Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 29.11.2021
Lehden lukua Turun AMK:n kirjastossa

Turun AMK:n kirjasto palvelee

Turun ammattikorkeakoulun kirjasto palvelee ensisijaisesti ammattikorkeakoulun opiskelijoita ja henkilökuntaa.

Kirjasto valitsee, hankkii, järjestää ja tarjoaa käyttöön alakohtaiset kokoelmat paikallisesti ja verkossa sekä ohjaa ja opettaa tiedonhankintaa. Kirjaston toiminnasta vastaa tietopalvelupäällikkö.

Kirjastolla on yhteensä neljä toimipistettä: Turussa (Kupittaan kampuskirjasto Lemppari, Kupittaan kampuskirjasto EduCity ja Taidekirjasto Sigyn) ja Salossa.

Kirjaston tilastot pähkinänkuoressa

Kirjaston tilastotietoja vuodelta 2020:

Aukioloajat 33+ 61 tuntia viikossa (palvelu + itsepalvelu)
Aineistot

75 000 / 90 000 painettua kirjanimekettä / -nidettä 
171 saapuvaa painettua lehteä
2 433 nuottia
39 000 elektronista lehteä
214 000 e-kirjanimekettä

Lainaus

46 000 lainaa ja uusintaa vuodessa

Asiakaskäynnit

180 kävijää / aukiolopäivä

Verkkopalvelukäynnit

390 000 käyntiä kirjaston verkkosivuilla ja Finna-hakupalvelussa

E-aineistojen käyttökerrat 2 400 000 latausta, katsottua tietuetta tai tiedonhakua kaikista e-aineistoista
Tiedonhankinnan opetus

790 tuntia vuodessa

Henkilökunta

14,3 htv

Kirjaston toiminnan laatu ja vaikuttavuus

Kirjaston toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta seurataan sekä määrällisillä mittareilla että asiakaspalautetta keräämällä osana Turun AMK:n laadunvarmistusta.

Kirjaston toiminnan tilastointi

Tieteellisten kirjastojen tilastotietokanta KITT antaa kokonaiskuvan Suomen tieteellisten kirjastojen voimavaroista, kokoelmista ja palveluista. Myös toiminnan arviointi laadun ja kirjastotoiminnan vaikuttavuuden näkökulmasta vaatii pohjakseen luotettavaa tilastotietoa.

Valtakunnallista KITT-yhteistilastotietokantaa ylläpitää Kansalliskirjasto.

Ammattikorkeakoulujen toimintaa kuvaavia tilastotietoja ylläpitää opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. 

Asiakaspalaute ja käyttäjäkyselyt

Kirjasto kerää systemaattisesti tietoa toiminnan vaikuttavuudesta eri palautejärjestelmillä:

 • asiakaspalvelutilanteissa saatu palaute
 • verkon kautta saatu palaute (lomakkeet ja sähköposti)
 • kirjastojen valtakunnallinen asiakastyytyväisyyskysely
 • Turun AMK:n opiskelijabarometri.

Valtakunnallisen käyttäjäkyselyjen tulokset antavat arvokasta tietoa kirjaston asiakaspalvelun laadusta ja kirjastopalveluiden vaikuttavuudesta. 

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometrissä kerätään vuosittain Turun AMK:n opiskelijoiden palautetta myös kirjastopalveluista. 

Palautejärjestelmistä saava tieto käsitellään kirjastossa ja otetaan huomioon kirjaston toiminnan kehittämisessä, kuten toimintasuunnitelmissa. Käyttäjäkyselyiden tuloksista koostetaan kirjastossa raportit.

Kirjasto toimii verkostoissa ja projekteissa

Turun ammattikorkeakoulun kirjasto toimii verkostoituneesti Turun ammattikorkeakoulussa, alueellisesti ja valtakunnallisesti osallistumalla toiminnan kehittämiseen mm. erilaisissa kirjastoalan yhteistyöelimissä ja työryhmissä. Kirjaston toimintaa ja palveluita kehitetään yhteistyökumppaneiden kanssa projekteissa.

 

Avoin julkaiseminen – Open access

Turun AMK:ssa kannustetaan avoimeen julkaisemiseen. Avoimella julkaisemisella (Open Access) tarkoitetaan, että julkaisut ovat pysyvästi ja vapaasti saatavilla verkossa. Avoin julkaiseminen on osa avointa tiedettä, joka sisältää koko tutkimusprosessin avoimuuden tutkimussuunnitelmasta tutkimusdataan ja tutkimustuotoksiin, joita ovat mm. julkaisut. Lue lisää avoimesta tieteestä ja tutkimuksesta Turun AMK:ssa.

Turun AMK:ssa on tehty Avoin julkaiseminen – Open access -opas, josta löytyy erityisesti Turun AMK:n tutkijoille ja kirjoittajille tarkoitettua tietoa avoimesta julkaisemisesta, rinnakkaistallentamisesta, julkaisutiedonkeruusta sekä tutkijan tunnisteista ja näkyvyydestä.

