Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 27.3.2020
Unettomuushoitaja

Unettomuushoitaja

Unettomuuden Käypä hoito -suositusten mukaisesti pitkäkestoisen unettomuuden ensisijaisena hoitona pidetään kognitiivista käyttäytymisterapiaa, jonka hoito-ohjelmat soveltuvat perusterveydenhuoltoon.

Unettomuushoitaja-koulutuksessa syvennytään aikuisten unettomuuden lääkkeettömään hoitoon yksilö- ja ryhmämuotoiseen asiakastyöskentelyyn kehitetyn hoitomallin kautta. Koulutus etenee unettomuuden lääkkeettömän hoidon periaatteiden mukaisesti sisältäen näyttöön perustuvia unettomuuden hoitomenetelmiä. Unettomuuden lääkkeettömän hoidon malli toteutetaan ohjauksen ja työkirjatyöskentelyn avulla. Unettomuushoitajan osaamisen kehittämisen lähtökohtana on omakohtainen kokemus mallista, eräänlainen kuljettu polku, jota voidaan lähteä asiakkaan kanssa kulkemaan uudelleen.

Unettomuushoitaja koulutus on kehitetty kansainvälisiin unihoitajakriteereihin perustuen ja mukailee Suomessa kehitteillä olevan perustason unihäiriöhoitajan unettomuuden osaamisen vaatimuksia.

Kenelle

Unettomuushoitaja koulutus on suunnattu perusterveydenhuollossa työskenteleville sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille, fysioterapeuteille, toimintaterapeuteille ja geronomeille, jotka kohtaavat työssään unihäiriöistä tai unettomuudesta kärsiviä nuoria ja/tai aikuisia. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aiempaa työkokemusta unihäiriöiden parista.

Tavoitteet

Osaamistavoitteet saavutettuaan osallistuja

 • Ymmärtää unen, unettomuuden ja unihäiriöiden sekä niiden liitännäissairauksien keskeiset periaatteet.
 • Osaa kartoittaa työssään yleisesti unihäiriöpotilaiden hoidon tarvetta ja tietää keskeisimmät hoidon mahdollisuudet.
 • Ymmärtää normaalin unen, unettomuuden ja unettomuuden lääkkeettömän hoidon merkityksen unettomuuden hoidossa.
 • Saa valmiuden unettomuuden lääkkeettömän hoidon menetelmien toteutukseen asiakas- ja ryhmämuotoisessa hoidossa. 
 • Tuntee ja hallitsee unettomuuden lääkkeettömän hoidon työskentelymallin ja työkirjaan perustuvan hoidon sisällön kysely- ja arviointikaavakkeineen sekä kykenee ohjaamaan asiakasta työkirjatyöskentelyssä.
 • Kykenee toteuttamaan unettomuuden lääkkeettömän hoidon menetelmiä erilaisissa toimintaympäristöissä yhdessä asiakkaan kanssa ja omaa selkeän toimintamallin mahdollisten ongelmatilanteiden varalta.
 • Hallitsee asiakas- ja ryhmämuotoiset ohjausmenetelmät ja dialogiset vuorovaikutustaidot.

Sisältö ja toteutus

Keskeiset sisältöalueet

 • Unen ja nukkumisen säätely
 • Unen häiriintymisen ja sen vaikutukset elimistöön
 • Unen vaikutus työ- ja toimintakykyyn
 • Unen tutkimisen perusteet
 • Keskeisimmät unihäiriöt, niiden tunnistaminen sekä yleistiedot tutkimusten ja hoidon mahdollisuuksista
 • Perustiedot keskeisistä oheissairauksista ja niiden seulonnasta
 • Lääkehoidoista ja niiden vaikutuksista uneen
 • Unettomuuden tunnistaminen, seulonta ja mittaaminen
 • Unettomuuden hoidon pääperiaatteet
 • Perustiedot unettomuuden lääkehoidosta ja sen vaikutuksista ei-lääkkeellisiin hoitoihin
 • Unettomuuden hoidon yleinen konseptualisointi (keskustelu, reflektointi ja käsitteellistäminen)
 • Unettomuuden ryhmätyöskentelyn sisältö ja käytännön toteutus

Koulutuksen laajuus on 8 opintopistettä ja se toteutetaan monimuoto-opiskeluna, sisältäen lähiopetusta, etätyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä, itsenäistä työskentelyä mm. kirjallisuuteen perehtymisen ja oppimistehtävien muodossa. Lähiopetuspäivät mukailevat unettomuuden lääkkeettömän hoidon mallia. Erilaiset oppimistehtävät integroituvat käytännön työhön.

Koulutuksen aikana osallistuja tekee mahdollisuuksien mukaan omassa työssään käytännön toteutuksen (yksilö- tai ryhmätoteutuksena) unettomuuden lääkkeettömän hoidon mallin mukaisesti. Käytännön toteutusta tuetaan ja vahvistetaan ohjaukseen keskittyvällä lähiopetuspäivällä.

Lähiopetuspäivät Turussa

 • pe 18.9. klo8.30-15.30
 • pe 2.10. klo8.30-15.30
 • pe 23.10. klo8.30-15.30
 • pe 20.11. klo8.30-15.30

Etätapaamisen verkossa (Skype, Teams tms välityksellä)

 • to 24.9. klo15.00-17.00
 • to 8.10. klo15.00-17.00
 • to 15.10. klo15.00-17.00

Kouluttajista

Kati Lahtinen kätilö/sairaanhoitaja YAMK, terveydenhuollon opettaja (AmO)

Kati on työskennellyt unen parissa lähes 20 vuotta tehden unen hoito- ja tutkimustyötä. Hän on ollut aktiivinen toimija unihoitajien osaamisen kehittämisessä jo vuodesta 2010 ja jakanut yleistä unitietoutta pitämällä luentoja. Lisäksi Kati toimii sivutoimisena opettajana Turun ammattikorkeakoulussa.

Juha Markkula LT, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti, unilääketieteen erityispätevyys

Koulutuksen asiantuntijavastuuhenkilönä toimiva Markkula on koulutuksessa käytettävän unettomuuden lääkkeettömän hoitomallin ja työkirjan kehittäjä. Hän työskentelee TYKS Psykiatrian klinikalla sekä Uni- ja hengityskeskuksessa.

Lue aiheesta

Tutustu Kati Lahtisen Talk-artikkeliin  Laadukas unettomuuden hoito on muutakin kuin lääkehoito  (12/2019).

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.