Sivu päivitetty 10.3.2017
Tradenomiopiskelija harjoittelijaksi

Tradenomiopiskelija harjoittelijaksi

AMK-tutkintoihin kuuluu harjoittelu, joka suoritetaan joko yhdessä tai useammassa jaksossa. Harjoittelun tavoitteena on, että opiskelija pääsee ohjatusti perehtymään oman alan käytännön työtehtäviin ja soveltamaan oppimiaan tietoja ja taitoja työelämässä. Harjoittelijat ovat vähintään 18-vuotiaita ja heillä on pohjakoulutuksena ylioppilas- tai ammattitutkinto.

Työnantajalle harjoittelijan rekrytoiminen on mahdollisuus saada osaava, uransa alussa oleva opiskelija työyhteisön avuksi.

 • Opiskelijoilla on tuorein tieto omalta alaltaan. He tuovat työpaikalle mukanaan uusia näkökulmia, välineitä ja ajatuksia.
 • Harjoittelujakso on hyvä tilaisuus tutustua alan uusiin osaajiin ja tehdä organisaatiota tunnetuksi potentiaaliselle työvoimalle.
 • Harjoittelun aikana työnantaja saa hyvän käsityksen opiskelijan osaamisesta ja kyvystä sopeutua työyhteisöön. Organisaation mahdollinen uusi työntekijä tulee perehdytetyksi taloon jo harjoittelun aikana.
 • Harjoittelijasta voi saada vakinaisen henkilökunnan loma-aikojen tuurausapua ja lisäresurssin.
 • Korkeakouluissa opiskelee paljon myös kansainvälisiä opiskelijoita. Heidän palkkaamisensa tuo yritykselle uusia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen.

(Lähde: korkeakouluosaajat.fi)

Harjoittelun jälkeen opiskelija voi myös tehdä opinnäytetyönsä yritykselle. Mahdollisia opinnäytetyön aiheita kannattaa tarkkailla jo harjoittelun aikana.

Tietoa tradenomin opinnoista

Näytä lisää

Turun ammattikorkeakoulussa opiskelee tradenomeja eri koulutusohjelmissa sekä liiketalouden että kirjasto- ja tietopalveluiden alalla:

 • International Business, Turku
 • Liiketalous, Turku ja Salo
 • Kirjasto- ja tietopalvelu, Turku

International Business

Kansainvälistä tutkintoa, Degree Programme in International Business, suorittavan tradenomin opintoihin kuuluu liiketalouden perusopintojen ja kansainvälisen liiketoiminnan opintojen lisäksi monipuoliset kieli- ja viestintäopinnot, IT-opinnot sekä tiimityöskentelyyn perehtyminen. International Business tutkinto-ohjelmassa erikoistumisalue on kansainvälinen liiketoiminta ja valinnaisina opintoina opiskelija voi syventää osaamistaan esimerkiksi näissä aiheissa:

 • kansainvälinen markkinointi, International Marketing
 • asiakassuhteiden hallinta, Customer Relationship Management
 • logistiikka ja toimitusketjujen hallinta, Supply Chain Operations Coordination

Liiketalous

Liiketalouden tradenomin opintoihin kuuluu liiketalouden perusopintojen lisäksi muun muassa monipuoliset kieli- ja viestintäopinnot, IT-opinnot sekä tiimityöskentelyyn perehtyminen.

Turun toimipisteessä liiketalouden opiskelija erikoistuu tiettyyn suuntautumisvaihtoehtoon, jotka ovat:

 • Juridiikka
 • Markkinointi ja palveluliiketoiminta
 • Taloushallinto
 • Yrittäjyys

Salon toimipisteessä toimii BisnesAkatemia, missä oppiminen tapahtuu tiimeissä yritystoiminnan ja asiakasprojektien kautta. Opiskelu koostuu isoista kokonaisuuksista kuten moderni markkinointi, ICT liiketoiminnassa ja projekti- ja innovaatiojohtaminen. Opiskelijalla on mahdollisuus luoda oma oppimispolku ja valita oma erikoistumisalueensa.

Kirjasto- ja tietopalveluala

Koulutuksen perusopinnot keskittyvät kirjasto- ja tietopalvelualan toimintaympäristöihin, ammatin perusteisiin sekä kielellisiin ja viestinnällisiin valmiuksiin. Ammattiopinnot puolestaan rakentuvat seitsemästä kokonaisuudesta, joissa syvennytään kirjasto- ja tietopalvelualan työmenetelmiin ja -välineisiin sekä teoriassa että käytännössä. 

Aktiivisen projektitoiminnan ansioista koulutus käy jatkuvaa vuoropuhelua työelämän kanssa ja opiskelijat pääsevät mukaan toimintaan. Koulutuksen rajat ylittävä toimeliaisuus tarjoaa opiskelijalle kansainvälisiä opiskelu- ja verkostoitumismahdollisuuksia. 