Kirjaston käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulun kirjasto palvelee ensisijaisesti Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoita ja henkilökuntaa, mutta myös ulkopuoliset asiakkaat voivat käyttää kirjastoa. Kirjaston kokoelmien ja tilojen käyttöoikeus edellyttää näiden sääntöjen noudattamista.

Kirjastokortti

Aineistoa lainattaessa asiakkaalla tulee olla mukanaan kirjaston hyväksymä kirjastokortti. Kirjastokortin saa henkilöllisyyden tarkistamisen jälkeen vähintään 15-vuotias henkilö. Asiakasrekisteriä varten kortin saajan on annettava henkilötietonsa. Alle 15-vuotias saa kirjastokortin täysi-ikäisen holhoojan kirjallisen suostumuksen perusteella. Myös holhoojan on annettava henkilötietonsa asiakasrekisteriin.

Kirjastokortti on henkilökohtainen. Jokainen on vastuussa omasta kortistaan ja sillä lainatusta tai takaamansa henkilön kortilla lainatusta aineistosta. Kirjastokortin katoamisesta on ilmoitettava kirjastoon. Asiakas ei ole vastuussa aineistosta, joka on lainattu kadonneella kortilla katoamisilmoituksen vastaanottamisen jälkeen. Asiakas saa erikseen määrättävää maksua vastaan uuden kortin kadonneen tilalle.

Osoitteen- ja nimenmuutos on ilmoitettava välittömästi kirjastoon. Opiskelijoiden henkilötiedot päivittyvät kirjastojärjestelmään opiskelijarekisteristä (PEPPI).

Lainaaminen

Aineiston laina-ajoista päätetään erikseen ja niistä ilmoitetaan kampuskirjastoissa ja kirjaston nettisivuilla. Laina-aika päättyy normaalisti eräpäivänä kampuskirjaston aukioloajan päättyessä. Poikkeuksista (esim. yölainat) ilmoitetaan kampuskirjastoissa.

Lainat uusitaan automaattisesti tietyn ajan, ellei niihin ole varauksia. Kurssikirjalainat uusitaan 6 kk ja muu aineisto 12 kk lainauspäivästä. Sen jälkeen lainat on palautettava tai lainattava uudestaan kirjastossa. Lainattavaan aineistoon voi tehdä varauksia. Kirjastolla on oikeus asettaa Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden tai henkilökunnan tekemät varaukset etusijalle. Asiakas ei voi varata itsellään varaushetkellä lainassa olevaa aineistoa. Kirjasto voi rajoittaa tilapäisesti tai pysyvästi kokoelmiinsa kuuluvan aineiston lainausta.

Jokaisella on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu kirjaston asiakasrekisteriin ( Turun AMK:n kirjaston tietosuojailmoitus ).

Maksut ja korvaukset

Aineiston lainaus on ilmaista. Yli eräpäivän pidetystä aineistosta kirjasto voi periä myöhästymismaksun ja aineiston perinnästä aiheutuneet kustannukset. Jos asiakas kadottaa tai vahingoittaa kirjaston omaisuutta, on hänen korvattava aiheuttamansa vahinko.

Muusta kuin lainauspalvelusta kirjastolla on oikeus ottaa maksu. Maksujen ja kustannusten suuruus määritellään erikseen ja ilmoitetaan asiakkaalle kampuskirjastoissa ja nettisivuilla.

Kirjasto ei ole korvausvelvollinen, mikäli lainattu aineisto tai tallenne vahingoittaa asiakkaan laitteita.

Lainausoikeuden menetys

Asiakas voi menettää lainausoikeutensa, jos hänellä on maksamattomia maksuja tai korvauksia kirjastolle. Lainausoikeuden voi menettää myös kirjaston sääntöjä rikkomalla.

Asiakkaan häiritsevä käyttäytyminen voi johtaa tilapäiseen tai pysyvään kirjaston käyttöoikeuden menettämiseen. Kirjaston henkilökunnalla on myös oikeus kehottaa häiriötä tuottava henkilö poistumaan kirjaston tiloista.

Asiakasrekisteri

Kirjaston asiakasrekisteri on EU:n tietosuojaesetuksen mukainen henkilörekisteri ( Turun AMK:n kirjaston tietosuojailmoitus ), jota käytetään vain lainauksen valvontaan, ja jonka sisältämiä tietoja ei anneta kirjaston ulkopuolelle.

Muut määräykset

Yhteisten sääntöjen lisäksi kampuskirjastoilla voi olla omia sääntöjä, jotka eivät ole ristiriidassa näiden sääntöjen kanssa. Kirjaston säännöistä ja ohjeista ilmoitetaan kampuskirjastoissa.

