Sivu päivitetty 27.2.2017
TKI-palvelut yleiskuva

Laaja-alaista, ammattimaista ja innovatiivista kehitystyötä

Turun ammattikorkeakoulun tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminnassa (TKI) kohtaavat opiskelijoiden tuoreet ja luovat ideat, opettajien oman alansa huippuasiantuntemus sekä projektiammattilaisten vuosien kokemus kansallisista ja kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista.

Turun ammattikorkeakoulun yhdeksän Excellence Centeriä ja yli 30 erilaista tutkimusryhmää tekevät töitä alueen tavoitteiden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Työn tukena ammattikorkeakoululla on alueellisten verkostojen lisäksi vahvat kansalliset ja kansainväliset kumppaniverkostot. TKI-työn lähtökohtana ovat asiakkaiden ja yhteisöjen tarpeet.

Projektit voivat olla ajallisesti lyhyitä yhden organisaation kehittämistarpeeseen suunniteltuja, monivuotisia kansainvälisiä verkostohankkeita ja kaikkea siltä väliltä. Onnistunut projekti hyödyttää kaikkia siihen osallistuvia toimijoita, ja sen tulokset jatkavat elämäänsä myös varsinaisen projektin päättymisen jälkeen esim. erilaisina tuotteina, toimintatapoina, palveluina ja koulutuksina.

Innovaatiot

Näytä lisää

Turun ammattikorkeakoulu on jo vuosia ollut merkittävä toimija Varsinais-Suomen innovaatioekosysteemissä. Projekteissa hyödynnetään ammattikorkeakoulun monialaista osaamista ja laajoja verkostoja.

Innovaatiot syntyvät ammattikorkeakoulussa yhteisvoimin henkilökuntamme, opiskelijoidemme sekä elinkeinoelämän kumppanien ja muiden korkeakoulujen kanssa. Yritysten, julkisen sektorin ja järjestöjen toimijat ja verkostot saatetaan toistensa ulottuville avoimilla työskentelytavoilla.

Opiskelijoilta tuoreita näkemyksiä

Näytä lisää

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat TKI-toiminnan luova ja monipuolinen voimavara. Projektitoiminta linkittyykin tiiviisti ammattikorkeakoulun opetukseen. Opiskelijoiden aktiivinen osallistuminen projekteihin ja projektimaisiin oppimisympäristöihin takaa myös sen, että opiskelijat valmistuessaan ovat oman alansa työelämän osaamisvaatimusten tasalla.

INNOPEDA® tuo korkeakouluyhteisömme 10 000 jäsenen osaamisen yhteistyökumppaniemme käyttöön uudella tavalla. Monialaisten opiskelijaryhmiemme potentiaali pystytään hyödyntämään yhä paremmin henkilökuntamme toimiessa niissä piilevän osaamisen välittäjinä ja vaalijoina. Innovaatiopedagogiikan avulla voidaan toteuttaa hyvin monipuolisia projekteja muutamien tuntien ideointipyrähdyksistä vuosia kestävään tutkimushankkeisiin.

Projektioppimisympäristöt

Näytä lisää

Eri koulutukset tarjoavat opiskelijoille käytännönläheisiä ja työelämäorientoituneita ympäristöjä, joissa opiskelijat voivat kehittää omia ammatillisia valmiuksiaan.

BisnesAkatemia

Turun AMK:n BisnesAkatemia toimii Salossa ja Turussa. BisnesAkatemia on innovatiivinen oppimisympäristö, jossa koulutuksen tavoitteena on valmentaa opiskelijasta yrittäjyyteen ja innovaatiotoimintaan erikoistunut liiketoimintaosaaja. Opiskelu tapahtuu Bisnesakatemian tiimeissä erilaisia projekteja tekemällä. Opiskelijat tukevat toisiaan oppimaan oppimisessa ja yrittäjämäisen asenteen muodostamisessa sekä taitojen että sisältöjen suhteen. Valmentajaopettajat tukevat opiskelijoita henkilökohtaisen oppimissisällön ja -tavoitteiden muodostamisessa kokonaisvaltaisesti.
Lisätiedot: Jaana Kallio-Gerlander
Lue lisää: http://bisnesakatemia.turkuamk.fi/

