Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 29.3.2021
Syövän ehkäisy, syöpään sairastuneen hoito ja hoitotyö - moniammatillinen erikoistumiskoulutus 30 op

Syövän ehkäisy, syöpään sairastuneen hoito ja hoitotyö - moniammatillinen erikoistumiskoulutus 30 op

Koulutuksessa keskitytään syövän ehkäisyn, terveyden edistämisen, moniammatillisesti toteutettavan hoidon ja kuntoutuksen, hoidon monialaisen kehittämistoiminnan vahvistamiseen sekä palveluiden kehittämiseen. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa terveysalan ammattilaisten syövän ehkäisyyn, varhaiseen toteamiseen, ihmislähtöiseen hoitoon ja kuntoutukseen liittyvää erityisosaamista moniammatillisen syövän hoidon jatkumon osaajina ja kehittäjinä. Näyttöön perustuvan osaamisen vahvistuminen tukee ei vain opiskelijan ja työyhteisön, mutta myös organisaatioiden ja alueellisen asiantuntijuuden kehittymistä. 

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu työelämässä jo toimiville terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoa edeltäneen aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opiskella.

Soveltuviksi tutkinnoiksi katsotaan sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön, ensihoitajan, röntgenhoitajan, bioanalyytikon, suuhygienistin, fysioterapeutin tai toimintaterapeutin AMK-tutkinto tai AMK-tutkintoa edeltänyt aiempi opistoasteen tutkinto. Hakijalta edellytetään myös kiinnostusta kehittää syövän ehkäisyyn, varhaisen tunnistamiseen, hoitoon ja kuntoutukseen sekä palliatiiviseen hoitoon liittyvää moniammatillista osaamistaan. Suosituksena on vähintään kahden vuoden työkokemus tutkintoa vastaavassa tehtävässä.

Sisältö ja toteutus

Vahvistuva tutkimus- ja kehittämisosaaminen tukee opiskelijan oman asiantuntijuuden, työyhteisön, organisaatioiden, alueiden ja yhteistyöverkostojen moniammatillisen toiminnan, palveluiden sekä syövän ehkäisyn, varhaisen tunnistamisen ja syöpään sairastuneen hoidon asiantuntijuuden jatkuvaa kehittymistä. Koulutus on erikoisalakohtaista, osaamista syventävää täydennyskoulutusta ilman tutkintotavoitetta. Koulutus muodostuu neljästä opintomoduulista.

  • Syövän hoidon asiantuntijana kehittyminen 8 op
  • Ihmis- ja yhteisölähtöinen hoito 6 op
  • Syöpään sairastuneen hoito ja hoitotyö 10 op
  • Syöpään sairastunen voimavarojen ja selviytymisen tukeminen 6 op

Koulutuksen laajuus on 30 op (1 op on n. 27 tuntia opiskelijan työtä). Koulutuksen toteutuksessa hyödynnetään ns. hydridimallia, joka mahdollistaa joustavasti erilaisten lähi-, lähi(etä)opetus- ja oppimismuotojen hyödyntämisen. Opinnot soveltuvat tehtäväksi työn ohella. Oppimista tukevat lähi, etä- ja verkko-opetus, itsenäinen ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus. 

Oppimistehtävät ja kehittämistehtävä integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Opiskelun tiivis tahti sekä monipuoliset opetus- ja oppimismenetelmät edellyttävät motivaatiota ja sitoutumista opiskeluun työn ohella. Opiskelijalta vaaditaan tietotekniikan hyvää hallintaa, koska osa opinnoista suoritetaan verkko-opintoina.

Lähipäivät 2021: 13.-14.9., 11.-12.10., 15.11., 10.12.

Lähipäivät 2022: 17.-18.1., 14.2., 21.3., 16.5., 22.-23.8. ja 23.9.

Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja tarkoitettu työelämässä jo toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Koulutus perustuu valtakunnallisen amk-verkoston opetussuunnitelmaan ja se järjestetään yhteistyössä Oulun, Satakunnan, Tampereen sekä LAB- ja Savonia ammattikorkeakoulujen kanssa. Hyväksytysti suoritettuja opintoja voidaan soveltuvin osin hyväksilukea ylempään amk-tutkintoon johtavissa opinnoissa, mikäli ne täyttävät hyväksiluettavan opinnon / koulutuksen osaamistavoitteet. Päätöksen hyväksilukemisesta tekee vastaanottava korkeakoulu.

AMK-verkoston yhteinen esite.

Valintakriteerit

Koulutukseen valittavilta edellytetään:
1. Soveltuvaa korkeakoulututkintoa

sairaanhoitaja AMK, terveydenhoitaja AMK, kätilö AMK, ensihoitaja AMK, bioanalyytikko AMK, fysioterapeutti AMK, toimintaterapeutti AMK, röntgenhoitaja AMK, suuhygienisti AMK tai muu soveltava korkeakoulututkinto tai AMK-tutkintoa edeltänyt ns. vanha opistoasteen tutkinto

2. Riittäviä tietoja ja taitoja opintoja varten työkokemusta sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä

Täydentävät valintakriteerit (0-4 pistettä)

Edellä olevien valintaperusteiden täyttyessä hakija voi saada lisäpisteitä esittämistään perusteluista koulutukseen hakeutumiselle ja opiskeluedellytyksille.

Näin haet

Hakuaika 6.-29.4.2021

Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella. Linkki hakulomakkeelle julkaistaan tälle sivulle hakuajan alkaessa.

Hakijoille ilmoitetaan opiskelijavalinnasta sähköpostitse 7.5.2021 mennessä. Opiskelijan tulee vastaanottaa tai perua opiskelupaikkansa 16.5.2021 mennessä.

Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koko koulutuksen hinta.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.