Palveluhinnasto

Voimassa 1.1.2020 lähtien

Myöhästymismaksut

 • Lainojen myöhästymismaksu 0,30 € / vrk
 • Kurssikirjojen myöhästymismaksu 1 € / vrk
 • Yö- ja viikonloppulainojen myöhästymismaksu 1 € / tunti ensimmäisen aukiolotunnin jälkeen
 • Korkein perittävä myöhästymismaksu kurssikirjoilla sekä yö- ja viikonloppulainoilla 10 € / teos ja muilla aineistolla 6 € / teos. 

Kun asiakkaalla on maksamattomia maksuja 15 €, hän joutuu lainakieltoon.

Varaaminen ja kuljetukset kampuskirjastojen välillä

 • Varaaminen: maksuton
 • Kuljetukset kampuskirjastojen välillä: maksuton

Kaukopalvelu

Muista kirjastoista tilattavat teokset käteisasiakkaille:

Turun AMK:n opiskelijat ja henkilökunta:

 • Kotimaasta: 5 € / teos
 • Pohjoismaista: 10 € / teos
 • Muista maista: lähettäjäkirjaston perimä maksu

Muut asiakkaat:

 • Kotimaasta: 15 € / teos 
 • Pohjoismaista: 20 € / teos  
 • Muista maista: lähettäjäkirjaston perimä maksu

Myös noutamatta jätetyistä kaukolainoista peritään maksu.

Muista kirjastoista tilattavat teokset laskutusasiakkaille:

Laskutusasiakkailta peritään lähettäjäkirjaston hinnaston mukainen maksu.

Muista kirjastoista tilattavat jäljenteet käteisasiakkaille:

Turun AMK:n opiskelijat ja henkilökunta:

 • Artikkelikopiot 6 € / artikkeli

Muut asiakkaat:

 • Lähettäjäkirjaston hinnaston mukainen maksu, vähintään 6 €

Myös noutamatta jätetyistä kaukolainoista peritään maksu.

Muista kirjastoista tilattavat jäljenteet laskutusasiakkaille:

Laskutusasiakkailta peritään lähettäjäkirjaston hinnaston mukainen maksu.

Omista kokoelmista lähetettävät teokset muille kirjastoille:

 • Julkishallinnon kirjastoille Suomessa: 10 € / teos
 • Muille kirjastoille: 20 € / teos
 • Ulkomaille: 20 € / teos

Omista kokoelmista lähetettävät jäljenteet muille kirjastoille:

 • Artikkelikopiot 10 € / artikkeli

Kaukolainat ja jäljenteet ammattikorkeakoulujen kirjastoille ovat maksuttomia.

Tietopalvelut

 • Tietokantojen itsenäiskäyttö: maksuton
 • Tietopalvelu: sopimuksen mukaan

Tiedonhankintakoulutus

Turun AMK:n opiskelijoille ja henkilökunnalle:

 • Henkilökohtainen neuvonta informaatikon vastaanottoaikana: maksuton
 • Kirjaston yleisesittely (alle 30 min): maksuton
 • Tiedonhaun opetus: maksuton
 • Tiedonhaun räätälöity opetus (muu kuin ops-opetus): sovitaan erikseen

Muille asiakkaille:

Tiedonhankintakoulutus ja -esittelyt sopimuksen mukaan.

Muut maksut

 • Kadonneen tai turmeltuneen aineiston korvaus: Lainaaja hankkii tilalle vastaavan kappaleen tai maksaa kirjastossa uuden kirjan hinnan tai laskutetaan 60 €. Harkinnanvaraisesti korvaus voi olla suurempi tai pienempi, jos julkaisu on huomattavasti arvokkaampi tai halvempi. Käsittelymaksu 10 € / korvattava aineisto.
 • Kadonneen kirjastokortin sijaan annettavasta uudesta kortista peritään 5 €.
 • Mustavalkoiset tulosteet 0,20 € (sis. alv 24 %) / tuloste
 • Värilliset tulosteet 0,50 € (sis. alv 24 %) / tuloste
 • Poistettu kirjastoaineisto 1 - 5 € / nide, bibliofiilisesti arvokkaat teokset ja erikoiskokoelmista poistetut teokset: käypä hinta

Julkaisumyynti

Turun ammattikorkeakoulun julkaisuja myy Turun AMK:n julkaisutoiminta . Julkaisuja myydään myös valikoidusti Turun ammattikorkeakoulun kampuskirjastoissa.

Palvelut ovat verottomia lukuun ottamatta tulosteita, julkaisumyyntiä ja sopimukseen perustuvia palveluja. Kampuskirjastoissa voi maksaa vain kortilla. Finnan asiakastiedoissa näkyvät maksut voi maksaa myös verkossa Turun AMK:n Finnan kautta.

Linkityksiä päivitetty 8.2.2021