Capstone

Capstone-innovaatioprojekti on Turun ammattikorkeakoulun oppimiskokonaisuus, jossa korostuvat käyttäjälähtöinen kehittäminen, yrittäjämäinen asenne, luova ajattelu ja ennen kaikkea yhteistyö alueen yritysten ja organisaatioiden kanssa. Innovaatioprojekti yhdistää monialaisesti elektroniikan, tietotekniikan, liiketalouden sekä kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelmat. Lisäksi työelämä ja opiskelu yhdistyvät realistisesti ja konkreettisesti siten, että siitä hyötyvät niin opiskelijat kuin asiakasyrityksetkin. Capstonen ideologia pohjautuu Massachusettsin teknillisessä korkeakoulussa (MIT) kehitettyyn CDIO-konseptiin, jossa koulutusta pyritään kehittämään paremmin työelämän vaatimuksia vastaavaksi. Käytännössä projektit koostuvat kolmesta osasta: 1) Ensimmäiset kuusi viikkoa tiimit saavat ideoida mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja, 2) Seuraavat kuusitoista viikkoa käytetään käytännön toteutukseen, jossa yritys ja tiimi kohtaavat neljän viikon välein, 3) Viimeiset neljä viikkoa käytetään projektin jälkipuintiin. Projektin tarkoitus on etsiä ratkaisuja mahdollisiin jo olemassa oleviin hypoteeseihin. Ongelman tulee olla oikea, eikä vain kuviteltu.
Lisätietoja: Kari Haajanen, Hazem Al-Bermanei
http://capstone.dc.turkuamk.fi/

Design Studio

Kone- ja meritekniikan sekä muotoilun yhteinen projektioppimisympäristö tähtää opiskelijoiden monialaiseen oppimiseen aidossa suunnittelu- & tuotekehitysympäristössä hyödyntäen lisäksi oikeaa konepajaympäristöä #innopeda-hengessä. Opiskelijat pääsevät osaksi Tulevaisuuden tuoteprosessit -tutkimusryhmän toimintaa ja projekteja. Projektioppimisympäristö toimii Turun AMK:n Koneteknologiakeskuksessa.
Lisätiedot: Jussi Liikkanen

ICT Showroom

ICT Showroom on kolmen turkulaisen korkeakoulun eli Turun ammattikorkeakoulun, Turun yliopiston ja Åbo Akademin kehittämä konsepti, jonka kautta opiskelijat pääsevät esittelemään innovaatioitaan työelämän edustajille joka kevät. ICT Showroomissa opiskelijat kilpailevat opiskelualaansa liittyvien tuoteideoidensa paremmuudesta. Yhtenä kilpailun tarkoituksena on voimistaa korkeakoulujen valmiuksia tutkimustulostensa kaupallistamisessa. Kilpailupäivänä uusien sovellusten toteutuskelpoisuutta testataan, kun paikalla olevat yritysedustajat arvioivat kaikkien esillä olevien sovellusten toteutusmahdollisuuksia.
Lisätiedot: Janne Roslöf
https://www.facebook.com/ictshowroom/

Kunnonkoti

Kunnonkoti on vierailukeskus, jossa kävijä voi tutustua arjen selviytymistä ja kodin turvallisuutta edistäviin asumisen ratkaisuihin, apuvälineisiin ja tuotteisiin. Tarjolla on myös esteettömän asumisen ja rakentamisen suunnittelupalveluja. Kunnonkoti järjestää seminaareja, teemapäiviä, koulutusta. Kunnonkoti toimii myös oppimis- ja kehittämisympäristönä. Se on kiinteä osa Toimiva arki ja saavutettava ympäristö -tutkimusryhmää.
Lisätiedot: Neuvontakeskus Kunnonkoti

Legoprojektit – ideasta tuotelanseeraukseen

Legoprojektien näyttely on osa tuotekehityksen opetusjaksoa, jossa opiskelijoiden ideoimat mallikappaleet, usein elämää helpottavista innovaatioista ovat käyneet läpi koko tuotekehitysprosessin alkuideasta aina tuotteen lanseeraamiseen asti. Opintojakson tarkoituksena on tutustuttaa opiskelijat heti opintojen alusta lähtien siihen, millaista insinöörin työ käytännössä on.
Lisätietoja: Teppo Saarenpää

Mainostoimisto Guru

Mainostoimisto Guru on täyden palvelun mainostoimisto, jossa mainonnan suunnittelijoina toimivat opiskelijat – tulevaisuuden mainonnan tekijät! Guru suunnittelee monenlaista markkinointia, aina yksittäisistä esitteistä laajempiin konsepteihin eri medioiden mahdollisuuksia hyödyntäen.
Lisätiedot: mainostoimisto.guru@turkuamk.fi

Meedio

Meedio on Taideakatemian viestinnän oppimisympäristö, jossa opiskelijoiden vastuulla ovat Taideakatemian mediatiedotus yhdessä ohjaavan opettajan kanssa, sisällöntuotanto Turun AMK:n verkkosivuille, Taideakatemian viestintä sosiaalisen median eri kanavissa (Facebook, Instagram, Twitter ja YouTube) sekä projektien viestintäsuunnitelmien konsultointi.
Lisätiedot: Jussi Kokkola

Projektikahvila

Projektikahvila on innovatiivinen projektiohjauksen muoto, jossa opiskelijoiden projekteja ohjataan kahvilaympäristössä vertaiskeskustelujen avulla. Kahvila mahdollistaa omien, itsenäisesti ja yhdessä työelämän kanssa tehtävien projektien opinnollistamisen.  Media-alan opiskelijat saavat vinkkejä ja sparraavat toisiaan muun muassa mainonnan projekteissa, liikkuvan kuvan tuotannoissa, viestinnän suunnittelemisessa sekä tapahtumatuotannoissa. Projektikahvilassa opiskelijalla on itse vastuu omasta projektistaan ja asiakkaastaan ja vapaus osallistua kahvilaohjaukseen pop up -periaatteella.
Lisätiedot: Milla Järvipetäjä

