Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 20.9.2023
TKI-palvelut yleiskuva

Laaja-alaista, ammattimaista ja innovatiivista kehitystyötä

Turun ammattikorkeakoulun tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminnassa (TKI) kohtaavat opiskelijoiden tuoreet ja luovat ideat, opettajien oman alansa huippuasiantuntemus sekä projektiammattilaisten vuosien kokemus kansallisista ja kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista. 

Turun ammattikorkeakoulun yli 30 tutkimusryhmää tekevät töitä alueen tavoitteiden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Työn tukena ammattikorkeakoululla on alueellisten verkostojen lisäksi vahvat kansalliset ja kansainväliset kumppaniverkostot. TKI-työn lähtökohtana ovat asiakkaiden ja yhteisöjen tarpeet.

Projektit voivat olla ajallisesti lyhyitä yhden organisaation kehittämistarpeeseen suunniteltuja, monivuotisia kansainvälisiä verkostohankkeita ja kaikkea siltä väliltä. Onnistunut projekti hyödyttää kaikkia siihen osallistuvia toimijoita, ja sen tulokset jatkavat elämäänsä myös varsinaisen projektin päättymisen jälkeen esimerkiksi erilaisina tuotteina, toimintatapoina, palveluina ja koulutuksina.

Innovaatiot

Turun ammattikorkeakoulu on jo vuosia ollut merkittävä toimija Varsinais-Suomen innovaatioekosysteemissä. Projekteissa hyödynnetään yhteisömme monialaista osaamista ja laajoja verkostoja. 

Innovaatiot syntyvät ammattikorkeakoulussa yhteisvoimin henkilökuntamme, opiskelijoidemme sekä elinkeinoelämän kumppanien ja muiden korkeakoulujen kanssa. Yritysten, julkisen sektorin ja järjestöjen toimijat ja verkostot saatetaan toistensa ulottuville avoimilla työskentelytavoilla.

Rakennamme Kupittaalle vahvaa tutkimus- ja innovaatioympäristöä, mikä parantaa Varsinais-Suomen kilpailukykyä. Uudet tutkimuskeskukset mahdollistavat laajemman yritys- ja tutkimuslaitosyhteistyön.

Opiskelijoilta tuoreita näkemyksiä

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat TKI-toiminnan luova ja monipuolinen voimavara. Projektitoiminta linkittyykin tiiviisti ammattikorkeakoulun opetukseen. Opiskelijoiden aktiivinen osallistuminen projekteihin ja projektimaisiin oppimisympäristöihin takaa myös sen, että opiskelijat valmistuessaan ovat oman alansa työelämän osaamisvaatimusten tasalla.

INNOPEDA® tuo korkeakouluyhteisömme 12 000 jäsenen osaamisen yhteistyökumppaniemme käyttöön uudella tavalla. Monialaisten opiskelijaryhmiemme potentiaali pystytään hyödyntämään yhä paremmin henkilökuntamme toimiessa niissä piilevän osaamisen välittäjinä ja vaalijoina. Innovaatiopedagogiikan avulla voidaan toteuttaa hyvin monipuolisia projekteja muutamien tuntien ideointipyrähdyksistä vuosia kestävään tutkimushankkeisiin.

Koulutukset tarjoavat opiskelijoille työelämäorientoituneita projektioppimisympäristöjä, joissa opiskelijat voivat kehittää omia ammatillisia valmiuksiaan.

 

   

Avoin tiede ja tutkimus

Avoimen tieteen ja tutkimuksen (open science) tavoitteena on, että kaikki julkisin varoin tuotettu tieto on tutkimusetiikan ja lainsäädännön puitteissa vapaasti saatavissa. Avoimilla toimintatavoilla lisätään tutkimuksen laatua, luotettavuutta, näkyvyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä edistetään yhteistyötä ja uusien innovaatioiden syntyä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja monet tutkimusrahoittajat edellyttävät korkeakouluilta tutkimuksen avoimuutta.

Turun AMK on sitoutunut avoimen toimintakulttuurin edistämiseen allekirjoittamalla Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen 2020–2025. Avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteidemme mukaisesti avoimen toimintakulttuurin kehittäminen on osa toimintasuunnitelmaamme. Arviointia kehitetään vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallisen suosituksen mukaisesti, ja avoimet tutkimustuotokset huomioidaan osana henkilöstön arviointia.

