Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 20.3.2020
Rakennustekniikan laboratorio

Rakennustekniikan laboratorio

Rakennustekniikan laboratoriomme palvelutoiminta on hyvin laajaa. Tarjoamme mm. tutkimus- ja laboratoriopalveluja, maa-ainestutkimuksia, kuntoarvioita, sisäilmatutkimuksia, säärasituskokeita.

Rakennustekniikan laboratorion kenttätutkimuksissa opiskelijat saavat arvokasta työkokemusta aidoissa mittaustilanteissa. Mittauksissa on aina mukana kokenut valvoja, joka varmistaa mittauksen luotettavuuden.

Panostamme jatkuvaan kehittämiseen ja laatuun. Syksyllä 2020 EduCityssä avattavan uuden laboratoriotilan johdosta pystymme entistä paremmin palvelemaan alueen yrityksiä ja yksityisiä henkilöitä.

Kenttämittaukset

Kosteusmittaukset

Betonirakenteiden kosteusmittausta tehdään sekä rakennusaikana että valmiista rakennuksista. Ennen päällystystöiden aloittamista betonirakenteen on alitettava eri materiaalien edellyttämät kosteusraja-arvot. Koska betonirakenteiden kuivumisnopeus on riippuvainen lukuisista osatekijöistä, riittävästä kuivumisesta ei voida varmistua muutoin kuin mittaamalla rakenne.

Suoritamme betonin kosteuden mittausta porareikämenetelmällä, pintakosteusmittauksena tai olosuhteiden vaatiessa näytepalamenetelmällä. Mittaus suoritetaan aina normatiivista ohjetta noudattaen, vain näin voidaan taata mittauksen luotettavuus.

Kuntoarvio

Talon rakenteiden ja järjestelmien kuntoarvio korjaustarpeiden määrittämiseksi. Suositellaan tehtäväksi viiden vuoden välein. Kuntoarvioon sisältyy käyttäjäkysely, piirustuksiin ja historiaan perehtyminen, kartoituskäynti sekä selkeä, kuvallinen raportti PTS:n kera.

Tiiviysmittaus

Rakennusten tiiviysmittaus, eli painekoe, on yksi tärkeimmistä uudisrakentamisen laadunvarmistusmittauksista.

Puhallinkapasiteettimme riittää, kohteen tiiviydestä riippuen, jopa yli 10 000 m3 sisätilavuuksiin. Suurten kiinteistöjen mittaus voidaan tarvittaessa toteuttaa myös rakennuksen omilla ilmanvaihtolaitteilla.

Lämpökuvaus

Rakennuksen lämpökuvaus on nopein tapa saada tarkkaa tietoa lämpö- ja ilmavuodoista sekä kylmäsilloista. Rakennetta rikkomattomana menetelmänä se soveltuu niin rakennusaikaiseen laadunvarmistukseen kuin käytössä olevien kohteiden tutkimukseen.

Lämpökuvien luotettava tulkinta edellyttää vähintään 15 asteen lämpötilaeroa, joten lämpökuvauksia voidaan yleensä tehdä, kun ulkolämpötila on alle + 5 C.

Akustiset mittaukset

Akustiset mittauspalvelumme kattavat ilma-ääneneristävyyden, askeläänitason ja jälkikaiunta-ajan mittaukset. Lisäksi suoritamme melutason määrityksiä laitemelun tai ympäristömelun selvittämiseksi.

Tärinämittaus

Tärinämittauksella selvitetään rakennukseen kohdistuvaa tärinää pitkäaikaisseurannan avulla. Tyypillisesti mittausjakso on 1 – 7 vrk mittainen. Tavallisimmat tärinän aiheuttajat ovat liikenne ja maanrakennustyöt.

Tartuntavetolujuuden mittaus

Tartuntavetolujuuden kenttämittauksella voidaan selvittää alusrakenteen riittävä vetolujuus ennen pinnoitusta. Vaihtoehtoisesti voidaan määrittää valmiin rakenteen toteutunut vetolujuus. Vauriotapauksessa voidaan myös selvittää monikerroksisen rakenteen heikoin rakenne.

