksen vaiheissa ja rohkaistutaan tutkimaan itselle soveltuvaa työnohjauksen tyyliä.

Työnohjaajakoulutus soveltuu eri alojen ammattilaisille, joilla on omalta alaltaan vähintään opisto- tai korkeakoulutason perustutkinto ja kokemusta vuorovaikutteisesta työstä. Koulutuksessa suositaan moniammatillista opiskelijaryhmää, mikä laajentaa osallistujan työelämätuntemusta ja ymmärrystä eri alojen ominaispiirteistä. Koulutuksessa opitaan heti alusta alkaen konkreettisia toiminnallisia ja luovia työskentelymenetelmiä, joita voit soveltaa työnohjauksen lisäksi muun muassa valmennuksessa, asiakastyössä, esimiestyössä, muutosjohtamisessa ja henkilöstöhallinnossa.

Pääkuvan kuvateksti: Toisten kokemuksista oppii aktiivinen ryhmäkeskustelu on koulutuksen peruspilari. Kuvassa Timo Kiukainen, Niina Kaarilahti-Vahtera ja Salla Erho.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa riittävät tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet toimia työnohjaajana. Koulutuksen jälkeen hän kykenee antamaan yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjausta asiakkaan tarpeiden mukaan. Moniammatillisessa koulutuksessa opitaan ratkaisukeskeisiä ja toiminnallisia ohjausmenetelmiä, joita voi soveltaa myös omassa työssä, työyhteisötilanteissa ja asiakastyössä.

Sisältö ja toteutus

Koulutuksen päämoduulit

Näytä lisää
  1. Johdanto-opinnot
  2. Ratkaisukeskeinen ja toiminnallinen viitekehys työnohjauksessa
  3. Työnohjaajana ja prosessin ohjaajana eri työnohjausmuodoissa
  4. Ohjausmenetelmät ja ohjaustaidot
  5. Työnohjauksen arviointi
  6. Työnohjaajan identiteetti ja kasvu

Koulutus on toteutukseltaan integratiivinen eli siinä yhdistetään työnohjauksen erilaisia menetelmiä ja teoreettisia viitekehyksiä. Integratiivisuus ilmenee lähiopetuksessa eri menetelmien ja viitekehysten soveltamisena toiminnallisissa harjoituksissa sekä refletiona eri koulutustilanteissa.

Lähiopetuspäivät

Näytä lisää

Koulutus on monimuotokoulutusta, johon sisältyy 31 lähipäivää. Lähiopetus toteutetaan 1–2-päiväisinä seminaareina noin kerran kuukaudessa klo 9–16.

Lähiopetus käynnistyy 26.11.2019 ja kevään 2020 päivät ovat 21.-22.1., 10.-11.2., 16.-17.3., 20.-21.4. ja 13.5.2020.

Lähiopetuspäiviin integroidun koulutustyönohjauksen lisäksi opiskelijan on suoritettava 40 tuntia työnohjausharjoittelua kumpanakin lukuvuotena. Lisäksi opiskelija hankkii viisi kertaa yksilötyönohjausta omaan harjoittelutyönohjaukseensa. Opintoihin kuuluu myös vertaisryhmänä toteutettavaa ryhmätyöskentelyä kahdeksan kertaa, jotka ryhmä voi osin toteuttaa virtuaalisia mahdollisuuksia hyödyntäen. Näistä opintosuorituksista annetaan tarkemmat ohjeet koulutuksen alussa.

Opinnot sisältävät lisäksi kirjallisia tehtäviä ja työnohjauskirjallisuuteen tutustumista. Kirjallisessa lopputyössä opiskelijan on mahdollisuus syventää omaa työnohjauksellista suuntautumista. Työnohjaajakoulutuksen voi suorittaa työn ohessa ja opiskelua tuetaan mm. verkko-oppimisympäristöllä, jonka käyttöön annetaan perehdytys koulutuksen alussa.

Koulutus on Suomen Työnohjaajat ry:n koulutussuosituksen mukainen ja yhdistyksen ennakkotarkastama. Kaikki vastuukouluttajamme ovat STOry:n hyväksymiä työnohjaajia ja heillä on pedagoginen pätevyys sekä ylempi korkeakoulututkinto.

Hinta

Näytä lisää

Koulutuksen hinta on 5200 EUR + alv 24 %.
 

Koulutusmaksu sisältää opintomateriaalit, opetuksen, pienryhmämuotoisen koulutustyönohjauksen ja oppimispäiväkirjan. Opiskelija vastaa itse työnohjausharjoittelusta mahdollisesti aiheutuvista kuluista. Koulutuksen järjestäjä auttaa tarvittaessa työnohjausohjattavien löytämisessä. Osallistujat maksavat omat matka-, ruoka- ym. kulunsa.

Näin haet

Hakeminen

Näytä lisää

Haku 10.11.2019 mennessä. Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella .

Koulutus on mahdollista maksaa viidessä tasasuuruisessa erässä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koko koulutuksen hinta.

Opiskelijavalinta

Näytä lisää

Hakukriteerit:

1) Opiskelijan henkilökohtainen soveltuvuus opintoihin ja työnohjaajaksi. Tätä arvioidaan hakemuksen ja haastattelun perusteella. Haastattelu voidaan tehdä myös puhelimitse.
2) Hakijoilta toivotaan opisto- tai korkeakoulutason perustutkintoa ja tutkinnon jälkeistä työkokemusta vähintään 5 vuotta.
3) Koulutukseen hakeutuminen edellyttää kokemusta työnohjauksesta tai sitä vastaavasta ohjauksellisesta prosessista.

Valinta koulutukseen tehdään hakemusten ja haastattelun perusteella. Haastattelut ja valinnat tehdään heti hakuajan jälkeen. Koulutus toteutuu, mikäli ryhmäkoko täyttyy.

Lue aiheesta

Näytä lisää

Ensimmäinen työnohjaaja-ryhmämme valmistui 9/2017. Voit tutustua päätöspäivän tunnelmiin tästä: Ensimmäiset työnohjaajat valmistuivat. Turun AMK 10/2017

Alla olevista artikkeleista saat tietoa työnohjauksesta eri aloilla ja pohdintoja ratkaisukeskeisestä työnohjauksesta sekä työnohjaajakoulutuksesta.

Työnohjauksesta jokapäivästä leipää. Opettaja-lehti 4/2016

Monta tapaa kehittää ja kehittyä. Uusi-Kaiku 3/2015.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.