Olemme allekirjoittaneet DORA-julistuksen (San Francisco Declaration on Research Assessment) ja CoARA-sopimuksen (Coalition for Advancing Research Assessment) . CoARA-sopimuksessa määritellään tutkimuksen arvioinnin yhteiset periaatteet, kuten eettisesti vastuullisten toimintatapojen noudattaminen. Toimenpiteissä korostetaan tutkimuksen laadullista arviointia, mitä voidaan tukea soveltuvilla, kvantitatiivisilla indikaattoreilla.

Turun AMK:ssa kannustetaan avoimeen julkaisemiseen ja rinnakkaistallentaminen on osa korkeakoulun prosesseja. Turun AMK:n datanhallinnan opas  ja Avoin julkaiseminen - Open access -oppaat sisältävät tietoa open science -toiminnasta ja - palveluista. Open science -asiantuntijat antavat tukea ja opastusta openscience@turkuamk.fi -sähköpostiosoitteen kautta.

Open Science -toiminta Turun AMK:ssa

Turun ammattikorkeakoulu edistää avointa tiedettä ja tutkimusta (open science). Sillä tarkoitetaan avointa toimintakulttuuria ja avoimien toimintamallien sekä avoimen tieteen kansallisen viitearkkitehtuurin periaatteiden hyödyntämistä Turun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI).

Turun AMK:n avoimeen TKI-toimintakulttuuriin kuuluu sekä muualla tuotetun tiedon hyödyntäminen omassa toiminnassa että tuotettujen aineistojen, menetelmien ja tuotosten jakaminen mahdollisimman laajasti. Suosittelemme jakamiseen Creative Commons 4.0 (CC BY 4.0) -lisenssiä. 

Avoimiin toimintamalleihin kuuluvat hyvien aineistonhallintatapojen, tutkimuseettisten periaatteiden, lainsäädännön sekä TKI-toimintaa koskevien rahoitusehtojen ja sopimusten noudattaminen sekä huolehtiminen luottamuksellisten ja arkaluontoisten tietojen suojaamisesta, tietoturvasta sekä tietosuojasta. Ammattikorkeakoululla on omat Laki- ja sopimuspalvelut, jonka ylläpitämä Sopimuspankki on hyödynnettävissä kaikessa ulkoisesssa yhteistyössä.

Turun AMK:n open science -toimintaa koordinoi Kirjasto ja tietopalvelut -yksikkö. Turun AMK:ssa toimii Open science -työryhmä, jonka tehtävänä on avoimen tieteen toiminnan ja palveluiden kehittäminen ja tuottaminen sekä avoimen toimintakulttuurin edistäminen Turun AMK:ssa. Palvelut on tarkoitettu Turun AMK:n henkilökunnalle ja opiskelijoille. Open science -asiantuntijat antavat tukea ja opastusta openscience@turkuamk.fi -sähköpostiosoitteen kautta.​

Avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet Turun ammattikorkeakoulussa (pdf) on otettu käyttöön vararehtorin päätöksellä 10.2.2023 alkaen. 

Avoimen tieteen kehittämistyötä tehdään tiiviissä kansallisessa yhteistyössä. Turun ammattikorkeakoulun näkökulmiin ja toimenpiteisiin voi tutustua organisaatiomme avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartassa vuosille 2022-2025.

Tutkimusaineistojen hallinta

Tutkimus- ja kehittämisprosessien aikana käytetään ja kerätään usein erilaista tutkimusaineistoa. Turun ammattikorkeakoulun TKI-toiminnassa tuotetut tutkimusaineistot ja menetelmät avataan ja tulokset julkaistaan, ellei muuta ole tapauskohtaisesti sovittu esimerkiksi tietosuojan tai tiedon kaupallistamiseen liittyvien tavoitteiden näkökulmasta.

Tutkimusaineistojen avaamisella tarkoitetaan hyvän tieteellisen käytännön mukaista aineistojen hallintaa ja käsittelyä siten, että aineiston jakaminen onnistuu tarvittaessa. Tutkimusaineistojen hallintaan kuuluu tutkimusaineiston metatietojen saattaminen julkiseksi ja haettavaksi, vaikka itse aineistoa ei jaettaisikaan.

Turun AMK:n TKI-toiminnassa syntyvien aineistojen käsittelyn periaatteet ja linjaukset kuvataan dokumentissa Tutkimusaineistonhallinnan toimintaperiaatteet Turun ammattikorkeakoulussa (pdf).

Open science -osaamisen vahvistaminen

Turun AMK:ssa open science -osaamista vahvistetaan eri tavoin, mm. open science -esittelyillä tutkimusryhmille, eri yksiköille ja Tohtorikiihdyttämön seminaareissa. Open science on yhtenä teemana avoimen AMK:n Academic Writing -opintojaksolla, joka toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. 

