Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 14.12.2020
Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen lisäkoulutus

Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen lisäkoulutus

Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen on itsenäinen perusterveydenhuollon vastaanottohoitotyön tehtävä. Tehtävän kuvaan on odotuksissa laajennuksia, mikäli lakiesitys menee läpi.

HUOM! Tällä hetkellä sairaanhoitajan rajattu lääkkeenmäärääminen on mahdollista terveyskeskuksen avohoidon vastaanotoilla ja sairaanhoitopiirien yhteispäivystyksissä. Toukokuun 2019 alussa mahdollisuus laajenee myös muihin perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon avohoidon palveluihin, jotka kuuluvat kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulle. Tällä tarkoitetaan myös palveluita, joita kunta tai kuntayhtymä hankkii ostopalveluna. Siitä lisätietoa  Sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen käyttöönottoa esitetään laajennettavaksi

Lääkkeenmääräämisoikeuden laajentaminen on osa lääkärien ja sairaanhoitajien työnjaon ja tehtäväkuvien uudistamista. Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen lisäkoulutus (45 op) tuottaa sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisessä tarvittavan osaamisen (VN A 1089/2010).

Koulutuksen jälkeen on mahdollista hakea terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaista rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyttä sekä yksilöintitunnusta Valviralta kulloinkin voimassa olevien asetusten perusteella.

Oikeus lääkkeiden määräämiseen on mahdollista vain lisäkoulutuksen suorittamisen jälkeen kulloinkin voimassaolevan terveydenhuoltolain ja STM:n lääkkeen määräämisasetuksen (A 1088/2010) mukaan terveyskeskuksen vastaavan lääkärin (yhteispäivystyksen osalta sairaanhoitopiirin johtavan lääkärin) määräyksestä.

STM:n nimittämän asiantuntijaryhmän raportti  käsittelee mm. sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen arvioinnin tuloksia ja esittelee ryhmän kehittämisehdotuksia.

Järjestämme myös mielellämme työpaikkakohtaisia infotilaisuuksia koulutuksesta. Ota yhteyttä: Turun AMK:n täydennyskoulutuspäällikkö Tiina Aalto

Tavoite, sisältö ja toteutus

Tavoite

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

 • tunnistaa oman ammatillisen osaamisensa ja vastuualueensa rajat rajatussa lääkkeenmääräämisessä sekä noudattaa lääkkeenmääräämisestä annettuja säädöksiä ja potilasturvallisuuden vaatimuksia
 • soveltaa itsenäisessä rajatussa lääkkeenmääräämisessä tarvittavia laaja-alaisia ja edistyneitä tutkittuun tietoon perustuvia menetelmiä potilaan hoidontarpeen arvioinnissa, diagnosoinnissa, hoitotyön ja oireenmukaisen hoidon toteuttamisessa sekä hoidon vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa
 • itsenäisesti soveltaa, yhdistää ja kriittisesti arvioida kliinisessä hoitotyössä kliinisen lääketieteen, tautiopin, farmakologian ja reseptiopin tietoja rajatuksi lääkkeen määräämiseksi sekä potilaan lääkehoidon turvalliseksi toteuttamiseksi moniammatillisen tiimin jäsenenä
 • kriittisesti arvioida ja jatkuvasti kehittää lääkkeen määräämiseen liittyvää osaamistaan ja työyhteisön toimintatapoja potilaiden lääkehoidossa moniammatillisen tiimin jäsenenä.

 

Sisältö

 • Lääkehoidon eettinen ja juridinen tietoperusta hoitotyössä 5 op
 • Potilaan tutkiminen ja kliininen päätöksenteko 7 op
 • Kliinisen hoitotyön toteuttaminen 8 op
 • Farmakologia ja lääkkeen määrääminen 12 op
 • Turvallinen lääkehoito asiakastilanteissa 13 op

 Koulutuksen sisältö on suunniteltu kansallisessa korkeakoulujen yhteistyöverkostossa.

Koulutuksen toteutus

Koulutuksen laajuus on 45 op (1 op on n. 27 tuntia opiskelijan työtä). Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna syksy 2021 - syksy 2022. Turussa toteutettavia lähiopetuspäiviä on n. 20, yleensä 1-2 peräkkäistä päivää kuukaudessa (kesätauko). Lähipäivien aikataulu päivittyy myöhemmin.

Farmakologian ja reseptiopin opinnoista on vastannut Itä-Suomen yliopisto (vahvistuu myöhemmin). Teoreettisia opintoja tukee käytännön oppiminen omassa työorganisaatiossa laillistetun lääkärin ohjaamana. Opiskelijan työnantaja vastaa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja lääkäriohjaajan järjestämisestä. Hyväksytysti suoritettu koulutus voidaan osittain hyväksilukea ylempään amk-tutkintoon johtavissa opinnoissa.

Opiskelun tiivis tahti sekä monipuoliset opetus- ja oppimismenetelmät edellyttävät motivaatiota ja sitoutumista vaativaan opiskeluun työn ohella. Opiskelijalta vaaditaan tietotekniikan hyvää hallintaa, koska suuri osa opinnoista suoritetaan verkko-opintoina.