Harjoittelun kesto ja harjoittelijan työtehtävät

Näytä lisää

Harjoittelun kesto on 5 kk. Harjoittelu voi koostua useammasta harjoittelujaksosta, jolloin jaksojen pituudet ovat 1-3 kk. Harjoittelijoita voi rekrytoida ympäri vuoden. Tarkemmat työajat, harjoittelun kesto ja työtehtävät sovitaan yhdessä opiskelijan kanssa.

Ennen harjoittelun alkua opiskelija laatii ohjaavan opettajan kanssa harjoittelulle tavoitteet. Työtehtävien tulisi olla sellaisia, joissa opiskelija pääsee myös soveltamaan oppimiaan asioita käytäntöön.

International Business -tutkinto-ohjelmassa opiskelevan tradenomin työtehtäviin voi kuulua esimerkiksi:

 • viestintä- ja markkinointitehtäviä
 • markkina- ja markkinointitutkimukset
 • vientiin ja tuontiin liittyviä tehtäviä
 • myynnin ja logistiikan koordinointiin liittyviä tehtäviä
 • asiakaskyselyt
 • osallistuminen tapahtumien järjestämiseen

International Business -koulutuksen opetussuunnitelmaan voit perehtyä tarkemmin Turun AMK:n sähköisessä opinto-oppaassa, SoleOPSissa.

Liiketalouden tutkinto-ohjelmassa opiskelevan tradenomin työtehtäviin voi kuulua, suuntautumisvaihtoehdosta riippuen, esimerkiksi

 • taloushallinnon tehtäviä
 • viestintä- ja markkinointitehtäviä
 • oikeushallinnon ja yksityisten asianajotoimistojen tehtäviä
 • osallistuminen tapahtumien järjestämiseen
 • myynnin, viennin ja tuonnin tehtäviä

Liiketalouden koulutuksien opetussuunnitelmiin voit perehtyä tarkemmin Turun AMK:n sähköisessä opinto-oppaassa, SoleOPSissa:

Kirjasto- ja tietopalvelualan tutkinto-ohjelmassa opiskelevan tradenomin työtehtäviin voi kuulua esimerkiksi:

 • Asiakaspalvelua
 • Aineiston luettelointia ja järjestämistä
 • Viestintä- ja markkinointitehtäviä
 • Tapahtumien ja näyttelyiden järjestämistä
 • Aineistopromootiota
 • Tietokantatehtäviä
 • Tietopalvelua ja tiedonhaun ohjausta

Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutuksen opetussuunnitelmaan voit perehtyä tarkemmin Turun AMK:n sähköisessä opinto-oppaassa, SoleOPSissa.

Työnantajan tehtävät

Näytä lisää

Ennen harjoittelua työnantaja solmii harjoittelijan ja ammattikorkeakoulun kanssa harjoittelusopimuksen. Sopimuksessa sovitaan muun muassa työajoista, palkkauksesta ja työtehtävistä. Työnantaja voi lisäksi erikseen tehdä harjoittelijan kanssa työsopimuksen sekä sopia tekijänoikeuteen liittyvistä asioista.

Työnantaja nimeää harjoittelijalle ohjaajan, joka vastaa harjoittelijan perehdytyksestä ja työn ohjauksesta. Lisäksi työnantaja tarjoaa harjoittelijalle työpisteen ja mahdollisesti tarvittavat työvälineet. Harjoittelu voi olla palkallista tai palkatonta. Suosituksena on, että työnantaja maksaa harjoittelijalle oman alansa työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Ohjattu harjoittelu näyttäytyy työnantajalle hyvin samanlaisena kuin kesätyö; harjoittelujakson jälkeen työ voikin usein jatkua kesällä tavallisena kesätyönä. 

Harjoittelun jälkeen opiskelija, ohjaaja harjoittelupaikalla ja opettajat arvioivat opiskelijan harjoittelujakson. Lisäksi työnantaja kirjoittaa harjoittelijalle joko harjoittelu- tai työtodistuksen.

Miten rekrytoin harjoittelijan?

Näytä lisää

Harjoitteluilmoituksen voi jättää yhteydenottolomakkeella tai sähköpostitse Turun ammattikorkeakoulun ura- ja rekrytointipalveluille: career.services@turkuamk.fi

Ilmoitukseen tarvitaan seuraavat tiedot:

 • lyhyt kuvaus yrityksestäsi
 • kuvaus työtehtävistä
 • kaipaamasi ominaisuudet henkilöltä
 • miten ja mihin mennessä haluat kiinnostuneiden ottavan sinuun yhteyttä

Voit myös jättää ilmoituksesi suoraan kaikkien ammattikorkeakoulujen yhteiseen rekrytointiportaaliin, Jobstep.net:iin. Portaalin käyttö on ilmaista ja tavoitat sieltä haluamasi osaajat koko maasta ja kaikilta aloilta.