Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 7.12.2020
""

Avoin tiede ja tutkimus

Avoimen tieteen ja tutkimuksen (open science) tavoitteena on, että kaikki julkisin varoin tuotettu tieto on tutkimusetiikan ja lainsäädännön puitteissa vapaasti saatavissa. Avoimilla toimintatavoilla lisätään tutkimuksen laatua, luotettavuutta, näkyvyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä edistetään yhteistyötä ja uusien innovaatioiden syntyä. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja monet tutkimusrahoittajat myös edellyttävät korkeakouluilta tutkimuksen avoimuutta. Alueellista yhteistyötä tehdään mm.  Health Campus Turku -osaamiskeskittymässä ja Turun kaupungin koordinoimassa Avoimen tieteen verkostossa.

Turun AMK on sitoutunut avoimen toimintakulttuurin edistämiseen allekirjoittamalla Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen 2020 - 2025 ja DORA-julistuksen (San Francisco Declaration on Research Assessment).

Open science -toiminta Turun AMK:ssa

Turun ammattikorkeakoulu edistää avointa tiedettä ja tutkimusta (open science). Sillä tarkoitetaan avointa toimintakulttuuria ja avoimien toimintamallien sekä avoimen tieteen kansallisen viitearkkitehtuurin periaatteiden hyödyntämistä Turun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI).

Turun AMK:n avoimeen TKI-toimintakulttuuriin kuuluu sekä muualla tuotetun tiedon hyödyntäminen omassa toiminnassa että tuotettujen aineistojen, menetelmien ja tuotosten jakaminen mahdollisimman laajasti. Suosittelemme jakamiseen Creative Commons 4.0 (CC BY 4.0) -lisenssiä. Avoimiin toimintamalleihin kuuluvat hyvien aineistonhallintatapojen, tutkimuseettisten periaatteiden, lainsäädännön sekä TKI-toimintaa koskevien rahoitusehtojen ja sopimusten noudattaminen sekä huolehtiminen luottamuksellisten ja arkaluontoisten tietojen suojaamisesta, tietoturvasta sekä tietosuojasta. Ammattikorkeakoululla on omat Laki- ja sopimuspalvelut, jonka ylläpitämä Sopimuspankki on hyödynnettävissä kaikessa ulkoisesssa yhteistyössä.

Avoimen TKI-toiminnan periaatteet Turun ammattikorkeakoulussa  (pdf) on otettu käyttöön vararehtorin päätöksellä 1.1.2017 alkaen.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen tukipalvelut Turun AMK:ssa

​Turun AMK:n open science -toimintaa koordinoi Kirjasto- ja tietopalvelut. Turun AMK:ssa toimii Open science -työryhmä, jonka tehtävänä on open science -toiminnan ja palveluiden kehittäminen ja tuottaminen sekä avoimen toimintakulttuurin edistäminen Turun AMK:ssa. Palvelut on tarkoitettu Turun AMK:n henkilökunnalle ja opiskelijoille. Palvelutuotantoon osallistuvat yksiköt erityisesti seuraavilla aihealueilla:

  • Kirjasto- ja tietopalvelut (julkaisutiedonkeruu ja rinnakkaistallentaminen)
  • Koulutuksen kehittäminen (opinnäytteet ja projektioppimisympäristöt)
  • Laki- ja sopimuspalvelut (juridiikka, IPR, etiikka)
  • Oppimisympäristöpalvelut (IT, tietosuoja)
  • TKI-palvelut (aineistonhallinta)
  • Viestintäpalvelut (julkaiseminen)

Open science -asiantuntijat tavoittaa sähköpostitse osoitteesta openscience@turkuamk.fi.

Turun ammattikorkeakoulu on mukana OKM:n rahoittamassa Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi -hankkeessa (Amkien avoin TKI -hanke)

Tutkimusaineistojen hallinta

Tutkimus- ja kehittämisprosessien aikana käytetään ja kerätään usein erilaista tutkimusaineistoa. Turun ammattikorkeakoulun TKI-toiminnassa tuotetut tutkimusaineistot ja menetelmät avataan ja tulokset julkaistaan, ellei muuta ole tapauskohtaisesti sovittu esimerkiksi tietosuojan tai tiedon kaupallistamiseen liittyvien tavoitteiden näkökulmasta.

Tutkimusaineistojen avaamisella tarkoitetaan hyvän tieteellisen käytännön mukaista aineistojen hallintaa ja käsittelyä siten, että aineiston jakaminen onnistuu tarvittaessa. Tutkimusaineistojen hallintaan kuuluu tutkimusaineiston metatietojen saattaminen julkiseksi ja haettavaksi, vaikka itse aineistoa ei jaettaisikaan.

Turun AMK:n TKI-toiminnassa syntyvien aineistojen käsittelyn periaatteet ja linjaukset kuvataan dokumentissa Tutkimusaineistonhallinnan toimintaperiaatteet Turun ammattikorkeakoulussa (pdf).

Avoin julkaiseminen​

Turun AMK:ssa kannustetaan avoimeen julkaisemiseen ja rinnakkaistallentaminen on osa korkeakoulun prosesseja.

Avoimella julkaisemisella (Open access) tarkoitetaan, että julkaisut ovat pysyvästi ja vapaasti saatavilla verkossa. Turun ammattikorkeakoulun julkaisusarjoissa ja muissa omissa julkaisukanavissa painopiste on avoimessa julkaisemisessa. Lisäksi Turun ammattikorkeakoulun henkilöstön eri kanaviin tekemiä julkaisuja rinnakkaistallennetaan pysyvästi kaikkien kiinnostuneiden luettavaksi Turun AMK:n avoimeen julkaisuarkistoon Theseukseen kustantajien sallimilla tavoilla.

Turun AMK:n TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit

TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit ovat olennainen osa ammattikorkeakoulujen osaamista. Ne tukevat opetusta sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Tietoa Turun AMK:n projekteista , TKI-toiminnasta  ja - ympäristöistä   löydät verkkosivuiltamme.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen osaamisen vahvistaminen

Turun AMK:ssa open science -osaamista vahvistetaan eri tavoin, mm. open science -esittelyillä tutkimusryhmille, eri yksiköille ja Tohtorikiihdyttämön seminaareissa. Open science on yhtenä teemana avoimen AMK:n Academic Writing -opintojaksolla , joka toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. 

Avoin TKI-toiminta Turun AMK:ssa ja Avoin julkaiseminen - Open access -oppaat sisältävät tietoa open science -toiminnasta ja - palveluista. Open science -asiantuntijat antavat tukea ja opastusta openscience@turkuamk.fi -sähköpostiosoitteen kautta.