Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 1.2.2023

Ilmoituskanava

Vastuullisuutta lisäävä ilmoituskanava käytössä 1.2.2023 lähtien

Turun AMK ottaa helmikuun alussa 2023 käyttöön lainsäädännön edellyttämän ilmoituskanavan. Sen kautta AMK:n nykyiset tai entiset työntekijät, hallituksen jäsenet, harjoittelijat tai ammatinharjoittajat voivat tehdä ilmoituksen työssään havaitsemastaan, epäilemästään lainvastaisesta toiminnasta Turun AMK:ssa.

Ilmoituskanavan kautta tehdyt ilmoitukset ovat luottamuksellisia. Ilmoituksen tehnyttä henkilöä kohtaan ei saa ryhtyä mihinkään vastatoimiin. Ilmoituksen voi tehdä nimettömästi. 

Ilmoituskanava on olennainen osa Turun ammattikorkeakoulun vastuullista toimintaa. Ilmoituskanavaa ei pidä lähestyä ainoastaan lakisääteisenä velvoitteena, vaan ennen muuta keinona vahvistaa toiminnan vastuullisuutta. Ilmoituskanava laajentaa mahdollisuuksia kerätä tietoa oman organisaation toiminnasta. Näin myös mahdollisiin väärinkäytöksiin pystytään puuttumaan varhaisessa vaiheessa ja estämään isommat vahingot sekä toiminnalle että ammattikorkeakoulun maineelle. Lisäksi ilmoituskanavan avaaminen, ylläpito ja siitä viestiminen vahvistaa vastuullista organisaatiokulttuuria.

Ilmoituksen käsittelystä vastaavan henkilön on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin ilmoituksen paikkansa pitävyyden selvittämiseksi ja tarvittaessa tilanteeseen puuttumiseksi. 

Ilmoituksen käsittelystä vastaavan henkilön on annettava ilmoittajalle kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottoilmoituksen toimittamisesta tieto siitä, mitä toimenpiteitä ilmoituksen perusteella toteutetaan.

Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (1171/2022) eli ilmoittajansuojelulaki tuli voimaan 1.1.2023. Laki velvoittaa jatkossa sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatiot perustamaan sisäisen ilmoituskanavan laissa mainittujen epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittamiseen.

Ilmoittajansuojelulakia sovelletaan sellaisten henkilöiden suojeluun, jotka ilmoittavat Euroopan unionin lainsäädännön tai sen kansallisen täytäntöönpanolainsäädännön tai muun kansallisen lainsäädännön mukaisista lainsäädännön rikkomisista seuraavilla aloilla:

 • Julkiset hankinnat 
 • Finanssipalvelut ja -tuotteet 
 • Tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus 
 • Liikenteen turvallisuus 
 • Ympäristönsuojelu 
 • Säteilyturva ja ydinturvallisuus 
 • Elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus, eläinten terveys ja hyvinvointi  
 • Kansanterveys  
 • Kuluttajansuoja 
 • Yksityisyyden ja henkilötietojen suoja, verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus  
 • EU:n taloudelliset intressit 
 • Kilpailu- ja valtiontukisääntöjen rikkomiset 
 • Yhteisöverosääntöjen rikkominen. 

Turun AMK:n hallituksen päätöksen mukaisesti ilmoitusten käsittelystä vastaaviksi henkilöiksi on nimetty rehtori, vararehtori, hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Rehtori voi nimetä lisäksi asiantuntijoita ilmoitusten käsittelijöiksi.

Ilmoituksen jättäjään pidetään yhteyttä. Palvelussa vain Turun AMK:n valtuuttamilla henkilöillä on pääsy ilmoituksiin. Tarvittaessa nämä henkilöt voivat pyytää lisätietoja ilmoittajalta kanavan kautta. Ilmoituksen voi jättää nimettömänä. Ilmoittaja on suojattu vastatoimilta, vaikka hän ilmoittaisikin nimensä tai muita tunnistetietoja. 

Kannustamme olemaan yhteydessä epäkohdista ensisijaisesti omaan esihenkilöön tai hänen esihenkilöönsä. Ilmoituskanava on kuitenkin käytössä kaikissa ilmoittajansuojelulain mukaisissa tilanteissa.  

Kanava ei ole yleinen palautekanava esimerkiksi koulutukseen tai muuhun toimintaamme liittyen. Jos olet Turun AMK:n opiskelija ja sinulla on palautetta koulutukseen liittyen, voit antaa sitä esimerkiksi opiskelijapalautekanavan kautta. Turvallisuuteen liittyvät poikkeamat voit ilmoittaa turvallisuuspoikkeamailmoituksella. Nämä sekä tietoa muista sisäisistä palautekanavista löydät Messi-intranetin sivulta Vaikuttamis- ja palautekanavat (sharepoint.com) (kirjautuminen AMK:n käyttäjätunnuksilla). 

Muuta palautetta voit antaa turkuamk.fi-sivujen kautta yhteydenottolomakkeella: Yhteydenotto – Turun ammattikorkeakoulu (turkuamk.fi)

Ilmoituskanavaan pääset tästä linkistä