Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 4.12.2023
Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen lisäkoulutus

Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen lisäkoulutus

Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen on itsenäinen terveydenhuollon vastaanottohoitotyön tehtävä. 

Lääkkeenmääräämisoikeuden laajentaminen on osa lääkärien ja sairaanhoitajien työnjaon ja tehtäväkuvien uudistamista. Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen lisäkoulutus (45 op) tuottaa sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisessä tarvittavan osaamisen ( VN A 1089/2010 ). Turun ammattikorkeakoulussa on järjestetty koulutusta vuodesta 2011.

Terveydenhuollon ammattihenkilölaki (  533/2019  ) mahdollistaa sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen terveyskeskuksen avohoidon vastaanotoilla, sairaanhoitopiirien yhteispäivystyksissä sekä muissa perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon avohoidon palveluissa, ml kotisairaanhoito, jotka kuuluvat hyvinvointialueen järjestämisvastuulle. Tällä tarkoitetaan myös palveluita, joita hyvinvointialue hankkii ostopalveluna. Sairaanhoitaja voi aloittaa lääkityksen määrätyissä akuuteissa infektioissa, sekä jatkaa lääkärin määräämää lääkehoitoa yleisimmissä kansansairauksissa. Ennaltaehkäisevään hoitoon sairaanhoitaja voi määrätä ehkäisyvalmisteita sekä rokotteita. Lista lääkevalmisteista ja tautitiloista, joissa sairaanhoitaja voi määrätä lääkkeitä, on säädetty lääkkeenmääräämisasetuksen (A 1088/2010) liitteessä 1.

Koulutuksen jälkeen on mahdollista hakea terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaista rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyttä sekä yksilöintitunnusta Valviralta kulloinkin voimassa olevien asetusten perusteella.

Oikeus lääkkeiden määräämiseen on mahdollista vain tämän lisäkoulutuksen suorittamisen jälkeen kulloinkin voimassaolevan terveydenhuoltolain ja STM:n lääkkeen määräämisasetuksen (A 1088/2010) mukaan terveyskeskuksen vastaavan lääkärin (yhteispäivystyksen osalta sairaanhoitopiirin johtavan lääkärin) määräyksestä.

STM:n nimittämän asiantuntijaryhmän  raportti   käsittelee mm. sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen arvioinnin tuloksia ja esittelee ryhmän kehittämisehdotuksia.

Järjestämme myös mielellämme työpaikkakohtaisia infotilaisuuksia koulutuksesta. Ota yhteyttä: Turun AMK:n täydennyskoulutuspäällikkö  Tiina Aalto

Tavoite, sisältö ja toteutus

Tavoite

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

 • tunnistaa oman ammatillisen osaamisensa ja vastuualueensa rajat rajatussa lääkkeenmääräämisessä sekä noudattaa lääkkeenmääräämisestä annettuja säädöksiä ja potilasturvallisuuden vaatimuksia
 • soveltaa itsenäisessä rajatussa lääkkeenmääräämisessä tarvittavia laaja-alaisia ja edistyneitä tutkittuun tietoon perustuvia menetelmiä potilaan hoidontarpeen arvioinnissa, diagnosoinnissa, hoitotyön ja oireenmukaisen hoidon toteuttamisessa sekä hoidon vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa
 • itsenäisesti soveltaa, yhdistää ja kriittisesti arvioida kliinisessä hoitotyössä kliinisen lääketieteen, tautiopin, farmakologian ja reseptiopin tietoja rajatuksi lääkkeen määräämiseksi sekä potilaan lääkehoidon turvalliseksi toteuttamiseksi moniammatillisen tiimin jäsenenä
 • kriittisesti arvioida ja jatkuvasti kehittää lääkkeen määräämiseen liittyvää osaamistaan ja työyhteisön toimintatapoja potilaiden lääkehoidossa moniammatillisen tiimin jäsenenä.

 

Sisältö

 • Lääkehoidon eettinen ja juridinen tietoperusta hoitotyössä 5 op
 • Potilaan tutkiminen ja kliininen päätöksenteko 7 op
 • Kliinisen hoitotyön toteuttaminen 8 op
 • Farmakologia ja lääkkeen määrääminen 12 op
 • Turvallinen lääkehoito asiakastilanteissa 13 op

 Koulutuksen sisältö on suunniteltu kansallisessa korkeakoulujen yhteistyöverkostossa.

Koulutuksen toteutus

Koulutuksen laajuus on 45 op (1 op on n. 27 tuntia opiskelijan työtä). Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna syksy 2021 - syksy 2022. Turussa toteutettavia lähiopetuspäiviä on n. 20, yleensä 1-2 peräkkäistä päivää kuukaudessa (kesätauko). Lähipäiviä voidaan toteuttaa osin myös etäyhteydellä. 

 

Farmakologian ja reseptiopin opinnoista on vastannut Itä-Suomen yliopisto (vahvistuu myöhemmin). Teoreettisia opintoja tukee käytännön oppiminen omassa työorganisaatiossa laillistetun lääkärin ohjaamana. Opiskelijan työnantaja vastaa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja lääkäriohjaajan järjestämisestä. Hyväksytysti suoritettu koulutus voidaan osittain hyväksilukea ylempään amk-tutkintoon johtavissa opinnoissa.

Opiskelun tiivis tahti, vaativa sisältö sekä monipuoliset opetus- ja oppimismenetelmät edellyttävät motivaatiota ja sitoutumista vaativaan opiskeluun työn ohella. Opiskelijalta vaaditaan tietotekniikan hyvää hallintaa, koska suuri osa opinnoista suoritetaan verkko-opintoina.

Valinta ja valintakoe

Valintakriteerit ja hakeminen

Koulutukseen valinta edellyttää, että

 • hakija on laillistettu sairaanhoitajana tai sairaanhoitajana laillistettu terveydenhoitaja tai kätilö (amk/opistoaste)
 • hänellä on viimeisten viiden vuoden ajalta vähintään kolmen vuoden työkokemus lääkkeen määräämiseen liittyvällä tehtäväalueella (huom! perhe- ja opintovapaita jne. poissaoloja ei lasketa työkokemusaikaan).

Lisäksi tämän hetkisen lainsäädännön mukaan Valviran rekisteröinti edellyttää, että hakijalla on

 • työ-/palvelusuhde hyvinvointialueeseen, kun terveyskeskuspalvelut tuotetaan yhteispäivystyksessä tai terveyskeskuksen avohoidon vastaanotoilla sekä muissa perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon avohoidon palveluissa, ml kotisairaanhoito, jotka kuuluvat hyvinvointialueen järjestämisvastuulle
 • työpaikalla tapahtuvaa oppimista varten nimetty ohjaava lääkäri, joka on ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutettu laillistettu lääkäri
 • työnantajan lausunto, josta käy ilmi suunniteltu tehtävänkuva liittyen lääkkeen määräämiseen.

Sähköinen hakulomake on auki hakuaikana.

Koulutustarvettaan ja opiskeluedellytyksiä hakija on voinut osoittaa hakulomakkeen vapaassa perustelukentässä.

Haun yhteydessä toimitetaan seuraavat dokumentit:

 • kopio tutkintotodistuksesta ja
 • kopiot työtodistuksista, joista ilmenee työn kesto ja työtehtävien sisältö/ tehtäväalue (nimikirjaote/palvelusuhdetodistus ei ole yksinään riittävä työtodistus).Työnantaja voi osoittaa sen myös erillisellä vapaamuotoisella todistuksella.

