Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 15.3.2023
Syövän ehkäisy, syöpään sairastuneen hoito ja hoitotyö -erikoistumiskoulutus 30 op

Syövän ehkäisy, syöpään sairastuneen hoito ja hoitotyö -erikoistumiskoulutus 30 op

Koulutuksessa keskitytään syövän ehkäisyn, terveyden edistämisen, moniammatillisesti toteutettavan hoidon ja kuntoutuksen, hoidon monialaisen kehittämistoiminnan vahvistamiseen sekä palveluiden kehittämiseen. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa terveysalan ammattilaisten syövän ehkäisyyn, varhaiseen toteamiseen, ihmislähtöiseen hoitoon ja kuntoutukseen liittyvää erityisosaamista. Opiskelija saa valmiuksia moniammatillisen syövän hoidon jatkumon osaajana ja kehittäjänä. Opiskelija syventää koulutuksen aikana asiantuntijuuttaan syövän näyttöön perustuvassa hoidossa sekä edistää työyhteisönsä ja alueen organisaatioiden toimintaa. Erikoistumiskoulutus on STM:n Kliinisen hoitotyön erikoisalat –ehdotuksen mukainen. 

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu työelämässä jo toimiville terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoa edeltäneen aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opiskella.

Soveltuviksi tutkinnoiksi katsotaan sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön, ensihoitajan, röntgenhoitajan, bioanalyytikon, suuhygienistin, fysioterapeutin tai toimintaterapeutin AMK-tutkinto tai AMK-tutkintoa edeltänyt aiempi opistoasteen tutkinto. Hakijalta edellytetään myös kiinnostusta kehittää syövän ehkäisyyn, varhaisen tunnistamiseen, hoitoon ja kuntoutukseen sekä palliatiiviseen hoitoon liittyvää moniammatillista osaamistaan. Suosituksena on vähintään kahden vuoden työkokemus tutkintoa vastaavassa tehtävässä.

Sisältö ja toteutus

Vahvistuva tutkimus- ja kehittämisosaaminen tukee opiskelijan oman asiantuntijuuden, työyhteisön, organisaatioiden, alueiden ja yhteistyöverkostojen moniammatillisen toiminnan, palveluiden sekä syövän ehkäisyn, varhaisen tunnistamisen ja syöpään sairastuneen hoidon asiantuntijuuden jatkuvaa kehittymistä. Koulutus on erikoisalakohtaista, osaamista syventävää täydennyskoulutusta ilman tutkintotavoitetta. Koulutus muodostuu neljästä opintomoduulista.

  • Ihmis- ja yhteisölähtöinen hoito 6 op
  • Syöpään sairastuneen hoito ja hoitotyö 10 op
  • Syöpään sairastunen voimavarojen ja selviytymisen tukeminen 6 op
  • Syövän hoidon asiantuntijana kehittyminen 8 op

Koulutuksen laajuus on 30 op (1 op on n. 27 tuntia opiskelijan työtä). Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetuspäiviä, etätyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä ja yksilöohjausta. Opinnot soveltuvat tehtäväksi työn ohella. Oppimistehtävät ja kehittämistehtävä integroituvat työelämään ja oman henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Lähipäivät vuonna 2023:
13.-14.9., 11.-12.10., 15.11., ja 13.12.2023
Lähipäivät vuonna 2024:
17.-18.1., 14.2., 13.3., 15.5., 21.-22.8. ja 20.9.2024

Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja tarkoitettu työelämässä jo toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Koulutus perustuu valtakunnallisen amk-verkoston opetussuunnitelmaan ja se järjestetään yhteistyössä Savonia-, Laurea- ja Tampereen ammattikorkeakoulujen kanssa.

Hyväksytysti suoritettuja opintoja voidaan soveltuvin osin hyväksilukea ylempään amk-tutkintoon johtavissa opinnoissa, mikäli ne täyttävät hyväksiluettavan opinnon / koulutuksen osaamistavoitteet. Päätöksen hyväksilukemisesta tekee vastaanottava korkeakoulu.

Valintakriteerit

Koulutukseen valittavilta edellytetään:
1. Soveltuvaa korkeakoulututkintoa

sairaanhoitaja AMK, terveydenhoitaja AMK, kätilö AMK, ensihoitaja AMK, bioanalyytikko AMK, fysioterapeutti AMK, toimintaterapeutti AMK, röntgenhoitaja AMK, suuhygienisti AMK tai muu soveltava korkeakoulututkinto tai AMK-tutkintoa edeltänyt ns. vanha opistoasteen tutkinto

2. Riittäviä tietoja ja taitoja opintoja varten työkokemusta sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä

Täydentävät valintakriteerit (0-4 pistettä)

Edellä olevien valintaperusteiden täyttyessä hakija voi saada lisäpisteitä esittämistään perusteluista koulutukseen hakeutumiselle ja opiskeluedellytyksille.

Näin haet

Hakuaika 20.3.-30.4.2023

Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella. Linkki hakulomakkeelle julkaistaan tälle sivulle hakuajan alkaessa.

Hakijoille ilmoitetaan opiskelijavalinnasta sähköpostitse. Opiskelijan tulee vastaanottaa tai perua opiskelupaikkansa 15.5.2023 mennessä.

Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koko koulutuksen hinta.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.