Sivu päivitetty 6.6.2017
Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen lisäkoulutus

Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen lisäkoulutus

Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen on itsenäinen perusterveydenhuollon vastaanottohoitotyön tehtävä.

Lääkkeenmääräämisoikeuden laajentaminen on osa lääkärien ja sairaanhoitajien työnjaon ja tehtäväkuvien uudistamista. Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen lisäkoulutus (45 op) tuottaa sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisessä tarvittavan osaamisen (VN A 1089/2010).

Koulutuksen jälkeen on mahdollista hakea terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaista rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyttä sekä yksilöintitunnusta Valviralta kulloinkin voimassa olevien asetusten perusteella.

Oikeus lääkkeiden määräämiseen on mahdollista vain lisäkoulutuksen suorittamisen jälkeen kulloinkin voimassaolevan terveydenhuoltolain ja STM:n lääkkeen määräämisasetuksen (A 1088/2010) mukaan terveyskeskuksen vastaavan lääkärin (yhteispäivystyksen osalta sairaanhoitopiirin johtavan lääkärin) määräyksestä.

Ohessa on linkki STM:n nimittämän asiantuntijaryhmän raporttiin, joka käsittelee mm. sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen arvioinnin tuloksia ja esittelee ryhmän kehittämisehdotuksia.

Tavoite

Näytä lisää

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

 • tunnistaa oman ammatillisen osaamisensa ja vastuualueensa rajat rajatussa lääkkeenmääräämisessä sekä noudattaa lääkkeenmääräämisestä annettuja säädöksiä ja potilasturvallisuuden vaatimuksia
 • soveltaa itsenäisessä rajatussa lääkkeenmääräämisessä tarvittavia laaja-alaisia ja edistyneitä tutkittuun tietoon perustuvia menetelmiä potilaan hoidontarpeen arvioinnissa, diagnosoinnissa, hoitotyön ja oireenmukaisen hoidon toteuttamisessa sekä hoidon vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa
 • itsenäisesti soveltaa, yhdistää ja kriittisesti arvioida kliinisessä hoitotyössä kliinisen lääketieteen, tautiopin, farmakologian ja reseptiopin tietoja rajatuksi lääkkeen määräämiseksi sekä potilaan lääkehoidon turvalliseksi toteuttamiseksi moniammatillisen tiimin jäsenenä
 • kriittisesti arvioida ja jatkuvasti kehittää lääkkeen määräämiseen liittyvää osaamistaan ja työyhteisön toimintatapoja potilaiden lääkehoidossa moniammatillisen tiimin jäsenenä.

 

Sisältö

Näytä lisää
 • Lääkehoidon eettinen ja juridinen tietoperusta hoitotyössä 5 op
 • Potilaan tutkiminen ja kliininen päätöksenteko 7 op
 • Kliinisen hoitotyön toteuttaminen 8 op
 • Farmakologia ja lääkkeen määrääminen 12 op
 • Turvallinen lääkehoito asiakastilanteissa 13 op

 Koulutuksen sisältö on suunniteltu kansallisessa korkeakoulujen yhteistyöverkostossa.

Koulutuksen toteutus

Näytä lisää

Koulutuksen laajuus on 45 op (1 op on n. 27 tuntia opiskelijan työtä). Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna 28.8.2017 - 10/2018. Turussa toteutettavia lähiopetuspäiviä on n. 20, yleensä 1-2 peräkkäistä päivää kuukaudessa (kesätauko). Ensimmäiset lähipäivät ovat 28.-29.8.2017. Syksyn 2017 lähipäivät: 28.-29.8., 14.-15.9., 12.-13.10., 9.-10.11. ja 14.12.

Farmakologian ja reseptiopin opinnoista vastaa Itä-Suomen yliopisto. Teoreettisia opintoja tukee käytännön oppiminen omassa terveyskeskuksessa laillistetun lääkärin ohjaamana. Opiskelijan työnantaja vastaa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja lääkäriohjaajan järjestämisestä. Hyväksytysti suoritettu koulutus voidaan osittain hyväksilukea ylempään amk-tutkintoon johtavissa opinnoissa.

Opiskelun tiivis tahti sekä monipuoliset opetus- ja oppimismenetelmät edellyttävät motivaatiota ja sitoutumista vaativaan opiskeluun työn ohella. Opiskelijalta vaaditaan tietotekniikan hyvää hallintaa, koska suuri osa opinnoista suoritetaan verkko-opintoina.