Turun AMK:n datanhallinnan ja Avoin julkaiseminen - Open access -oppaat sisältävät tietoa open science -toiminnasta ja - palveluista. Open science -asiantuntijat antavat tukea ja opastusta openscience@turkuamk.fi -sähköpostiosoitteen kautta.

   

Tutkimusetiikka

Teemme TKI-työtä eettisesti kestävällä tavalla ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Tutkimusetiikka ja tutkimuksen hyvät käytännöt ovat tärkeä osa Turun ammattikorkeakoulun opetusta ja TKI-toimintaa. Tutkimusetiikan hallinta kuuluu tutkijan ja kehitystyötä tekevän henkilön perustaitoihin, ja tutkimuseettisten kysymysten pohdinta on keskeinen osa jokaista TKI-hanketta.

Kansallisesti tutkimuseettistä toimintaa ohjaa Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK). Korkeakouluyhteisömme on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimia ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausepäilyjen käsittelystä. 

Turun ammattikorkeakoulun tutkimuseettinen toimikunta huolehtii ihmistieteisiin kuuluvan ei-lääketieteellisen tutkimuksen eettisestä ennakkoarvioinnista. Ennakkoarviointi varmistaa tutkimuskohteiden riittävä suojelun ja vahvistaa tutkijan oikeusturvaa.

Hyvä tieteellinen käytäntö

Hyvä tieteellinen käytäntö (HTK) on osa korkeakouluyhteisön itsesäätelyä, jolle lainsäädäntö asettaa rajat. Hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta vastaa ensisijaisesti jokainen tutkimusryhmän jäsen itse, mutta vastuuta kuuluu myös koko tiedeyhteisölle.

Hyvää tieteellistä käytäntöä tulee noudattaa tutkijan, opettajan, ohjaajan, rahoituksen tai tutkimustyöpaikan hakijoina sekä asiantuntijatehtävissä. Ohjeet koskevat tutkimustoiminnan lisäksi myös opetusmateriaaleja, lausuntoja, arviointeja, ansio- ja julkaisuluetteloita. Julkaisumuoto voi olla painettu, suullinen tai sähköinen. Tutkijan tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä myös yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tilanteissa, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Katso Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohje Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa (2023).

Hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkausepäilyt

HTK-loukkaus viittaa epäeettiseen ja epärehelliseen toimintaan, joka vahingoittaa tieteellistä tutkimusta. Pahimmillaan se mitätöi tutkimuksen tulokset. HTK-loukkaukset jaotellaan vilppiin tieteellisessä toiminnassa sekä piittaamattomuuteen hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Tieteelliseen vilppiin sisältyvät sepittäminen, havaintojen vääristely, plagiointi ja anastaminen. Tieteelliset erimielisyydet eivät loukkaa hyvää tieteellistä käytäntöä.

HTK-prosessi eli hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyn käsittely etenee kaikissa suomalaisissa korkeakouluissa samalla tavoin. Prosessi koostuu kolmesta vaiheesta: ilmoitus, esiselvitys ja varsinainen tutkinta. Turun ammattikorkeakoulussa rehtori vastaa HTK-loukkausepäilyjen selvittämisestä. Katso tarkemmin HTK-prosessi.

HTK-ilmoitus suositellaan tehtäväksi . Ilmoitus toimitetaan suoraan kyseessä olevan korkeakoulun tai yliopiston rehtorille. Huomioithan, että perätön ja ilkivaltainen ilmianto HTK-loukkauksesta voi itsessään olla HTK-loukkaus.

Tutkimuseettinen toimikunta

Turun ammattikorkeakoulu on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimia ohjeita . Turun ammattikorkeakoulussa hyvän tieteellisen käytännön noudattamista valvoo korkeakoulun rehtori. Kansallisesti tutkimuseettistä toimintaa ohjaa Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TEKN). 

Turun ammattikorkeakoulun tutkimuseettinen toimikunta huolehtii ihmistieteisiin kuuluvan ei-lääketieteellisen tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestämisestä korkeakoulun TKI-hankkeille. Poikkeustapauksissa ennakkoarviointi voidaan tehdä myös hankekumppaneille, jos kumppanilla ei ole käytettävissään ennakkoarviointiprosessia. 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta antaa lausuntoja TYKSin erityisvastuualueella tehtävistä ihmiseen sekä ihmisen alkioon ja sikiöön kohdistuvista lääketieteellisistä tutkimuksista. 