Radonmittaukset

Radonkaasu on hajutonta eikä sitä pysty toteamaan muuten kuin mittaamalla. Huoneilman radonpitoisuus mitataan radonmittauspurkeilla lämmityskauden aikana 01.09. – 31.05.

Maarakenteen tiiviyden mittaus

Rakennettu maatäyttö tulee tiivistää huolella, jotta se ei painu. Tiivistetyn maarakenteen kuten tien rakennekerrosten tiiviyttä voidaan mitata esim. kevyellä pudotuspainolaitteella Loadman. Teemme mittauksia kentällä ja vertaamme arvoja rakenteen vaatimusarvoihin.

Laboratoriostamme löytyy myös Proctor-sullontalaitteisto maamateriaalin optimivesipitoisuuden ja maksimikuivatilavuuspainon määritykseen.

Muut kenttätutkimukset

Rakennustekniikan laboratorion toteuttamia muita kenttätutkimuspalveluita ovat:

 • kuntoarvio
 • kosteusvauriotutkimus
 • riskirakennekartoitus
 • sisäilmastotutkimus
 • betonirakenteiden kuntotutkimukset

   

Laboratoriopalvelut

Kuivaseulonta

Kuivaseulonnalla voidaan määrittää kuivatun kiviaineksen rakeisuus. Testaus soveltuu niin luonnon kiviaineksille kuin keinokiviaineksille, mukaan lukien kevyet kiviainekset.

Rakeisuus kertoo kiviaineksen läpäisyarvoista eli raekokojen jakaumasta. Rakeisuuden perusteella voidaan arvioida kiviaineksen soveltuvuus käyttötarkoitukseensa, esimerkiksi salaojasoraksi tai betonin valmistukseen. Rakeisuuden pohjalta voidaan määrittää myös maanäytteen maalajin nimi ja arvioida pohjamaan routivuutta. Tarvittaessa analysointia voidaan jatkaa pesuseulonnan ja areometrianalyysin avulla.

Maalaboratoriokokeet

Maan ominaisuuksia voidaan määrittää lukuisilla eri maalaboratoriokokeilla. Määritetyt parametrit mahdollistavat geoteknisen suunnittelun ja mm. painumien laskennan. Teemme laboratoriossamme seuraavia kokeita

 • hienorakeisen maanäytteen silmämääräinen maalajimääritys
 • vesipitoisuuden w määritys
 • hienousluvun F (wL) määritys kartiokokeella (Geonor)
 • plastisuusrajan wP määritys kierityskokeella
 • hehkutushäviön Hh määritys polttomenetelmällä
 • yksiaalisen puristuslujuuden cu määritys puristuslujuuslaitteistolla (VjTech)
  • soveltuu mm. stabiloidun saven puristuslujuuden määrittämiseen

Puristuslujuusmittausten lisäksi suunnittelemme sideainereseptejä erilaisiin massastabilointikohteisiin.

Betonin koestus

Puristus- ja taivutuslaitteella voidaan testata erilaisten betonikoekappaleiden puristus- ja vetolujuuksia. Vetolujuus voidaan määrittää halkaisu- ja taivutusvetolujuutena, soveltuvan standardin ohjeiden mukaisesti.

Puristuslujuus voidaan määrittää niin valetuista betonituotteista, kuin testaukseen valmistetuista kuutioista tai poralieriöistä. Laitteisto sopii myös muiden rakennusmateriaalien kuten tiilen testaukseen.

Säärasituskokeet

Säärasituskaapilla voidaan testata rakennusmateriaalien säänkestävyyttä nopeutuvassa rasituksessa. Tutkittavia ominaisuuksia voivat olla esimerkiksi lämmönkestävyys, homehtumisalttius tai UV-valon kestävyys.

Sääkoestuskaapin olosuhteista voidaan hallita lämpötilaa, suhteellista kosteutta, UV-valoa ja sadetta. Kaapin sisätilavuus on noin 1 m3.

Muut palvelut

 • betonin karbonatisoitumisasteen määritys
 • puurakenteiden taivutus- ja vetolujuuden testaus
 • takymetrimittaukset
 • rakennuspiirustusten digitalisointi ja 3D-kuvat