Valinta ja valintakoe

Näytä lisää

Koulutukseen valinta edellyttää, että

 • hakija on laillistettu sairaanhoitajana tai sairaanhoitajana laillistettu terveydenhoitaja tai kätilö (amk/opistoaste)
 • hänellä on viimeisten viiden vuoden ajalta vähintään kolmen vuoden työkokemus lääkkeen määräämiseen liittyvällä tehtäväalueella

Lisäksi tämän hetkisen lainsäädännön mukaan Valviran rekisteröinti edellyttää, että hakijalla on

 • työ-/palvelusuhde terveyskeskukseen tai sairaanhoitopiiriin, kun terveyskeskuspalvelut tuotetaan yhteispäivystyksessä
 • työpaikalla tapahtuvaa oppimista varten nimetty ohjaava lääkäri, joka on ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutettu laillistettu lääkäri
 • työnantajan lausunto, josta käy ilmi suunniteltu tehtävänkuva liittyen lääkkeen määräämiseen.

Sähköinen hakulomake on avoinna 31.7.2017 asti. 

Koulutustarvettaan ja opiskeluedellytyksiä hakija voi osoittaa hakulomakkeen vapaassa perustelukentässä.

Haun yhteydessä on toimitettava seuraavat dokumentit osoitteeseen Turun AMK, Heli Leivo, Ruiskatu 8, 20720 Turku:

 • kopio tutkintotodistuksesta ja
 • kopiot työtodistuksista, joista ilmenee työn kesto ja työtehtävien sisältö.Työnantaja voi osoittaa sen myös erillisellä vapaamuotoisella todistuksella.

Koulutustarvetta ja opiskeluedellytyksiä kuvaavat dokumentit (mallipohjat ohessa) toimitetaan koulutukseen valittujen osalta koulutuksen aloituksen yhteydessä:

 1. Työyhteisön tuki osaamisen kehittymiselle.Työssä tapahtuvan opiskelun ohjauksesta ja osaamisen näytön arvioinnista vastaavan lääkärin sitoumus
 2. Lääkkeenmääräämisen koulutustarve sairaanhoitajan tehtäväkuvan kannalta. Työnantajan lausunto, josta käy ilmi suunniteltu tehtävänkuva liittyen lääkkeenmääräämiseen.

Katso mallipohjat

Valintakoe hakemuksensa 15.5.2017 jälkeen jättäneille on 9.8.2017

Valintakoe järjestetään 9.8.2017 klo 12-15 Turun AMK:n Terveys ja hyvinvointi yksikössä (Ruiskatu 8, Turku), luokkaan opastus pääsisäänkäynnistä. Valintakokeeseen mukaan: henkilöllisyystodistus ja laskin. Valintakoe sisältää farmakologista osaamista ja lääkelaskujen hallintaa kuvaavat osiot. Kutsukirjettä valintakokeeseen ei lähetetä erikseen.

Valintakokeen kirjallisuus: 

Pelkonen, O. & Ruskoaho, H. toim. (2015). Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. Duodecim, Karisto Oy, Hämeenlinna, sivut 17–108 tai uusin painos vastaava alue. Saatavilla myös Terveysportin Lääketietokannassa tai Oppiportissa.

Tai vastaavin osin Koulu M & Mervaala E toim. (2013): Farmakologia ja toksikologia. Medicina, Kuopio. Sivut 19–114. Saatavissa myös www–julkaisuna. (2007 vuoden painos vapaasti internetissä, uusin painos on 2013).

 

Hinta

Näytä lisää

Koulutuksen hinta on 4900€. Koulutus on arvonlisäveroton (syventävät vero-ohjeet; koulutuspalvelujen arvonlisäverotus A81/200/2015). Osallistumismaksu laskutetaan 5 erässä á 980 €. Maksu voidaan kohdistaa yhdelle tai kahdelle vuodelle.

Työnantaja vastaa VN asetuksen1089/2010 mukaisesta koulutukseen sisältyvästä työssä oppimisen ja näytön arvioinnin resurssoinnista ja järjestelyistä.

Matkustus-, majoitus- ja ruokailukustannuksista lähiopiskelun aikana osallistuja vastaa itse.

Peruutusehdot

Näytä lisää

Opiskelupaikan peruminen tulee tehdä kirjallisesti. Peruutus hakuaikana on maksuton. Jos opiskelupaikka perutaan sen vastaanottamisen jälkeen, laskutetaan 50 % koko koulutuksen hinnasta.

Koulutuksen aloittamatta jättäminen ei ole peruutus, joten tässä tapauksessa laskutetaan koko koulutuksen hinta. Opiskelijan keskeyttäessä koulutuksen laskutetaan 50 % jäljellä olevista maksueristä. Jo maksettuja eriä ei palauteta.