Tutkimuseettisen toimikunnan kokoonpano 2023:

Toimikunnan puheenjohtaja

Katja Heikkinen
Koulutus- ja tutkimuspäällikkö
+358 40 355 0405
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
katja.heikkinen@turkuamk.fi

 

Toimikunnan valmistelija

Elina Vuorio
Erityisasiantuntija, Projektipäällikkö
+358 40 355 0526
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi

 

Toimikunnan jäsenet

 • Ursula Hyrkkänen, johtava yliopettaja
 • Jaani Kuusela, erityisasiantuntija, tietosuojavastaava (28.2. asti)
 • Hannele Kuusisto, lehtori
 • Ann-Marie Tuikka (1.2. alkaen)
 • Samuel Raunio, koulutus- ja tutkimuspäällikkö
 • Jani Vanharanta, lehtori
   

Tutkimuseettisen toimikunnan kokoukset vuonna 2023: 

 • 9.1.2023
 • 6.2.2023
 • 6.3.2023
 • 3.4.2023
 • 2.5.2023
 • 5.6.2023
 • 11.9.2023
 • 9.10.2023
 • 13.11.2023
 • 12.12.2023

 

Tutkimusluvat

Turun ammattikorkeakoulun ulkopuolinen organisaatio tarvitsee tutkimusluvan tutkimukselle, joka kohdistuu Turun ammattikorkeakouluun. Seuraavanlaiset tutkimukset vaativat tutkimusluvan: 

 1. Tutkimuksen kohteena ovat Turun AMK, siellä järjestettävä opetus ja/tai palvelut tai AMK:n opiskelijat tai henkilökunta. 
 2. Tutkimukseen käytetään Turun AMK:n henkilökunnan työaikaa (esimerkiksi Turun ammattikorkeakoulussa erityisesti tutkimusta varten koottavat materiaalit), intranetin tiedotepalvelua tai muita resursseja. Kyseessä on siis sellainen projekti, josta on Turun ammattikorkeakoululle suoria tai välillisiä kuluja. 
 3. Tutkimus edellyttää Turun ammattikorkeakoululta henkilötietojen luovuttamista. 

Tutkimusluvan hakeminen

Tutkimusluvat myönnetään ensisijaisesti sellaisille tieteellisille ja/tai opinnäytetyöhön liittyville tutkimuksille, joissa kehitetään Turun ammattikorkeakoulua tai ammattikorkeakoulussa opiskeltavien alojen toimintaa.

Tutkijan tulee sitoutua noudattamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja sitä täydentävää kansallista tietosuojalakia henkilötietojen käsittelyssä ja suojaamisessa. Tutkimuksen tekijän tulee noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden mukaista hyvää tieteellistä käytäntöä. Tutkimuksessa mahdollisesti syntyvät yksittäisten henkilöiden tietoja koskevat aineistot tulee hävittää tai arkistoida lain edellyttämällä tavalla. Tutkimuslupa voidaan peruuttaa, jos lupapäätöksen ehtoja rikotaan. Tällöin luvansaajan on palautettava tutkimusta varten saamansa tiedot.

Tutkimuslupa lähetetään lupahakemuksen valmistelijalle sähköpostiosoitteeseen: tutkimusluvat@turkuamk.fi

Voit lähettää tutkimuslupahakemuksen myös postitse osoitteeseen:
Turun AMK / TKI-palvelut / tutkimuslupa
Joukahaisenkatu 3 A 
20520 Turku

Tutkimuslupahakemus

Tutkimusluvan myöntäminen ja siitä tiedottaminen

Tutkimusluvan myöntää tutkimus- tai kehittämiskohteesta vastaava henkilö. Luvan koko Turun ammattikorkeakoulua koskevien toimintojen tutkimiseen myöntää AMK:n tutkimuksesta vastaava vararehtori. Yhtä kokonaista alaa, koulutusyksikköä, koulutusta tai toimintoa koskevat päätökset tekee kyseisen yksikön johtaja tai muu toiminnosta vastaava henkilö. 

Kyseisen yksikön, toiminnon tai koulutuksen vastuulla on hoitaa tutkimus- ja kehittämistyön toteutus ja raportointi tutkimusluvan haltijan kanssa tutkimuslupapäätöksessä sovitulla tavalla. 
 

Lisätiedot:

tutkimusluvat@turkuamk.fi

Elina Vuorio
Erityisasiantuntija, Projektipäällikkö
+358 40 355 0526
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi