Sivu päivitetty 15.6.2017
Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju erikoistumiskoulutus

Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju erikoistumiskoulutus

Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju erikoistumiskoulutuksen (30 op) tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten syövän ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen erityisasiantuntijuutta erityisesti moniammatillisten työtapojen osaajina ja kehittäjinä. Vahvistuva tutkimus- ja kehittämisosaaminen tukee opiskelijan oman asiantuntijuuden, työyhteisön, organisaatioiden, alueiden ja yhteistyöverkostojen moniammatillisen ja -tieteisen toiminnan, palveluiden ja syöpäasiantuntijuuden jatkuvaa kehittymistä. Koulutus on alakohtaista, osaamista syventävää täydennyskoulutusta ilman tutkintotavoitetta.

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä jo toimiville terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Sisältö

Näytä lisää

Koulutus muodostuu kaikille yhteisistä osaamiskokonaisuuksista, joiden laajuus on 18 opintopistettä. Lisäksi osallistujan on mahdollista valita 12 opintopisteen laajuudelta valinnaisia osaamiskokonaisuuksia, jotka vastaavat hänen asiantuntijuusalueensa osaamisen syventämistä.

Yhteiset osaamiskokonaisuudet (18 op):
1. Syövän ehkäisy, varhainen toteaminen ja diagnostiikka 3 op
2. Syövän hoitomuodot: kirurginen hoito, syövän lääketieteelliset hoidot ja sädehoito. Syövän tukihoidot ja potilaan psykososiaalinen tukeminen sekä syövän myöhäisseuranta 3 op
3. Syöpäpotilaan elämänlaatu ja psykososiaalinen tuki ja ohjaus 3 op
4. Potilas– ja työturvallisuus syöpäpotilaan hoidossa 3 op
5. Syöpäpotilaan hoitoketjun laatu ja hoidon vaikuttavuus 6 op

Valinnaiset osaamiskokonaisuudet (12 op):
1. Syöpää sairastavan lapsen ja nuoren sekä perheiden hoito ja ohjaus 3 op
2. Palliatiivinen hoitotyö 3 op
3. Syöpäpotilaan toimintakyky ja kuntoutus 3 op
4. Kemosädehoitopotilaan moniammatillinen hoito ja potilaan ohjaus 3 op
5. Sisäinen sädehoito, moniammatillinen hoito ja potilaan ohjaus 3 op
6. Yksilöity lääkehoito, radiolääkehoito ja geeniterapiat 3 op
7. Suusyöpää sairastavan potilaan moniammatillinen hoito ja ohjaus 3 op

Toteutus

Näytä lisää

Koulutuksen laajuus on 30 op (1 op on n. 27 tuntia opiskelijan työtä). Opiskelu on monimuoto-opiskelua ja mahdollista suorittaa työn ohella. Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus, etä- ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus. Oppimistehtävät ja kehittämistehtävä integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Opiskelun tiivis tahti sekä monipuoliset opetus- ja oppimismenetelmät edellyttävät motivaatiota ja sitoutumista opiskeluun työn ohella. Opiskelijalta vaaditaan tietotekniikan hyvää hallintaa, koska osa opinnoista suoritetaan verkko-opintoina.

Erikoistumiskoulutukset ovat uusi täydennyskoulutusmuoto. Ne on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja tarkoitettu työelämässä jo toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Koulutus perustuu valtakunnallisen amk-verkoston opetussuunnitelmaan ja se järjestetään yhteistyössä Hämeen, Kajaanin, Satakunnan, Tampereen, Savonia-, Laurea- ja Centria-ammattikorkeakoulujen kanssa. Hyväksytysti suoritettuja opintoja voidaan soveltuvin osin hyväksilukea ylempään amk-tutkintoon johtavissa opinnoissa, mikäli ne täyttävät hyväksiluettavan opinnon osaamistavoitteet. Päätöksen hyväksilukemisesta tekee vastaanottava korkeakoulu.

Koulutuksen käynnistyminen siirtyy 2018 alkuun. Uudet lähipäivät päivitetään lähiaikoina.
 

Valintakriteerit

Näytä lisää

Koulutukseen valittavilta edellytetään terveysalan AMK- tai aiempi opistoasteen tutkinto (sairaanhoitaja AMK, terveydenhoitaja AMK, kätilö AMK, ensihoitaja AMK, bioanalyytikko AMK, fysioterapeutti AMK, röntgenhoitaja AMK, suuhygienisti AMK tai muu soveltuva korkeakoulututkinto tai aiempi vastaava opistoasteen tutkinto).

Koulutukseen valittavilta edellytetään työkokemusta sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä. Työkokemus pisteytetään seuraavasti: alle 2 vuotta työkokemusta=0 pistettä, 3-5 vuotta työkokemusta=1 piste ja yli 5 vuotta työkokemusta=2 pistettä.

Edellä olevien valintaedellytysten täyttyessä, hakija voi saada lisäpisteitä esittämistään perusteluista, jotka liittyvät koulutustarpeeseen, odotuksiin ja opiskeluedellytyksiin (yhteensä max. 9 pistettä). Yhteensä valintakriteereistä voi saada 0-11 pistettä.

Hakumenettely

Näytä lisää

Hakuaika on jatkettu 4.11.2017 asti. Hakuun liittyviä todistuksia ei liitetä sähköiseen hakemukseen tai toimiteta postitse. Koulutukseen valituilta opiskelupaikan vastaanottavilta tarkastetaan tutkinto- ja työtodistukset koulutuksen käynnistyessä.

Hakijoille ilmoitetaan opiskelijavalinnasta sähköpostitse.

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.