Dokumentit toimitetaan osoitteeseen: Turun AMK, Terhy/Heli Leivo, Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku. Kuoren päälle maininta "Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen"

Koulutustarvetta ja opiskeluedellytyksiä kuvaavat dokumentit (mallipohjat ohessa) on toimitettu koulutukseen valittujen osalta koulutuksen aloituksen yhteydessä:

 1. Työyhteisön tuki osaamisen kehittymiselle.Työssä tapahtuvan opiskelun ohjauksesta ja osaamisen näytön arvioinnista vastaavan lääkärin sitoumus
 2. Lääkkeenmääräämisen koulutustarve sairaanhoitajan tehtäväkuvan kannalta. Työnantajan lausunto, josta käy ilmi suunniteltu tehtävänkuva liittyen lääkkeenmääräämiseen.

Katso mallipohjat

 

Valintakoe

Valintakoe on xx.xx.xxxx klo 12–15. Ilmoittautuminen alkaa klo 11.30.

Valintakoe järjestetään Turun AMK:n Kupittaan kampuksella (Joukahaisenkatu 3, Turku). Valintakokeeseen mukaan: henkilöllisyystodistus ja laskin. Valintakoe sisältää farmakologista osaamista ja lääkelaskujen hallintaa kuvaavat osiot.

Kutsukirjettä valintakokeeseen ei lähetetä erikseen.

Valintakokeen kirjallisuus: 

Pelkonen, O. & Ruskoaho, H. et al. (toim. 2019): Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia, 5. uudistettu painos, Duodecim, Karisto Oy, Hämeenlinna. Sivut 9–130. Saatavilla myös Terveysportin Lääketietokannassa tai Duodecimin Oppiportissa. Oppiportissa luvut 1-5.

Tai vastaavin osin Koulu M & Mervaala E toim. (2018): Farmakologia ja toksikologia, 10. uudistettu painos, Medicina, Kuopio. Sivut 17–135. 

Hinta ja peruutusehdot

Hinta

5400€. Koulutus on arvonlisäveroton (syventävät vero-ohjeet; koulutuspalvelujen arvonlisäverotus A81/200/2015). Osallistumismaksu voidaan laskuttaa max 5 erässä. Maksu voidaan kohdistaa yhdelle tai kahdelle vuodelle.

Työnantaja vastaa VN asetuksen 1089/2010 mukaisesta koulutukseen sisältyvästä työssä oppimisen ja näytön arvioinnin resurssoinnista ja järjestelyistä.

Matkustus-, majoitus- ja ruokailukustannuksista lähiopiskelun aikana osallistuja vastaa itse.

Työnantajalla on mahdollisuus hakea valtiolta koulutuskorvausta Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen lisäkoulutuksen suorittaneen lääkkeenmääräämisoikeuden saaneen työntekijänsä koulutuskustannukseen vuoden 2019 alusta alkaen. STMn asetus sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden edellytyksenä olevan koulutuksen korvauksesta on annettu heinäkuussa 2019. Korvausta haetaan puolivuosittain siten, että 1.1.-30.6 välisenä aikana lääkkeenmääräämisen oikeuden saaneiden osalta korvausta on haettava viimeistään saman vuoden syyskuun 30. päivänä ja 1.7.-31.12 osalta viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun 31. päivänä. Koulutuskorvauksen euromäärästä säädetään STM:n asetuksella.   Lisätietoa

 

Peruutusehdot

Opiskelupaikan peruminen tulee tehdä kirjallisesti. Peruutus hakuaikana on maksuton. Jos opiskelupaikka perutaan sen vastaanottamisen jälkeen, laskutetaan 50 % koko koulutuksen hinnasta.

Koulutuksen aloittamatta jättäminen ei ole peruutus, joten tässä tapauksessa laskutetaan koko koulutuksen hinta. Opiskelijan keskeyttäessä koulutuksen laskutetaan 50 % jäljellä olevista maksueristä. Jo maksettuja eriä ei palauteta.

Hyödyllisiä linkkejä

Tehy-lehden uutisointia aiheesta 19.3.2019 linkistä

Tutustu myös aiheeseen liittyvään Turun AMK:n TKI-toimintaan