Projektipaja

Oppimisympäristössä työskennellään monialaisessa ryhmässä, jossa työstetään annettua projektitehtävää. Ryhmä määrittelee tavan, miten tavoite saavutetaan, sekä valitsee projektipäällikön. Tulokset raportoidaan yritysten kanssa erikseen sovittavalla tavalla esitysten ja kirjallisen raportin muodossa. Toimeksianto opiskelijaryhmälle voi olla esimerkiksi tapahtuma, markkinointikampanja tai yrityksen tyky-päivä.
Lisätiedot: Meiju Räsänen

The FIRMA

the FIRMA on Turun ammattikorkeakoulun puitteissa toimiva projektilähtöinen oppimisympäristö, joka kokoaa yhden katon alle kaikki ICT-Cityssä toimivat projektipajat. the FIRMAssa tehdään töitä kuten oikeassa yrityksessä, pääasiassa asiakas- ja kehitysprojekteissa (palvelimet, peliteknologia, verkkosivut, ohjelmointi, testaus, koulutus). Käytännön asiakasprojekteissa toimiminen kartuttaa opiskelijoiden opintopisteitä. Asiakkaalle the FIRMA tarjoaa ICT-alan palveluja opiskelijatyönä. Palvelut koostuvat erilaisista ICT-alan tuotteista ja niitä ovat esimerkiksi: ohjelmistot, ylläpitopalvelut, nettisivut ja pienet tietokannat.
Lisätiedot: Marika Säisä
http://thefirma.fi/fi/

Turku Game Lab

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön rahoittama Turku Game Lab on Turun ammattikorkeakoulun ja Turun yliopiston yhteinen innovointiympäristö, joka tarjoaa tilat pelinkehityksestä kiinnostuneille teknisten ja luovien alojen opiskelijoille. Turku Game Lab palvelee lisäksi alueen yrityksiä, jolla on tarpeita peliteknologioiden hyödyntämisessä ja soveltamisessa omassa liiketoiminnassaan. Turun ICT-Cityssä sijaitsevassa Game Lab -oppimisympäristössä järjestetään pelialan opetusta, tapahtumia sekä Living Lab -periaatteella toimivaa kehittämistyötä ja testauspalveluja alueen yrityksille. Turku Game Labissa kehitetään ja testataan ennen kaikkea hyötypelejä muun muassa vanhustenhoidon ja opetuksen tarpeisiin, ja pääpaino on uusien oppimispelien kehittämisessä.
Lisätiedot: Mika Luimula
http://turkugamelab.fi/

Tukialus

Tukialus-palvelutoiminta auttaa Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioita palveluiden kehittämisessä. Tukialus on työelämälähtöinen projektioppimisympäristö, jossa sosionomiopiskelijat oppivat palvelujen kehittämistyötä sekä johtamisen- ja yrittäjyyden valmiuksia.
Lisätiedot: Juha Knuuttila
http://www.tukialus.fi/

Tutkimuspaja yhdistää työelämän, oppimisen ja tutkimustyön

Vuodesta 2004 alkaen Turun AMK:ssa kehitetty tutkimuspaja-oppimisympäristö on tutkivaa oppimista työelämän kehittämisprojekteissa. Keskeistä konseptissa on todellinen, uuden tiedon ja osaamisen tarpeesta työelämässä syntynyt aihe, opiskelijoiden erilaiset roolit sekä monimuotoinen oppiminen: itseopiskeluna, neuvonnan ja ohjauksen välityksellä, vertaistuen kautta ja seuraamalla varttuneempien tutkijoiden toimintaa.
Lisätiedot: Jouko Lehtonen

Tutkapro

Tutka on Turun ammattikorkeakoulun journalismin opiskelijoiden uutismedia, joka tarkastelee ympäristöä nuorten aikuisten ja korkeakouluopiskelijoiden näkökulmasta. Julkaisu päivittyy aina perjantaisin uudella sisällöllä.
Lisätiedot: Johanna Ailio

Viivi Akatemia

Viivi Akatemia - Vivian's Academy on hyvinvointipalveluiden yrittäjyyden, tuotekehityksen ja palvelun tuottamisen oppimis- ja kehitysympäristö.
Lisätiedot: Juha Knuuttila
https://www.facebook.com/viiviakatemia

Vuoden 2016 tilastoja

Näytä lisää
  • 162 käynnissä olevaa projektia, joista 30 % kansainvälisiä
  • Ulkoinen rahoitus 6,5 milj. e
  • Kokonaismenot 10,1 milj. e
  • 58 801 opintopistettä
  • 127,3 henkilötyövuotta (opettajat, projektihenkilöstö, opiskelijat)
  • 616 artikkelia ja muuta julkaisua.