Sivu päivitetty 5.4.2018

Taikusydän - Taiteen hyvinvointi-vaikutusten yhteyspiste

Taiteen hyvinvointivaikutusten tutkimus- ja kehitystoiminta sekä kulttuuristen hyvinvointipalveluiden tuottaminen on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Toimintaa on kehitetty lukuisissa hankkeissa, joista on saatu hyviä kokemuksia. Useissa tutkimuksessa on osoitettu taiteen ja kulttuurin myönteiset vaikutukset hyvinvointiin ja koettuun terveyteen. Tästä huolimatta toiminta on pistemäistä ja tapahtuu pitkälti hankkeiden varassa. Hankkeiden tulokset ja uudet toimintatavat eivät juurru osaksi perustoimintaa eivätkä hyvä käytännöt leviä valtakunnalliseen tietoisuuteen. Hankkeissa tehdään päällekkäistä työtä ja resursseja kuluu toimintojen käynnistämiseen ja lopettamiseen. Alueelliset erot toiminnassa ja rakenteissa ovat huomattavia. Tarvitaan yhteistä koordinaatiota ja valtakunnallista yhteistyötä, jotta toiminnalle saadaan jatkuvuutta ja pysyviä rahoitusmalleja.

Vuoden 2015 lopulla Turussa aloitti toimintansa Taikusydän - valtakunnallinen taiteen hyvinvointivaikutusten yhteyspiste. Taikusydän on eri sektoreilla toteutettavan ja kehitettävän taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toiminnan monialainen ja poikkihallinnollinen koordinaatio-, kehittämis- ja yhteyspiste.

Tavoitteena on kehittää hallinnolliset toimialat ylittäviä palvelupolkuja, joissa kulttuurihyvinvointipalvelut ovat yhtenä palvelumuotona hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä vapaa-ajan, terveys- ja sosiaalipalveluiden rinnalla.

Taikusydän kehittää uusia rahoitus- ja toimintamalleja sekä levittää tietoa hyvistä käytännöistä ja olemassa olevista malleista. Se saattaa eri alojen toimijoita yhteen, kannustaa verkostoitumiseen ja sektorirajat ylittävään yhteistyöhön tavoitteenaan koota pirstaloitunutta osaamista ja tietoa. Taikusydän edistää osaltaan vuosina 2010–2014 toteutetun Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelman loppuraportin toimenpiteiden toteutumista.

Taikusydämen tärkeä tehtävä on alaan liittyvän tutkimus- ja hanketiedon kerääminen ja hyödyntäminen osana tieto- ja hyvinvointijohtamista. Taikusydän käynnistää yliopisto- ja ammattikorkeakoulu-tutkimuksen yhdistävän tutkijaverkoston toiminnan. Se kokoaa yhteen alan koulutuksen ja tutkimuksen sekä vaikuttaa tutkimustiedon yleistajuistamiseen ja monialaiseen käsitteistön määrittelyyn.

Taikusydämen toiminta jalkautuu alueille alueverkostojen kautta. Tavoitteena on, että vuoden 2018 lopussa Suomessa toimii vähintään viisi taiteen hyvinvointivaikutusten alueverkostoa. Alueverkostot kehittävät ratkaisuja taiteen hyvinvointivaikutuksia edistävien palveluiden pysyvään rahoittamiseen ja tuottamiseen kunkin alueen asukkaille. Taikusydämen tavoitteena on myös taiteen ammattilaisten työskentelyedellytysten parantaminen. Vuoden 2016 aikana alueverkostojen toimintamallia pilotoidaan Turun seudulla, Pirkanmaalla ja Itä-Suomessa.