Valinta ja valintakoe

Valintakriteerit ja hakeminen

Koulutukseen valinta edellyttää, että

 • hakija on laillistettu sairaanhoitajana tai sairaanhoitajana laillistettu terveydenhoitaja tai kätilö (amk/opistoaste)
 • hänellä on viimeisten viiden vuoden ajalta vähintään kolmen vuoden työkokemus lääkkeen määräämiseen liittyvällä tehtäväalueella

Lisäksi tämän hetkisen lainsäädännön mukaan Valviran rekisteröinti edellyttää, että hakijalla on

 • työ-/palvelusuhde terveyskeskukseen tai sairaanhoitopiiriin, kun terveyskeskuspalvelut tuotetaan yhteispäivystyksessä (lainsäädäntöön saattaa tulla tarkennuksia, jotka päivitetään muutosten vahvistuttua)
 • työpaikalla tapahtuvaa oppimista varten nimetty ohjaava lääkäri, joka on ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutettu laillistettu lääkäri
 • työnantajan lausunto, josta käy ilmi suunniteltu tehtävänkuva liittyen lääkkeen määräämiseen.

Valintakriteereihin saattaa tulla tarkennuksia asetusta muutettaessa, jotka päivitetän infosivuille. Sähköinen hakulomake on auki hakuaikana. Seuraava haku on keväällä 2021. 

Koulutustarvettaan ja opiskeluedellytyksiä hakija on voinut osoittaa hakulomakkeen vapaassa perustelukentässä.

Haun yhteydessä toimitetaan seuraavat dokumentit:

 • kopio tutkintotodistuksesta ja
 • kopiot työtodistuksista, joista ilmenee työn kesto ja työtehtävien sisältö.Työnantaja voi osoittaa sen myös erillisellä vapaamuotoisella todistuksella.

Dokumentit toimitetaan osoitteeseen: Turun AMK, Terhy/Heli Leivo, Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku. Kuoren päälle maininta "Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen"

Koulutustarvetta ja opiskeluedellytyksiä kuvaavat dokumentit (mallipohjat ohessa) on toimitettu koulutukseen valittujen osalta koulutuksen aloituksen yhteydessä:

 1. Työyhteisön tuki osaamisen kehittymiselle.Työssä tapahtuvan opiskelun ohjauksesta ja osaamisen näytön arvioinnista vastaavan lääkärin sitoumus
 2. Lääkkeenmääräämisen koulutustarve sairaanhoitajan tehtäväkuvan kannalta. Työnantajan lausunto, josta käy ilmi suunniteltu tehtävänkuva liittyen lääkkeenmääräämiseen.

Katso mallipohjat

 

Valintakoe

Valintakoe on 17.5.2021 klo 12–15. 

Valintakoe järjestetään Turun AMK:n Kupittaan kampuksella (Joukahaisenkatu 3, Turku). Valintakokeeseen mukaan: henkilöllisyystodistus ja laskin. Valintakoe sisältää farmakologista osaamista ja lääkelaskujen hallintaa kuvaavat osiot.

Kutsukirjettä valintakokeeseen ei lähetetä erikseen.

Valintakokeen kirjallisuus: 

Pelkonen, O. & Ruskoaho, H. et al. (toim. 2019): Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. 5. uudistettu painos. Duodecim, Karisto Oy, Hämeenlinna. Sivut 9–130. Saatavilla myös Terveysportin Lääketietokannassa tai Duodecimin Oppiportissa

Tai vastaavin osin Koulu M & Mervaala E toim. (2013): Farmakologia ja toksikologia. Medicina, Kuopio. Sivut 19–114. Saatavissa myös www–julkaisuna. (2007 vuoden painos vapaasti internetissä, uusin painos on 2013).

Hinta ja peruutusehdot

Hinta

4900€. Koulutus on arvonlisäveroton (syventävät vero-ohjeet; koulutuspalvelujen arvonlisäverotus A81/200/2015). Osallistumismaksu laskutetaan 5 erässä. Maksu voidaan kohdistaa yhdelle tai kahdelle vuodelle.

Työnantaja vastaa VN asetuksen1089/2010 mukaisesta koulutukseen sisältyvästä työssä oppimisen ja näytön arvioinnin resurssoinnista ja järjestelyistä.

Matkustus-, majoitus- ja ruokailukustannuksista lähiopiskelun aikana osallistuja vastaa itse.

Työnantajalla on mahdollisuus hakea valtiolta koulutuskorvausta Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen lisäkoulutuksen suorittaneen lääkkeenmääräämisoikeuden saaneen työntekijänsä koulutuskustannukseen vuoden 2019 alusta alkaen. Lisätietoa

Koulutuskorvauksen euromäärästä säädetään STM:n asetuksella.

Peruutusehdot

Opiskelupaikan peruminen tulee tehdä kirjallisesti. Peruutus hakuaikana on maksuton. Jos opiskelupaikka perutaan sen vastaanottamisen jälkeen, laskutetaan 50 % koko koulutuksen hinnasta.

Koulutuksen aloittamatta jättäminen ei ole peruutus, joten tässä tapauksessa laskutetaan koko koulutuksen hinta. Opiskelijan keskeyttäessä koulutuksen laskutetaan 50 % jäljellä olevista maksueristä. Jo maksettuja eriä ei palauteta.

Hyödyllisiä linkkejä

Tehy-lehden uutisointia aiheesta 19.3.2019 linkistä

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus N:o 1088 lääkkeen määräämisestä

Päivitämme infosivua asian käsittelyn edettyä eduskunnassa. Hallituksen esitys 202/2018

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tutustu myös aiheeseen liittyvään Turun AMK:n TKI-toimintaan