Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.2.2022

TKI-toiminnan laadunhallinta

TKI-toiminnan laadunhallinnassa noudatamme seuraavia toimintatapoja:


Suunnittele (Plan)

TKI-toiminnan suunnittelun perustana on Turun AMK:n strategia. TKI-toiminta on integroitu koulutuksen sektoreiden toimintaan ja sisällytetty niiden toimintasuunnitelmiin. Johtamisesta vastaa sektorin koulutusjohtaja sekä ao. koulutus- ja tutkimuspäällikkö (KT-päällikkö). KT-päälliköiden alaisuudessa toimivat tutkimusryhmät vastaavat operatiivisesta toiminnasta yhdessä koulutusvastaavien kanssa.  

Suunnittelussa otetaan huomioon alueen työelämätarpeet sekä kohderyhmien ja rahoittajien tarpeet. TKI-projektit pyritään kytkemään opetukseen. Avoimen TKI-toiminnan periaatteet huomioidaan suunnittelussa.

Projekti-idea jalostuu projektiksi AMK:n tutkimusryhmissä. Projekti-idean hyväksyvät tutkimusvastaava ja KT-päällikkö. Sektoreiden yhteishankkeissa tutkimusvastaava varmistaa kaikkien osallistuvien tutkimusryhmien hyväksynnät. Yhteisissä palveluissa oleva keskitetty projektitoimisto (PMO) tarjoaa tukea ja ohjausta projektin koko elinkaaren ajalle. Projektiasiantuntijat tukevat projektin valmistelussa, rahoituskanavien kartoittamisessa ja projektin toteutuksessa.

Toteuta (Do)

TKI-toiminnan tueksi on TKI-toiminnan käytännöt (Hanketoimijat Survival Kit) ja projektiohjeistus (Projektipäällikkö-koulutus, aloituspalaverimateriaalit). Turun AMK on sitoutunut avoimuuden periaatteiden noudattamiseen TKI-toiminnassa. Tästä viestitään mm. TKI-projektin aloituspalavereissa.

Projekteissa laaditaan yhteistyösopimus projektin toteuttajien kesken. Projektien tulokset kootaan ja niistä viestitään ulkoisille sidosryhmille. Projektitoimiston päällikkö vastaa TKI-prosessista.

TKI-prosessit ja toimintaohjeet on kuvattu intranetissä (Messi) ja ARC-järjestelmässä:
Tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminta


Projektipalvelut

 • Projektin ideointi ja suunnittelu
 • Projektin toteutus
 • Projektin talous
 • Projektin tulosten hyödyntäminen
 • Projektin arviointi
 • Projektin integrointi opetukseen 
 • Tukea projektiin
 • TEPPO ja projektisalkunhallinta
 • Kansainvälinen projektitoiminta


Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

 • Projektisalkun johtaminen
 • Tutkimusryhmätoiminta
 • Avoin tiede
 • Tutkimusetiikka
 • Innovaatiot ja kaupallistaminen
 • Julkaisemisen tuki


Arvioi ja seuraa (Check)

TKI-projektin elinkaariarviointi lähtee liikkeelle projekti-idean arvioinnista, joka tehdään TEPPO-järjestelmään. Toteutettavan TKI-projektin elinkaariarvioinnissa ensimmäinen askel on vuosiarviointi, jossa pyydetään vastamaan kysymyksiin neljän eri arviointialueen osalta jokaista toteutusvuotta koskien. Seuraava askel on loppuarviointi, jonka painopiste on sisäisen kehittämisen tukemisessa, strategian toteutumisen arvioinnissa sekä aluevaikuttavuuden mittaamisessa. Jälkiarviointi toteutetaan noin kaksi vuotta projektin päättymisen jälkeen ja se keskittyy TKI-projektin vaikutuksiin. Tutkimusryhmien toiminnasta kootaan raportti ”Research Groups’ Activity Report henkilöstöön käyttöön intranetissa.


Kehitä ja paranna (Act)

Koulutuksen sektoreiden TKI-koordinaattorit seuraavat ja ylläpitävät sektorin projektisalkkua sekä tarjoavat neuvontaa projektin toimijoille.Turun AMK:n TKI-toimintaa ja työelämäpalveluita sekä yhteistyötä koulutusten sektoreiden kanssa tukee ohjausryhmä.


Mittarit: 

 • TKI-URAH rahoitus (julkinen)
 • TKI-työn HTV-osuus opettajien työssä
 • Ulkoisen TKI rahoituksen määrän osuus budjetista %
 • Julkaisut
 • Avoimet julkaisut
 • Yritysten TKI-rahoitus Turun AMK:lle
 • TKI-liiketoiminnan salkku
 • Sote ja kulttuurialan TKI-salkku
 • Tekniikan ja liiketoiminnan TKI-salkku

Lue lisää TKI-toiminnastamme

Turun AMK:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa (TKI) kohtaavat opiskelijoiden tuoreet ja luovat ideat, opettajien oman alansa huippuasiantuntemus sekä projektiammattilaisten vuosien kokemus kansallisista ja kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista