Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 3.10.2023
Paperi- ja lehtiöpinon edessä on pinossakuusi puisto noppaa.

Koulutuksen laadunhallinta

Koulutuksen laadunhallinnassa noudatamme seuraavia toimintatapoja

Suunnittele (Plan)

Lähtökohtana on valtioneuvoston (VN) toimiluvan tutkinnonanto-oikeus, Turun AMK:n strategia sekä OKM:n kanssa tehty ammattikorkeakoululain mukainen sopimus kansallisen korkeakoulupolitiikan kannalta keskeisistä tavoitteista ja niiden seurannasta. Koulutuksen suunnittelu -kokonaisuus sisältää kaikki suunnittelun tasot oppimissuunnitelmien tekemisestä koulutustarjonnan hallintaan.
Määrällinen koulutustarjonta eli AMK- sekä YAMK-tutkintoon johtavan koulutuksen aloittajamäärät seuraavalle kalenterivuodelle vahvistetaan AMK:n hallituksessa koulutusaloittain edeltävän vuoden keväällä.

Oppimissuunnitelmien tekemisessä huomioidaan tutkintojen eurooppalainen ja kansallinen viitekehys ( ESG (pdf) , EQF, NQF ), opintojen vaatima työmäärä ja opiskelijoiden palaute (opintojaksopalaute, opiskelijabarometri, AVOP, uraseurantakysely). Oppimissuunnitelmat tehdään koulutuskohtaisesti yhteistyössä sidosryhmien, opiskelijoiden ja muiden koulutusten kanssa. Ohjaus, kansainvälisyys, yrittäjyys, TKI-hankkeista esiin nousevat innovaatiot ja verkko-opetus huomioidaan oppimissuunnitelmatyössä. 

Oppimissuunnitelmatyö tehdään koulutuksen sektoreilla, yksiköittäin OPS-tiimeissä, joissa on mukana KT-päällikön lisäksi ainakin koulutus- ja tutkimusvastaavat, yliopettajat sekä riittävä muu henkilöstö. Lisäksi huomioidaan opiskelijoiden osallistaminen OPS-työhön ja työelämäkumppaneiden edustus. Oppimissuunnitelma tehdään sitovasti normiajalle. Sen avulla kuvataan myös opiskelijan ammatillista kasvua. 

AMK-tasolla OPS-työtä tukee Koulutuksen kehittämisen tiimi, jossa on edustajat kaikilta sektoreilta. Sektorilla toimii koulutusten yhteinen opetuksen kehittämisryhmä.
Oppimissuunnitelmat hyväksyy koulutusjohtaja KT-päällikön esityksestä koulutuksen aloittaville ryhmille. Suunnittelussa noudatetaan opetuksen vuosikelloa.


Lisäksi seuraavat ohjeistukset: 

Innopedan pedagogiset periaatteet, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, tutkintosääntö, valintaperusteet, vuosikello, opintojen ja osaamisen hyväksilukemisen ohjeet (AHOT) sekä alakohtaiset ohjeet. Koulutuksessa noudatetaan opiskelijalähtöistä toimintatapaa.

Toteuta (Do)


Opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) oman osaamisen kehittämisen tueksi opettajatuutorin tuella. Opiskelija suorittaa opintoja HOPSin mukaisesti. Opettaja toteuttaa opetusta ja ohjausta oppimissuunnitelman linjausten mukaisesti. 

Opiskelijan ja opettajan /ohjaajan tukena toimii osaamista tukevat yhteiset palvelut. Osaamisen prosessin palvelualueiden kohdalla hyödynnämme OPI-viitearkkitehtuuria  :

Opiskelun tuen palvelut
• Koulutukseen hakeminen
• Opintojen suunnittelu
• Opiskelu (osaamisen hankkiminen)
• Opiskelijana Turun AMK:ssa
• Valmistuminen ja työelämään siirtyminen
• Opetuksen tuen palvelut
• Koulutuksen suunnittelu
• Opetuksen toteuttaminen

Osaamisen tukeen (opiskelu ja opetus) liittyvät palvelut ja toimintaohjeet opiskelijoille ja henkilökunnalle ovat Messissä. Osaamisen palveluita tuottavat prosessit toimintaohjeineen ovat ARC’ssa.

Arvioi ja seuraa (Check) 
 
Opintojaksoilla ja -toteutuksissa saadaan ja kootaan palautetta välittömästi opetuksen yhteydessä sekä esim. opintojaksopalautteiden muodossa. Vuosittain toteutetaan opiskelijabarometri, jossa kootusti kysytään opiskelusta Turun AMK:ssa.  Vuosittain koulutuksen sektorit toteuttavat palautepäivät, jotka käynnistetään ao. koulutuksen KT-päällikön toimesta.  

Koulutuksen sektorin johtoryhmävastaava -opiskelijat toimivat sanansaattajina oman sektorinsa opiskelijoiden ja henkilöstön välillä. Kuukausittain järjestettävissä tapaamisissa keskustellaan opiskelijoiden näkemyksistä sektorin johdon kutsusta. 

Opintojen päättövaiheessa kootaan opetus- ja kulttuuriministeriön edellyttämä AVOP-palaute.  Uraseurantakysely tehdään viisi vuotta sitten valmistuneille. Palautetta voi koko opintojen ajan antaa opiskelijakunta TUOn ja koulutusalayhdistysten kautta.

Toiminnan toteutumista arvioidaan toimintasuunnitelmien kautta, joihin sisältyy edellisen vuoden toteuman seuranta. Lisäksi oppimissuunnitelmien kehittämiseksi toteutetaan vuosittain sektoreiden kanssa OPS-keskustelut vararehtorin johdolla. 

Sisäisiä teema-arviointeja toteutetaan tarpeen mukaisesti. Arviointien tarkoituksena on koulutuksen kehittäminen ja hyvien käytänteiden jakaminen.

Mittarit:
• Suoritetut tutkinnot
• Jatkuva oppiminen
• AVOP 
• Opiskelijatyytyväisyys
• Työttömien AMK-tutkinnon suorittaneiden määrä
• Verkkotutkintojen opiskelijamäärät


Kehitä ja paranna (Act)


Opiskelijalta tai opiskelijatiimien edustajilta saatu välitön palaute käsitellään opettajan kanssa ja tarvittaessa esihenkilön tai muun henkilöstön kanssa. Opintojaksoihin tehdään muutoksia palautteiden perusteella (opintojakso, barometri, AVOP). Opiskelijapalaute, AVOP-palaute ja seurantakyselyjen tulokset käsitellään koulutuksen sektoreilla sovitulla tavalla.

Opiskelijoiden palautekanavat

Turun AMK:ssa opiskelijoilta kerätään palautetta mm. anonyymin palautekanavan, keskusteluiden, kyselyiden ja eri lomakkeiden avulla.

Lue lisää tutkinnoista ja opiskelusta

Meillä voit opiskella AMK- tai Master-tutkinnon yli 70 eri koulutuksessa.